• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polityka innowacyjna w dobie kryzysu - grupa Wiedza na rzecz wzrostu

  29.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  "Przed nastaniem kryzysu zastanawiano się nad sposobem, w jaki Europa może zwiększyć swoją innowacyjność w porównaniu do USA. Wraz z obecnym spowolnieniem USA i Europa upatrują w innowacyjności sposobu na wydobycie naszych gospodarek z głębokiego dołka, w jakim się znalazły" - powiedział dnia 25 czerwca Bart van Ark z zarządu konferencji na spotkaniu zamykającym grupy "Wiedza na rzecz wzrostu" (K4G) w Brukseli.

  Unijny Komisarz ds. Nauki i Badań, Janez Potocnik, powołał grupę K4G w 2005 r. Od tamtej pory grupa udzieliła wysokospecjalistycznych porad w wielu zagadnieniach: w jaki sposób wiedza może przyczynić się do zrównoważonego wzrostu i dobrobytu; jakie zróżnicowanie strategiczne może sprzyjać tworzeniu zasobów wiedzy, jej popularyzacji i wykorzystaniu; oraz jaką rolę mogą odegrać różni interesariusze w tworzeniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Zalecenia grupy przyczyniły się między innymi do ostatnich osiągnięć w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

  Czas, w którym zorganizowano konferencję zamykającą jest wyjątkowo trafiony zważywszy na obecny kryzys gospodarczy. Wielu prelegentów przywoływało stare porzekadło, według którego nigdy nie należy pozwalać na to, aby czas kryzysu poszedł na marne. Jednak, jak zauważył profesor van Ark, łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Spada popyt, dostęp do kapitału staje się coraz trudniejszy, wykwalifikowani pracownicy są zwalniani z pracy, a przedsiębiorstwa walczą o przetrwanie. W takich okolicznościach koncentrują się przede wszystkim na perspektywie krótkoterminowej i mają niską motywację do innowacyjności.

  Jednakże, jak podkreślił komisarz Potocnik, "historia pokazała nam, iż inwestycje w innowacje i badania naukowe, kiedy powszechnie uważano je za luksus, okazały się czymś bardzo trafionym". Zarówno iPoda jak i wydajniejsze silniki opracowano w czasie ostatniego kryzysu ekonomicznego - zauważył.

  Mając to na względzie, wielu prelegentów podkreśliło potrzebę znacznego zwiększenia nakładów na badania naukowe przez sektor publiczny i prywatny. Na chwilę obecną mało prawdopodobne jest, aby UE osiągnęła wyznaczony cel wydatkowania 3% PKB (produktu krajowego brutto) na badania naukowe do 2010 r.

  Wiele uwagi poświęcono potrzebie efektywniejszego wykorzystania zasobów. Przedmiotem ożywionej dyskusji był unijny Schemat Wspólnego Programowania, w ramach którego państwa członkowskie łączyć będą swoje zasoby i pracować nad danym zagadnieniem realizując wspólny program badań.

  Schemat jest krokiem w dobrym kierunku, jednakże dla wielu uczestników konferencji, jest nadal niewystarczający. "Europejska skala jest najlogiczniejszą skalą dla działalności badawczej finansowanej ze środków publicznych" - powiedział Luc Soete z Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Maastricht, w Holandii. "Powinniśmy w końcu dojść do wspólnej polityki badań naukowych, ponieważ wspólne programowanie jest niewystarczające."

  Tematem, który pojawiał się przez cały dzień była waga lepszego propagowania wiedzy. "Nie wystarczy stworzyć nową wiedzę, trzeba ją propagować" - powiedział Komisarz Potocnik.

  Roland Sommer z Federacji Austriackich Przedsiębiorców wskazał, że przepaść cyfrowa nie stanowi problemu technicznego, a raczej problem z popularyzacją i edukacją. Wiceprzewodniczący grupy K4G, Dominique Foray z École Polytechnique FĂŠdĂŠrale de Lausanne w Szwajcarii dodał, że zadbanie o przyjęcie przez wszystkie przedsiębiorstwa najwydajniejszych technologii pomoże w walce ze zmianami klimatu. Tymczasem profesor van Ark zauważył, że sektor usług, zwłaszcza w Europie, mógłby znacznie lepiej wykorzystywać TIK (technologie informacyjne i komunikacyjne).

