• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niewprowadzenie strategii lizbonskiej moze drogo kosztowac Unie Europejska - wykazuje badanie

  27.07.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Najnowsze badanie dotyczące "Kosztów ekonomicznych niewprowadzenia strategii lizbońskiej" ("The economic costs of non-Lisbon") wykazało, że brak realizacji reform przewidzianych w nowej wersji agendy lizbońskiej oznaczałby utratę co najmniej ośmiu procent wzrostu PKB w UE w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

  Dokument roboczy zawiera przegląd dostępnej literatury na temat ekonomicznego wpływu "reform strukturalnych typu lizbońskiego", takich jak Program Rynku Wewnętrznego, które - choć różnią się od reform pakietu lizbońskiego - opracowane zostały z myślą o osiągnięciu tych samych celów.

  Wynikiem tego przeglądu, jak stwierdza Komisja, "jest, niepełna wprawdzie, ocena korzyści wprowadzenia reform przewidzianych w strategii lizbońskiej". Reformy analizowane są z podziałem na pięć odrębnych kategorii: rynek produktów i rynek kapitałowy; inwestycje w gospodarkę opartą na wiedzy; rynek pracy; polityka społeczna oraz ochrona środowiska. Dziedziny te z kolei odpowiadają pięciu głównym celom strategii lizbońskiej: zwiększenie konkurencyjności, stworzenie dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy, wzrost zatrudnienia, lepsze miejsca pracy i spójność społeczna oraz poprawa stanu środowiska.

  Ze względu na szeroki zakres reform lizbońskich, zbadana literatura ekonomiczna okazała się "wszechstronna, lecz niełatwa do podsumowania", jak określono w raporcie. - Niemniej jednak, nasuwa się jednoznaczny wniosek, że reformy typu lizbońskiego (takie jak Program Rynku Wewnętrznego, działania wspierające inwestycje w wiedzę czy reformy systemu podatków i ubezpieczeń społecznych) wywierają znaczący, pozytywny wpływ na gospodarkę - czytamy w raporcie.

  Szacunki wykazują na przykład, że reformy rynku produktów i rynku pracy podejmowane w drugiej połowie lat 90. były przyczyną zwiększenia stopy wzrostu PKB o prawie pół punktu procentowego w skali roku. Jeżeli wziąć pod uwagę skutki zwiększenia inwestycji w wiedzę przewidzianych w strategii lizbońskiej, liczba ta wzrasta aż do trzech czwartych punktu procentowego. "Oznaczałoby to, że w okresie dziesięciu lat poziom PKB może wzrosnąć o 7-8 procent", stwierdzają autorzy raportu.

  Co więcej, ich zdaniem szacunki te mogą nawet zaniżać koszty niewprowadzenia reform lizbońskich, ponieważ w obliczeniach nie uwzględniono czynnika komplementarności między reformami w różnych dziedzinach.

  Z drugiej strony jednak, z raportu wynika, że potencjału rozwoju oferowanego przez strategię lizbońską nie można do końca zagwarantować, nawet jeżeli przeprowadzone zostaną wszystkie konieczne reformy. - Należy zdawać sobie sprawę, że reformy muszą być należycie opracowane i wprowadzone. Na przykład, nieprzemyślane reformy regulacyjne mogą prowadzić do zachowań niekonkurencyjnych lub powstania niewłaściwych bodźców, co spowoduje wzrost cen i spadek działalności usługowej - głosi treść raportu.

