• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parlament i Rada znajdują kompromis w sprawie REACH

  17.05.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podczas szóstej rundy nieformalnych negocjacji delegatom Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów udało się wypracować kompromis w sprawie REACH - zaproponowanego pakietu nowych przepisów dotyczących substancji chemicznych.

  Zgodnie z końcowymi ustaleniami, które zostaną przedłożone deputowanym do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 grudnia, 1500 substancji chemicznych uznanych za najbardziej szkodliwe nie zostanie dopuszczonych na rynek, jeżeli istnieją bezpieczniejsze substytuty. Jednak nowa poprawka zezwala na dopuszczenie niektórych substancji, jeżeli producenci udowodnią, że mogą one być skutecznie kontrolowane. Taka decyzja zostanie przyjęta z zadowoleniem przez przedstawicieli przemysłu, którzy przekonywali, że obowiązkowa substytucja mogłaby wbrew zamierzeniom doprowadzić do nałożenia zakazu na substancje przynoszące korzyści społeczno-ekonomiczne.

  W przypadku substancji niebezpiecznych wprowadzony zostanie obowiązek przedstawienia planu substytucji, który ma prowadzić do zastąpienia ich bezpieczniejszymi alternatywami. Jeżeli substancja alternatywna nie istnieje, producenci będą musieli przedłożyć plan badań i rozwoju.

  Inne aspekty kompromisu wzmacniają prawa własności intelektualnej poprzez wydłużenie okresu ochrony danych z trzech do sześciu lat, jak również koncentrują się na zapobieganiu niepotrzebnym testom na zwierzętach. - Eurodeputowani nadali priorytet rozwojowi metod testowania bez udziału zwierząt, jednak ceną, jaką trzeba będzie zapłacić za REACH będzie zwiększenie liczby testów na zwierzętach, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej - powiedział deputowany do Parlamentu Europejskiego Chris Davies, który przewodniczył w negocjacjach w imieniu Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE).

  W REACH zaproponowano, aby producenci i importerzy substancji chemicznych przebadali pod względem zdrowia i bezpieczeństwa około 30 000 ze 100 000 substancji znajdujących się obecnie na rynku UE. Proces kontroli zostanie rozłożony na okres 11 lat i rozpocznie się od najbardziej toksycznych substancji chemicznych oraz tych sprzedawanych w największych ilościach.

  Kompromisowe porozumienie zostało przyjęte z zadowoleniem przez Komisję Europejską, według której obecny rezultat stanowi "wyraźną poprawę w stosunku do poprzedniego wspólnego stanowiska".

  Niektóre organizacje pozarządowe wyraziły mniejszy entuzjazm. Konsorcjum grup ekologicznych, kobiecych, ochrony zdrowia i konsumentów stwierdziło, że porozumienie nie przyczyni się do istotnej poprawy wobec obecnego ustawodawstwa.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Europejska Agencja Chemikaliów, (ECHA z ang. European Chemicals Agency) agencja wspólnotowa odpowiedzialna za realizację rozporządzenia REACH (z ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), w zakresie utworzenia i administrowania systemu rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie substancji chemicznych na szczeblu wspólnotowym. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie bazą danych substancji chemicznych zgłoszonych do rejestracji:

  REACH IT jest to System Informatyczny mający za zadanie umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom (Europejskiej Agencji Chemikaliów, Komisji Europejskiej, Właściwym organom Państw Członkowskich UE, przemysłowi, organizacjom pozarządowym i społeczeństwu) gromadzić, wymieniać, przedkładać (dokumentacje rejestracyjną przygotowaną w IUCLID), oceniać, przetwarzać i przeglądać informacje dotyczące substancji chemicznych w ramach rozporządzenia REACH.

  Numer WE – oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS – ang. European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers".

  Skład chemiczny substancji (w znaczeniu fizycznym) jest to wyszczególnienie pierwiastków i związków chemicznych, z jakich składa się ta substancja. Uwzględnia on również procentową zawartość poszczególnych substancji chemicznych w danej substancji - wagową, objętościową lub molową.

  Skład chemiczny substancji (w znaczeniu fizycznym) jest to wyszczególnienie pierwiastków i związków chemicznych, z jakich składa się ta substancja. Uwzględnia on również procentową zawartość poszczególnych substancji chemicznych w danej substancji - wagową, objętościową lub molową.

  Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS), Rejestr toksycznych efektów substancji chemicznych – baza danych substancji toksykologicznych.

  Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS), Rejestr toksycznych efektów substancji chemicznych – baza danych substancji toksykologicznych.

  Dodano: 17.05.2011. 18:17  


  Najnowsze