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Witryna grupy "Wiedza na rzecz wzrostu":
  http://ec.europa.eu/invest-in-research/monitoring/knowledge_en.htm

  Witryna konferencji:
  http://kfgconference2009.teamwork.fr/

  Źródło danych: Udziału CORDIS News w konferencji pt. "Polityka w zakresie nauki i technologii w dobie kryzysu - możliwości i wyzwania w Europie", która odbyła się dnia 25 czerwca w Brukseli, Belgia.
  Referencje dokumentu: Na podstawie udziału CORDIS News w konferencji pt. "Polityka w zakresie nauki i technologii w dobie kryzysu - możliwości i wyzwania w Europie", która odbyła się dnia 25 czerwca w Brukseli, Belgia.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Audyt wiedzy przedsiębiorstwa oznacza analizę i ocenę organizacyjnej wiedzy z punktu widzenia jej użyteczności oraz możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej dzięki jej wykorzystaniu w organizacji. Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej. Zarządzanie wiedzą (ang. Knowledge Management, KM) - to zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy cichej uczestników organizacji (np. pracowników firmy). Zarządzanie wiedzą, to próba jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwiększanie jej zrozumienia.

  Problem Gettiera - problem ustalenia koniecznych i wystarczających warunków, jakie muszą spełniać przekonania, żeby można je było uznać za wiedzę. Edmund Gettier jest autorem napisanego w 1963 roku artykułu p.t. Is Justified True Belief Knowledge? (Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą?). Tekst, w którym autor podaje przykłady mające pokazać, że warunki tzw. klasycznej definicji wiedzy są niewystarczające, stał się przedmiotem żywej dyskusji w epistemologii. Polityka prowzrostowa, zwana również polityką prorozwojową ma na celu podniesienie poziomu dobrobytu społeczeństwa poprzez zainicjowanie wzrostu gospodarczego oraz uruchomienie szeregu mechanizmów z nim związanych, w tym realnego zwiększenia zdolności akumulacyjnych gospodarki. Osiągnięcie takiego stanu możliwe jest dzięki rozszerzeniu wzrostu popytu na dobra krajowe oraz pobudzeniu popytu wewnętrznego i kierowaniu go na aktywizację procesów inwestycyjnych. Polityka prowzrostowa stymuluje wzrost dzięki środkom polityki monetarnej i polityki fiskalnej oraz poprzez podejmowanie przez rząd bezpośrednich działań w postaci specjalnych programów, czy też inwestycji rządowych. Głównie dzięki polityce fiskalnej i monetarnej możliwe jest skłonienie społeczeństwa do zwiększenia oszczędności, co wiąże się ze wzrostem kapitału i stworzeniem odpowiednich warunków do inwestowania. Powyższe działania odblokowują popyt wewnętrzny i zewnętrzny, co w prawdzie początkowo może prowadzić do przejściowej destabilizacji i nasilenia się procesów inflacyjnych, jednak w długim okresie prowadzi do wzrostu gospodarki oraz rozwoju.

  Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach: Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Business Intelligence (analityka biznesowa) jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

  Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – według definicji OECD jest to gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Są więc trzy etapy będące podstawą rozwoju gospodarczego – produkcja, dystrybucja, wdrożenie. Wiedza jest określonym produktem (niezależnym bytem), który napędza rozwój. Istotnym przejawem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest powstanie nowego działu rachunkowości finansowej, tj. rachunkowości aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego.

  Wiedza milcząca (lub wiedza cicha, wiedza ukryta, ang. tacit knowledge) to pojęcie, które do filozofii nauki wprowadził Michael Polanyi, pozostając pod wpływem metody przykładów paradygmatycznych Wittgensteina, kwestionując utożsamianie całości wiedzy z wiedzą zwerbalizowaną. Argumentował on, że możemy wiedzieć więcej niż możemy wypowiedzieć. Pojęcie to jest obecnie ważne w dziedzinie zarządzenia wiedzą.

  Dodano: 29.06.2009. 15:11  


  Najnowsze