• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Potęga informacji

  18.01.2013. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy przypominacie sobie czasy, kiedy zebranie informacji wymagało wizyty w bibliotece? Obecnie morze informacji jest tuż pod ręką i nie wymaga nawet wychodzenia z domu. Dzięki Internetowi, który w coraz szerszym zakresie staje się istotną części życia wielu ludzi (korzystających na przykład z przeglądarki Google czy encyklopedii Wikipedia), mamy dostęp do bezprecedensowej ilości informacji. Nawet jeśli ta ilość wydaje się czasami przytłaczająca, to informacja posiada moc zmieniania naszego życia.

  To przesłanie zbliżającej się międzynarodowej konferencji, która poświęcona będzie analizie potęgi informacji oraz wkładu, jaki mogą wnosić w nasz świat nauka i technologia. Celem konferencji organizowanej przez Komisję Europejską jest omówienie sukcesów i problemów związanych z korzystaniem z informacji i technologii. Wydarzenie skupi się również na sposobie, w jaki "aktywne informacje" mogłyby poprawić doświadczenia użytkowników i czy mają one znaczenie dla nauki i technologii.

  Szacuje się, że obecnie 5 razy więcej osób korzysta z Internetu niż jeszcze 10 lat temu, kiedy było zaledwie 361 milionów internautów - ledwie dwie trzecie liczby aktualnych użytkowników Facebooka.

  Teraz trudno byłoby sobie wyobrazić życie bez Internetu. Komputery, oprogramowanie i Internet poszerzyły nasze możliwości gromadzenia, selekcjonowania, porządkowania, analizowania i upowszechniania informacji.

  Jednak istnieje minus, którym mają zająć się uczestnicy wspomnianej konferencji. Przetwarzanie informacji niekoniecznie przekłada się na skuteczne "aktywne informacje" niezbędne do poprawy doświadczeń użytkowników i otwarcia nowych perspektyw.

  Konferencja położy nacisk na sposób, w jaki "aktywne informacje" w odróżnieniu od tych "podanych" mogą zwiększyć oddziaływanie Internetu i poprawić jakość korzystania z niego. W czasie wydarzenia zgromadzone zostaną również aktualne dane na temat sukcesów i problemów dotyczących "aktywnych informacji" z naciskiem na trzy dziedziny, zaczynając od innowacji. Omówione zostaną także informacje, nowe technologie i wymiana społeczna. Przedmiotem dyskusji będzie także bezpieczeństwo i gromadzenie informacji przez "systemy wywiadowcze" w celu chronienia społeczeństwa przed przestępczością. Na koniec uczestnicy debatować będą nad sposobem, w jaki ochrona danych i prywatności promuje i wdraża mechanizmy zapobiegające przedostawaniu się informacji do społeczeństwa w nieodpowiedni sposób, co ostatecznie raczej przeszkadza niż pomaga ludziom.

  Każdy temat będzie omawiany z rozmaitych perspektyw, w tym z punktu widzenia nauki, inżynierii, przemysłu, polityki i prawa, badań społecznych, etyki i filozofii.

  Światowej klasy analitycy technologii wygłoszą także Złoty Wykład Plenarny. Ich filozofia technologii zainspirowała naukowców i przedsiębiorców, a także polityków, filozofów, opiniotwórców i ogół społeczeństwa.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Społeczeństwo postindustrialne (inaczej społeczeństwo poprzemysłowe inna nazwa to także społeczeństwo usługowe) - społeczeństwo, którego głównym źródłem utrzymania nie jest produkcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie i przetwarzanie informacji. Satysfakcjonizm – postawa intelektualna wynikająca z niedojrzałości poznawczej, braku samodzielności i elastyczności myślenia, powszechna wśród części współczesnych użytkowników informacji. Charakterystyczna dla społeczeństwa informacyjnego. Polega na szybkim, często bezkrytycznym zadowoleniu się wiedzą ogólną w sytuacji, gdy rozwiązanie problemu wymaga dotarcia do kilku źródeł i zanalizowania uzyskanych, często zróżnicowanych informacji. To również bezkrytyczne przyjmowanie informacji, których wiarygodność nie została potwierdzona w publikacjach powszechnie uznanych za naukowe. B-wykluczenie – stan, w którym istnieje umowny podział użytkowników Internetu znajdujących się po korzystniejszej stronie wykluczenia informacyjnego. Podział ten tworzy grupę, która w pełni świadomie, krytycznie korzysta z zasobów Internetu jako jednego z wielu źródeł informacji i grupę, która bezkrytycznie powiela informacje odebrane z Internetu, jako podstawowego, dla niej, źródła informacji.