  W podsumowaniu autorzy raportu podkreślają ponownie, że jego wyniki oparte są na jedynie częściowej ocenie i zachęcają do prowadzenia dalszych badań w celu wypracowania podejścia systemowego i uzyskania lepszego obrazu wzajemnego oddziaływania różnych reform lizbońskich. - Należy również zastanowić się, jakie działania powinny towarzyszyć reformom w celu zmaksymalizowania korzyści płynących ze strategii lizbońskiej, przy jak najmniejszych kosztach dostosowania - brzmi końcowy wniosek raportu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konstytucja dla Europy: Ten artykuł dotyczy traktatu, który nie wszedł w życie. O obowiązujących obecnie konstytucyjnych zasadach Unii Europejskiej zob. Traktat lizboński. Granice konkurencji – raport Grupy Lizbońskiej, składającej się z badaczy z Europy, Ameryki Północnej i Japonii, opublikowany w 1992 r., zawierający rezultaty analiz wolnego rynku z punktu widzenia przydatności mechanizmów konkurencji do rozwiązywania podstawowych kwestii globalnych. II etap reformy gospodarczej: Nazwa nowego programu ratowania gospodarki socjalistycznej PRL, powstałego po klęsce w realizacji dotychczasowych reform, które od tej pory otrzymały miano I etapu reform. Plan działań został przedstawiony w dokumencie „Program realizacyjny II etapu reformy gospodarczej”, który w przeważającej części powtarzał tezy „Kierunków reformy gospodarczej” (I etapu reformy) z 1981. Nowy plan kładł większy nacisk na stworzenie równych warunków ekonomicznych dla wszystkich sektorów własności, oraz wspieranie małych firm prywatnych. Proponowano także otwarcie polskiego obszaru gospodarczego dla kapitału zagranicznego. W stosunku do i tak niezrealizowanych zadań I etapu, zrezygnowano z wprowadzenia wolnych cen na dobra i usługi konsumpcyjne oraz z pełnej likwidacji centralnego rozdzielnictwa materiałów. Zmianą jakościową miało być odejście od strategii „małych kroków” w kierunku radykalizacji działań. W obliczu pogarszającej sie sytuacji gospodarczej Polski oraz istotnego spadku zaufania do gabinetu Messnera, 29 listopada 1987 przeprowadzono referendum, które miało zalegitymizować nowy program reform. Pomimo braku zakładanego poparcia (poniżej 50% uprawnionych do głosowania) rząd przystąpił do jego realizacji.

  Wspólne strategie od 1 maja 1999 r. do 30 listopada 2009 r. stanowiły jeden instrumentów, za pomocą których Unia Europejska prowadziła wspólną politykę zagraniczna i bezpieczeństwa. Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. nie wymienia wspólnych strategii pośród instrumentów prowadzenia WPZiB, jednak daje Radzie Europejskiej możliwość określania strategicznych kierunków prowadzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Ponadto jeżeli wymaga tego sytuacja międzynarodowa, przewodniczący Rady Europejskiej może zwołać nadzwyczajne jej posiedzenie w celu określenia strategicznych kierunków polityki Unii w obliczu takiej sytuacji. Diecezja Guarda - łac. Dioecesis Aegitaniensis - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Portugalii. Należy do metropolii lizbońskiej. Została erygowana w VI wieku.

  Diecezja Setúbal - łac. Dioecesis Setubalensis - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Portugalii. Należy do metropolii lizbońskiej. Została erygowana 16 lipca 1975. Diecezja Santarém - łac. Dioecesis Santaremensis in Lusitania - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Portugalii. Należy do metropolii lizbońskiej. Została erygowana 16 lipca 1975.

  Referendum w Irlandii w 2009 roku odbyło się 2 października. Było to drugie głosowanie dotyczące możliwości ratyfikowania traktatu lizbońskiego przez Irlandię. Irlandczycy większością 67,1% głosów przy frekwencji 59% opowiedzieli się za przyjęciem nowego aktu prawnego. Wspólnoty europejskie – organizacje ponadnarodowe tworzące, od czasów traktatów rzymskich z 1957 roku do wejścia w życie w roku 2009 traktatu lizbońskiego, ramy instytucjonalne integrującej się Europy.

  Diecezja Funchal - łac. Dioecesis Funchalensis - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Portugalii na Maderze. Należy do metropolii lizbońskiej. Została erygowana 12 stycznia 1514.

  Diecezja Leiria-Fátima - łac. Dioecesis Leiriensis-Fatimensis - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Portugalii. Należy do metropolii lizbońskiej. Została erygowana 17 stycznia 1918. 13 maja 1984 dołączono do nazwy drugi człon "-Fatima"

  Dodano: 27.07.2010. 20:12  


  Najnowsze