• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Optymalne wykorzystanie energii elektrycznej w domu

  05.07.2013. 13:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak lodówki czy pralki, odpowiadają za pokaźną część dziennego zużycia energii elektrycznej. W toku finansowanego ze środków unijnych projektu opracowano system, który ma pomóc każdemu z nas w optymalnym wykorzystywaniu energii elektrycznej w domu.

  W ramach projektu BEYWATCH (Obserwator energii w budynku), którym kieruje przedsiębiorstwo Telefónica Investigación y Desarrollo z Hiszpanii, opracowano innowacyjny, energoświadomy, elastyczny i zorientowany na użytkownika system do monitorowania zużycia energii w domu.

  System łączy dotychczasowe urządzenia odbiorcze, które już są w domu i nową generację energoświadomych urządzeń AGD we wspólną sieć. Oferuje między innymi wielopoziomowe liczniki, większą kontrolę i planowanie według zapotrzebowania na energię (tj. poza taryfami szczytowymi) oraz możliwość ustawiania preferencji osobistych.

  Poprzez planowanie i nadzorowanie pracy energochłonnych urządzeń system BEYWATCH ma także minimalizować szczytowe wartości dystrybucji mocy. Pomoże to w równoważeniu obciążenia energetycznego w sieci na poziomie domu, ulicy i dzielnicy. Efektem będzie bardziej przewidywalny, wielkoskalowy profil zużycia energii.

  Ponadto projekt BEYWATCH poświęcony był opracowaniu i zintegrowaniu innowacyjnego kombinowanego systemu fotowoltaicznego/słonecznego (CPS), który jest w stanie dostarczać energię elektryczną i ciepłą wodę do urządzeń AGD, takich jak zmywarki. Umożliwia w ten sposób obniżenie kosztów cyklów ogrzewania wody. System CPS jest nawet w stanie wygenerować nadwyżkę energii elektrycznej, którą można wykorzystać w domu lub przesłać do sieci elektrycznej w ramach planu wytwarzania/dystrybucji mocy.

  W toku projektu BEYWATCH powstała zasadniczo platforma do integracji różnorodnych, tanich i energoświadomych produktów w sprawniejszy i dostępniejszy system dystrybucji energii elektrycznej. Wskazuje również drogę do elastyczniejszego i zgrabniejszego podejścia do zarządzania zapotrzebowaniem, które powszechnie postrzega się obecnie jako kluczowy punkt przyszłych systemów elektrycznych, szczególnie interesujący dla dystrybutorów energii i detalistów.

  Podwyższona elastyczność wspomoże zwłaszcza sieci w radzeniu sobie ze szczytowymi obciążeniami sieci, które zwiększają się z roku na rok. Nowy system zapewnia dostęp do informacji o zużyciu w czasie rzeczywistym oraz do zrozumiałych raportów i porównań danych o wcześniejszym zużyciu. Dla odbiorców energii elektrycznej oznacza to klarowniejszy wgląd w możliwości oszczędzania na energii elektrycznej przy jednoczesnym wkładzie w ochronę środowiska.

  Partnerzy projektu informują, że modele wytwarzania i zużycia energii elektrycznej oraz wyniki symulacji zostały udostępnione powiązanym projektom jako materiały referencyjne do dalszych prac badawczych.

  Jednym z możliwych przedmiotów prac mogą być budynki komercyjne i przemysłowe. Modele zużycia i zapotrzebowanie na energię takich obiektów różnią się zasadniczo od tych obserwowanych w domach, a wiedza zdobyta w toku takich prac mogłaby posłużyć do dalszej optymalizacji zużycia energii na świecie i redukcji śladu węglowego.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) – zbiór urządzeń do rozdziału, przesyłu i wytwarzania energii elektrycznej, połączonych w system umożliwiający dostawy energii elektrycznej w sposób ciągły i nieprzerwany. Standardowy profil zużycia energii elektrycznej – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych: Miejsce dostarczania energii elektrycznej (ang. point of supply, supply terminals) MD – umowny punkt, w którym następuje przekazanie (dostawa lub odbiór) energii elektrycznej przez jednego partnera handlowego drugiemu. Miejscem dostarczenia (MD) może być fizyczny punkt w sieci będący umownym punktem granicznym, w którym następuje przekazanie energii elektrycznej. Wielkość energii elektrycznej dostarczonej lub odebranej jest wyznaczana na podstawie pomiarów energii oraz algorytmów wyznaczania ilości energii.