  Społeczeństwo informacyjne – terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji). Poznanie społeczne (ang. social cognition) - pojęcie socjologiczne mówiące o sposobie, w jaki ludzie selekcjonują, interpretują i wykorzystują informacje potrzebne do formułowania sądów i podejmowania decyzji dotyczących świata społecznego. Jest to zdolność do odbioru istotnych społecznie informacji i adekwatnego zachowania jednostki, związane jest z przetwarzaniem informacji niesionych przez istotne społecznie bodźce.

  Wikipedia – projekt społecznie tworzonej wolnej encyklopedii internetowej, wraz ze wzrostem ilości zamieszczanych w nim informacji oraz popularności, staje się coraz częściej obiektem krytyki. Najważniejsze z nich to stwierdzenie, że sama otwartość projektu sprawia, że nie może on być uznany za pewne źródło informacji. Wikipedia krytykowana była też za naruszanie neutralnego punktu widzenia, jak też że jej dynamika grupowa utrudnia jej rozwój. Konkretne przykłady krytyki dotyczyły wystawiania czytelnika na przykłady bezpośredniego lub zawoalowanego wandalizmu, podejmowane przez użytkowników o ostro zarysowanych poglądach próby zdominowania zamieszczanych w artykułach informacji przez własne źródła, cytowanie niedokładnych lub nieistniejących materiałów w charakterze źródeł zamieszczanych informacji, wojny edycyjne i inne przypadki destruktywnego zachowania części edytorów. PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem.

  Trwały nośnik (ang. durable media) – materiał lub urządzenie (każdy nośnik informacji) umożliwiające przechowywanie - przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania - zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane. Maszyna informacyjna – maszyna, której zadaniem jest przekształcanie (transformowanie, przetwarzanie) informacji (choć niezbędny do jej działania jest także przepływ zasilenia – energii). Rozpatrywana jako źródło informacji jest nazywana nadajnikiem informacji, gdy istotne jest pobieranie przez nią informacji – odbiornikiem informacji

  Wspólnotowy System Szybkiej Informacji (RAPEX) – stworzony w 1984 system, działający na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, którego celem jest szybka wymiana informacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE na temat produktów nieżywnościowych mogących stanowić zagrożenie dla konsumentów, a także na temat środków podjętych przez poszczególne państwa wspólnoty, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia dla konsumentów przez ograniczenie lub zakaz wprowadzania danego produktu na rynek. Wymiana informacji następuje za pośrednictwem Narodowych Punktów Kontaktowych (ang. National Contact Points).

  Entropia – w ramach teorii informacji jest definiowana jako średnia ilość informacji, przypadająca na pojedynczą wiadomość ze źródła informacji. Innymi słowy jest to średnia ważona ilości informacji niesionej przez pojedynczą wiadomość, gdzie wagami są prawdopodobieństwa nadania poszczególnych wiadomości.

  Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny jest jednym z najbardziej cenionych czasopism w Wojsku Polskim (kwartalnik wydawany przez Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej) dotyczącym teorii i praktyki informacji naukowej, organizacji i zarządzania, problematyki edukacyjnej, a także nowych rozwiązań w dziedzinie technologii informacyjnych oraz opracowań z dziedziny bezpieczeństwa państwa, w tym ekonomiki wojskowej. Pismo jest skierowane przede wszystkim do pracowników resortu obrony narodowej, kadry Sztabu Generalnego WP, a także innych centralnych instytucji wojskowych, cywilnych i naukowych. Wykluczenie cyfrowe lub podział cyfrowy (ang. digital divide) − podział społeczeństwa na osoby z dostępem do Internetu i innych nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości. Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do internetu. Obecnie można nawet mówić o nowym rodzaju stratyfikacji społecznej, gdzie podział przebiega między połączonymi i niepołączonymi z siecią.

  Centrum Informacji Anarchistycznej (CIA) – serwis informacyjny o profilu społeczno-ekonomicznym z akcentem na informacje dotyczące polskiego i międzynarodowego ruchu anarchistycznego oraz tematy znajdujące się w zakresie zainteresowań anarchistów. Serwis tworzony jest na podstawie informacji publikowanych przez czytelników i redagowanych przez kolektyw redakcyjny oraz wiadomości cytowanych za innymi serwisami informacyjnymi. Czasami wydarzenia przedstawiane są z wyraźnie anarchistycznego punktu widzenia.

  Dodano: 18.01.2013. 15:49  


  Najnowsze