• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Heller doktorem honorowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  19.11.2010. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Duchowny, filozof i teolog - pierwszy Polski laureat nagrody Templetona - ks. prof. Michał Heller otrzymał 18 listopada tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  "Decyzja ta jest wyrazem najwyższego uznania wobec osiągnięć badawczych i pracy księdza profesora dla dobra polskiej nauki. Przyznanie tytułu honorowego osobie, która scala wszystkie nauki przyrodnicze przy pomocy filozofii, w tym przypadku nurtu nam najbliższego - filozofii przyrody - nabiera szczególnego znaczenia" - powiedział podczas uroczystości rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. Grzegorz Skrzypczak.

  Za budowanie mostów pomiędzy różnymi dziedzinami nauki i religią, przy pomocy filozofii, ks. prof. Heller w 2008 r. został uhonorowany, jako pierwszy Polak, prestiżową Nagrodą Templetona, która corocznie przyznawana jest za działania związane z pokonywaniem barier między nauką a religią.

  Całą tę nagrodę - 1,6 mln dolarów - przeznaczył na utworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, które jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Celem placówki są badania interdyscyplinarne koncentrujące się wokół relacji między nauką, filozofią i religią.

  Ks. prof. Michał Heller od początku swojej kariery przejawiał zainteresowanie naukami ścisłymi, zwłaszcza fizyką i matematyką. Po zdaniu matury w 1953 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po jego ukończeniu uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

  W roku 1966 obronił rozprawę doktorską z kosmologii relatywistycznej. Habilitował się w 1969 r. Trzy lata później ks. Heller objął stanowisko docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, przekształconym później w Papieską Akademię Teologiczną (PAT). W roku 1990 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego PAT w Krakowie.

  Przebywał na stypendiach naukowych na belgijskim uniwersytecie w Louvain-la-Neuve, Oxfordzie i Leicester (Anglia), Bochum (Niemcy), Waszyngtonie (USA).

  Ks. Heller jest autorem ponad 800 prac naukowych, laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: nagrody im. Hugo Steinhausa (2001). Wspólnie z matematykiem Wiesławem Sasinem wyjaśnili matematyczną naturę różnych typów osobliwości w kosmologii oraz zaproponowali model tzw. nieprzemiennego wszechświata.

  Od roku 1981 jest członkiem stowarzyszonym Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel Gandolfo, a w 1991 został wybrany na członka zwyczajnego Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie. Należy też do Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz wielu zagranicznych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

  Uniwersytet Przyrodniczy powstał w 1951 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza. W 1972 roku uczelnia przyjęła nazwę Akademia Rolnicza, a w 1996 jej patronem został August Cieszkowski. W 2008 roku, decyzją Sejmu, Akademia Rolnicza zmieniła nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy.

  Kadrę dydaktyczną uczelni tworzy 849 nauczycieli akademickich, w tym 186 profesorów, 58 doktorów habilitowanych i ponad 500 doktorów. Tytuły doktorów honorowych uczelni otrzymało do tej pory 46 osób. KPR

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Semina Scientiarum – czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawane od 2002 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych. Pokrewne jest do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Redakcja związana jest z seminarium z filozofii przyrody, które prowadzone jest na Wydziale Filozoficznym UPJPII przez prof. dra hab. Michała Hellera oraz prof. UPJPII dra hab. Janusza Mączkę. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce – półrocznik wydawany przez Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Pismo poświęcone jest analizie problemów filozoficznych uwikłanych w nauki przyrodnicze. Oprócz prac autorów krakowskich pismo publikuje się również teksty autorów z innych ośrodków, także zagranicznych. Pismo publikuje recenzje, a także informacje na temat zjazdów, sympozjów, dyskusji i innych wydarzeń. Redaktorem naczelnym pisma jest ks. prof. dr hab. Michał Heller, a sekretarzem redakcji mgr Piotr Urbańczyk. Jan Kuryszko (ur. 4 września 1947 roku w Lubrzy) – w latach 1961-1966 uczęszczał do Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. W 1974 roku ukończył studia weterynaryjne na ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, w 1982 roku uzyskał tytuł doktora, a w 1990 roku tytuł doktora habilitowanego. W 2000 roku został mianowany na profesora zwyczajnego, obecnie jest profesorem doktorem habilitowanym embriologii, histologii i biologii molekularnej, oraz kierownikiem Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt oraz Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autor 3 książek i ponad 100 prac naukowych (z których wiele zostało przetłumaczonych na języki obce).                                       

