• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Potrzebne są większe nakłady na naukę, technologię i innowację wg OECD

  16.12.2010. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) twierdzi w swoim najnowszym raporcie rocznym, że członkowie OECD i inne państwa muszą zwiększyć nakłady na naukę, technologię i innowację (NTI), aby stawić czoło rosnącej konkurencji na świecie i promować długofalowy rozwój. NTI oferuje społeczeństwom potencjał do podejmowania niezliczonych wyzwań, jakie przed nimi stają, takich jak kwestie zdrowotne i zmiany demograficzne. Utrzymanie nakładów inwestycyjnych na NTI ma kluczowe znaczenie.

  W raporcie pt. "Science, Technology and Industry Outlook 2010" [Perspektywy nauki, technologii i przemysłu 2010" podkreślono, że państwa członkowskie OECD raportują zastój w wydatkach na badania naukowe i rozwój (B+R), których roczny wzrost spadł z ponad 4% w ostatnich latach do 3,1% w 2008 r. Liczba patentów wzrosła o ponad 2% w okresie 1995 - 2008, aczkolwiek wzrost osłabił się w ostatnich latach i liczba patentów z obszaru OECD spadła w 2008 r. Liczba zastrzeżonych znaków towarowych również zmalała o 20%. Raport sugeruje, że wzrost jakości wywołał spadek liczby patentów. Przedsiębiorstwa mogą również decydować się na inne sposoby ochrony swojej bazy wiedzy, takie jak oparte na współpracy mechanizmy informacji naukowej.

  Zostały one zmuszone do ograniczenia swoich wysiłków na rzecz utrzymania innowacyjnej działalności, a handel i inwestycje zagraniczne niekorzystnie odbiły się na globalnych łańcuchach wartości. To z kolei zahamowało techniczną wiedzę ekspercką przedsiębiorstw i rozpoznanie przez nie rynku.

  Niemniej OECD wskazuje również na pewne pozytywne wyniki. Pomimo kryzysu, który pustoszył światową gospodarkę w ciągu ostatnich dwóch lat, wiele państw informuje o gwałtownym wzroście wydatków. Korea Południowa, Niemcy, Szwecja i USA wręcz pobudziły swoją długofalową innowację poprzez zwiększenie wydatków na publiczne badania naukowe. Co więcej, wszyscy członkowie OECD, poza USA, raportują wzrost liczby artykułów naukowych w latach 1998 - 2008.

  Raport wskazuje również, w jaki sposób wschodzące gospodarki utrzymują wzrost nakładów na B+R. Rosja na przykład informuje, że jej nakłady na B+R w 2008 r. były równe 2% łącznych nakładów OECD, co jest niemal równe udziałom Kanady i Włoch.

  "Nakłady na naukę i technologię to inwestowanie w przyszłość" - mówi Sekretarz Generalny OECD Angel Gurr?a. "W czasach konsolidacji fiskalnej kraje muszą starannie ważyć długofalowy wpływ ograniczenia nakładów na naukę i technologię. Istnieje również konieczność zwiększenia skuteczności tych nakładów. Powinny funkcjonować odpowiednie struktury rządowe, jeżeli państwa mają optymalnie wykorzystywać środki przeznaczane na naukę i technologię."

  Zatem w jaki sposób możemy stymulować innowację? Raport OECD wskazuje na wiele kwestii, które wymagają rozwiązania. Rządy powinny na przykład ustanowić nowy, wspólny system zarządzania międzynarodową współpracą w dziedzinie nauki i technologii, aby stawić czoła problemom, które dotykają nas wszystkich, np. zmianie klimatu. Państwa członkowskie powinny również zwiększyć wsparcie polityczne na rozmaitych etapach innowacyjnego łańcucha wartości, takich jak przedsiębiorczość. Raport wskazuje również, że infrastruktura technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) powinna zostać zmodernizowana a dostęp do danych dotyczących publicznych badań naukowych powinien być łatwiejszy. Wreszcie poprawy wymaga koordynacja polityki na szczeblach międzynarodowym, krajowym i regionalnym.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) OECD (ang. National Contact Point) – został powołany w celu prowadzenia działalności promocyjnej i zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Wytyczne OECD to szeroki kodeks etyki biznesu dla przedsiębiorstw wielonarodowych - w tym inwestorów, kooperantów, eksporterów. Stanowią zestaw standardów etycznych , które firmy działające w krajach członkowskich OECD powinny zachować przy współpracy z pracownikami, konsumentami, społecznościami lokalnymi czy rządami. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich krajach należących do OECD, jak również w 11 innych, które zajmują się promocją Wytycznych OECD.

  Systematyka nauk według OECDOd 2004 roku OECD przyjęła systematykę nauk obejmującą sześć dziedzin nauki oraz jedną dziedzinę sztuki. Obecnie w Polsce trwają prace nad dostosowaniem polskiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych do klasyfikacji OECD.

  Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych według OECDOd 2004 roku OECD przyjęła systematykę nauk obejmującą sześć dziedzin nauki oraz jedną dziedzinę sztuki. Obecnie w Polsce trwają prace nad dostosowaniem polskiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych do klasyfikacji OECD.

  Międzynarodowa Unia Producentów i Dystrybutorów Energii Elektrycznej (ang. International Union Producers Distributors of Electrical Energy) UNIPEDE - organizacja utworzona w 1925 roku jako organizacja skupiająca przedsiębiorstwa elektroenergetyczne wytwarzające, przesyłające lub dystrybuujące energię elektryczną. Pełnymi członkami są przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw z krajów europejskich należących do OECD, natomiast członkami stowarzyszonymi są przedsiębiorstwa z krajów europejskich spoza OECD.

  Międzynarodowa Unia Producentów i Dystrybutorów Energii Elektrycznej (ang. International Union Producers Distributors of Electrical Energy) UNIPEDE - organizacja utworzona w 1925 roku jako organizacja skupiająca przedsiębiorstwa elektroenergetyczne wytwarzające, przesyłające lub dystrybuujące energię elektryczną. Pełnymi członkami są przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw z krajów europejskich należących do OECD, natomiast członkami stowarzyszonymi są przedsiębiorstwa z krajów europejskich spoza OECD.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  PISA (badanie) – PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.

  Dodano: 16.12.2010. 17:37  


  Najnowsze