  Miedź w energooszczędnych silnikach elektrycznych: Wysoka przewodność elektryczna miedzi jest istotnym czynnikiem projektowym, który umożliwia zwiększenie sprawności energetycznej silników elektrycznych. Jej znaczenie wynika stąd, że silniki elektryczne i napędzane nimi układy są znaczącymi odbiornikami energii elektrycznej pobierającymi 43%-46% całkowitego globalnego zużycia energii i 69% całkowitej energii elektrycznej zużywanej przez przemysł. Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię.

  Wirtualne miejsce dostarczania energii elektrycznej - miejsce dostarczania energii elektrycznej, w którym jest realizowana dostawa tej energii niepowiązana bezpośrednio z jej fizycznymi przepływami. Jej ilość wyznaczana jest przy użyciu algorytmów na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Umowa sprzedaży energii elektrycznej – umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy odbiorcą energii elektrycznej a sprzedawcą energii elektrycznej.
  Według art. 5 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne umowa sprzedaży energii elektrycznej powinna zawierać co najmniej postanowienia określające:

  Mikrosieć elektroenergetyczna (ang. micro-grid) - jest to zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu. Mikrosieci mogą być prądu przemiennego lub prądu stałego. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię.

  Jakość energii elektrycznej (parametry jakości energii elektrycznej) – to grupa wielkości charakteryzujących napięcie zasilające, których zapewnienie jest warunkiem poprawnej pracy zasilanych urządzeń elektrycznych.

  Generowanie energii w systemie rozproszonym (energetyka rozproszona) – wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy (za urządzeniami kontrolno-pomiarowymi), zwykle produkujące energię elektryczną ze źródeł energii odnawialnych lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.

  Bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej − według ustawy, prawo energetyczne jest to stan nieprzerwanej pracy sieci elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w możliwych do przewidzenia warunkach pracy danej sieci. Przerwa w zasilaniu (ang. supply interruption lub interruption of supply) – stan, w którym napięcie w złączu sieci elektroenergetycznej jest mniejsze niż 1% napięcia znamionowego. Jest jednym z parametrów jakości energii elektrycznej, określany jako obniżenie wartości napięcia zasilania poniżej poziomu (określanego przez normę) użytecznego dla odbiorcy lub też jako spadek napięcia do wartości bliskiej zera w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

  Odbiorca energii elektrycznej - terminem tym określa się osobę fizyczną lub prawną, mającą odbiorniki energii elektrycznej stanowiące jeden lub więcej odbiorów energii elektrycznej. Odbiorcą będzie więc zarówno zwykły obywatel mieszkający w budynku wielorodzinnym, jak również duża fabryka, czy też inny zakład przemysłowy, komunalny lub rzemieślniczy. Urząd Regulacji Energetyki (URE) – centralny urząd państwowy, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej, gazu itd.). Prezes URE jest członkiem Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu.

  Kondycjonowanie energii – to proces mający na celu umożliwienie i optymalizację współpracy źródeł energii elektrycznej i odbiorów, poprzez zmianę parametrów energii. Hybrydowy układ wytwórczy – mały zespół współpracujących jednostek wytwórczych energii elektrycznej albo energii elektrycznej i ciepła, o zróżnicowanych nośnikach energii pierwotnej (odnawialne i nieodnawialne) lub zawierające układy do magazynowania energii, przy czym sterowanie i koordynacja ich współpracy odbywa się przy wykorzystaniu zaawansowanych układów energoelektronicznych.

  Dodano: 05.07.2013. 13:27  


  Najnowsze