• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa skanuje warszawski kościół Św. Anny

  22.12.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trójwymiarowe skany warszawskiego kościoła Św. Anny, przygotowuje w grudniu Narodowy Instytut Dziedzictwa. Umożliwią zidentyfikowanie wszystkich pęknięć murów budowli i pomogą w zaplanowaniu koniecznych prac konserwatorskich.

  Działania prowadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) są związane z pogarszającym się stanem zabytku. Stabilność świątyni jest zagrożona z powodu osuwającej się skarpy, która przyczyniła się do powstania pęknięć w ścianach.

   

  "Obraz 3D wraz z precyzyjną geolokalizacją umożliwi identyfikację wszystkich pęknięć murów budowli, a tym samym pozwoli na zaplanowanie koniecznych prac konserwatorskich" - poinformował rzecznik NID Dariusz Bogacz.

  Tworzona trójwymiarowa dokumentacja świątyni będzie zawierała m.in.: obraz kościoła, przekroje poprzeczne, układ prezbiterium, nawę i kaplicę Loretańską, widok wszystkich elewacji oraz elementy zabytkowego wystroju i dekoracji sztukatorskiej, malarskiej również na elewacjach zewnętrznych. Opracowaną przez NID dokumentację 3D kościoła Św. Anny otrzyma Stołeczny Konserwator Zabytków.

  Zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa NID pełni rolę Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków i muzealiów w ramach programu "Kultura+". Wykorzystując nowoczesne urządzenia i oprogramowanie - skanery laserowe, GPS - Instytut wykonuje m.in. skany najcenniejszych lub najbardziej zagrożonych zabytków.

  Jak wyjaśnił rzecznik NID, trójwymiarowe skany umożliwiają stworzenie bardzo dokładnej dokumentacji. "Przestrzenna forma rejestracji pozwala na szczegółową analizę materiałową i typologiczną dokumentowanych zabytków" - poinformował Bogacz. Zaznaczył, że uzyskane dane przestrzenne pozwalają na prowadzenie nie tylko prac projektowo - rekonstrukcyjnych, ale także są podstawą do ewentualnego wykonania fizycznych replik zeskanowanych obiektów.

  "Digitalizacja umożliwi uzyskanie cyfrowego obrazu zabytków i archiwaliów, który w połączeniu z budowaną bazą danych o zabytkach, stanie się doskonałym narzędziem dla ochrony dziedzictwa kulturowego Polski" - wyjaśnił Bogacz. Jest ona również formą ochrony oryginalnych materiałów źródłowych, które np. ze względu na wiek, często są w złym stanie technicznym. Cyfrowe kopie mogą zastąpić potrzebę sięgania po oryginał, a w przypadku ich utraty są wiarygodnym źródłem wiedzy, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.

  Skanowany kościół Św. Anny to jeden z najcenniejszych zabytków Warszawy. Ufundowany w roku 1454 przez księżną mazowiecką Annę Fiodorównę, służył zakonowi bernardynów. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana w następnych stuleciach, stąd wyjątkowa różnorodność jej stylów. Ma gotycką absydę i fragmenty ścian bocznych, neorenesansową dzwonnicę, barokowy szczyt, barokowo-rokokowe wnętrza i klasycystyczną fasadę.

  Kościół był dwukrotnie niszczony - podczas potopu szwedzkiego i podczas II wojny światowej. W 1928 r. świątyni nadano rangę kościoła akademickiego, którą ma do dziś.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. Archeologiczne Zdjęcie Polski to nazwa realizowanego na terenie całej Polski od 1978 r. przedsięwzięcia poszukiwania, rejestrowania i nanoszenia na mapy stanowisk archeologicznych. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie informacji potrzebnych do celów naukowych i konserwatorskich (związanych z ochroną zabytków). Przedsięwzięcie jest koordynowane przez poszczególnych wojewódzkich konserwatorów zabytków, a centralna baza danych przechowywana jest w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie. Generalny Konserwator Zabytków – najwyższy organ ochrony zabytków (zwierzchnik służby konserwatorskiej) w Polsce. Działa zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Rada Ochrony Zabytków – istniejący od początku lat 90. XX w. organ opiniodawczo-doradczy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2003 r. powoływany i działający na mocy art. 97 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ustawą do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących: założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków, ochrony pomników historii, projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Departament Ochrony Zabytków (DOZ) – jeden z departamentów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) odpowiedzialny za obsługę zadań Generalnego Konserwatora Zabytków (GKZ) wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Departament (DOZ) powstał 1 marca 2002 r. w miejsce zlikwidowanego Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków zmieniając faktycznie jedynie nazwę, bez zmiany siedziby (ul. Ksawerów 13, Warszawa) i z nieznaczymi jedynie redukacjami personelu.

  Kościół św. Jana Chrzciciela - zabytkowa, drewniana świątynia, znajdująca się w Gołkowicach w powiecie kluczborskim, należąca do parafii Świętej Trójcy i Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Byczynie. Kościół wpisany jest pod numerem 809/64 z dnia 16 kwietnia 1964 roku do rejestru zabytków prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zabytki Poznania: Lista zabytków w Poznaniu, która obejmuje rejestr zabytków NID. Obiekty te są chronione prawem i według ustawy mają status zabytków nieruchomych. Lista nie obejmuje obiektów w rejestrach miejskich, posiadających własne wewnętrzne regulacje.

  Kościół św. Rocha - rzymskokatolicka drewniana, zabytkowa świątynia w Grodzisku (powiat oleski). Jest kościołem filialnym parafii Bożego Ciała w Oleśnie. Dnia 10 lutego 1978 roku pod numerem 149/76 kościół został wpisany do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Największe uroczystości odbywają się tutaj w dniu święta patrona (16 sierpnia). Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku - polski rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku. Dnia 30 września 2007 roku został wpisany do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

  Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – organizowane od 1999 roku przedsięwzięcie kulturalne województwa małopolskiego. Powstały z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Ideą organizowania Dni Dziedzictwa jest promowanie zabytków Małopolski oraz ukazywanie ich różnorodności i atrakcyjności. Przedsięwzięcie wpisuje się w program Rady Europy "Europa Wspólne Dziedzictwo".

  Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków (ZMiOZ) – komórka organizacyjna działająca w latach 60., 70. i 80. XX w. w ramach urzędu Ministerstwa Kultury i Sztuki, odpowiedzialna za realizację na szczeblu centralnym zadań wynikających z przepisów ochrony zabytków (do 1962 r. z rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, a od 1962 r. z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeów) i ustaw dotyczących muzealnictwa.

  Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej – późnogotycki kościół parafialny, znajdujący się wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Kościół jest jednym z najcenniejszych zabytków Pogórza Ciężkowickiego. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – zabytkowa drewniana świątynia znajdująca się we wsi Bąków (gmina Kluczbork), jedna z najstarszych w powiecie kluczborskim, należąca do dekanatu Kluczbork w diecezji opolskiej. Dnia 26 listopada 1953 roku, pod numerem 59/53, kościół został wpisany do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

  Dodano: 22.12.2011. 00:19  


  Najnowsze