  Zespół Pieśni i Tańca "Łany" - reprezentacyjna grupa folklorystyczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, działająca od 1974 roku. "Łany" skupiają wokół siebie studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego, jak również innych poznańskich uczelni. Głównym celem zespołu jest promowanie polskiego folkloru oraz polskich tańców narodowych. Mateusz Hohol (ur. 1987 w Krakowie) – doktor, kognitywista i filozof, pracownik Katedry Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, które jest wspólną jednostką badawczą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

  Barbara Gumińska (ur. 25 września 1924 we Lwowie) – prof. dr hab., polska uczona, specjalistka w zakresie botaniki i mykologii. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie w 1951, w 1994 uzyskała tytuł prof. zwyczajnego. Była na tej uczelni pracownikiem Instytutu Botaniki, kierownikiem Zakładu Taksonomii Roślin i Fitogeografii (1977-79), kierownikiem Pracowni Mykologicznej od 1979. Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Rady Naukowej PAN od 1990. Wojciech Szczerba (ur. 1971) – teolog i filozof klasyczny, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, duchowny Unii Ewangelikalnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskał tytuł magistra teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Filozoficzne źródła koncepcji apokatastasis we wczesnej myśli chrześcijańskiej uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W 2009 r. na tym samym Wydziale nadano mu stopień doktora habilitowanego w zakresie filozofii. Stanowisko rektora EWST objął po ustąpieniu pierwszego rektora tej Uczelni dr. Zygmunta Karela. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Theologica Wratislaviensia.

  Feliks Kotowski – polski ogrodnik, profesor urodzony 18 maja 1895 w Krasnymstawie, zmarł 29 lipca 1929 r. w Skierniewicach. Pochowany na cmentarzu Św. Józefa w Skierniewicach. Syn Karola Kotowskiego właściciela ziemskiego. W Lublinie ukończył szkołę średnią, a następnie Uniwersytet Jagielloński Nauki Przyrodnicze na Wydziale Filozoficznym. W czasie nauki pracował w katedrze uprawy roli i roślin na Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. F. Kotowski odbył praktykę w Akademii Rolniczej w Dublanach. Stopień doktora filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał 6 marca 1919 r. na podstawie pracy „Wpływ wysokich dawek saletry chilijskiej na rozwój buraków pastewnych”. Habilitację rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim - „Badania nad kwitnieniem i owocowaniem grochu”. W 1929 roku został profesorem zwyczajnym. Studiował również historię rozwoju Stanów Zjednoczonych. Michał Kazimierz Heller (ur. 12 marca 1936 w Tarnowie) – polski prezbiter katolicki, teolog, profesor nauk filozoficznych specjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara.

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – państwowa uczelnia wyższa w Krakowie. Powstała w 1953 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza – samodzielna jednostka naukowo-dydaktyczna wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wydziału którego została wyodrębniona.

  Ireneusz Bober – (ur. 6 kwietnia 1957 r. w Opatowie) absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im T. Kościuszki w Sandomierzu. Studia filozoficzne odbył w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1976-1980. Tytuł magistra uzyskał w 1980 na podstawie pracy: Wybrane problemy filozofii kultury na Polskich Zjazdach Filozoficznych w okresie międzywojennym. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 1989 roku na podstawie rozprawy pt. Filozofia kultury Izydory Dąmbskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Nowickiego. W latach 1982-2008 pracownik naukowy Akademii Świętokrzyskiej, początkowo jako asystent (1982-1989) w Zakładzie Filozofii, a następnie adiunkt (1990-2008) w Zakładzie Historii Filozofii. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; członek Zespołu Redakcyjnego "PHAENOMENA – Zeszyty Naukowe" (w latach 1999-2004); członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej PTF w Kielcach (w latach 1994-2008). Historyk filozofii. Zajmuje się badaniami w zakresie historii filozofii polskiej oraz filozofii kultury. Autor monografii (Filozofia kultury Izydory Dąmbskiej, Kielce 1992), oraz ok. 20 artykułów i prac naukowych z zakresu historii filozofii polskiej i filozofii kultury.

  Eugeniusz Delekta (ur. 1946) - studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1966-1972, dyplom z wyróżnieniem uzyskał na Wydziale Grafiki w Katowicach. W latach 1972-1974 był asystentem na macierzystej uczelni. Od 1973 r. pracuje w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Filii w Cieszynie. W 1997 r. uzyskał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych, a następnie w 2000 r. stanowisko profesora zwyczajnego. Kieruje Katedrą Grafiki w Instytucie Sztuki na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1996-2002 był dyrektorem Instytutu Sztuki, od 2002 r. jest dziekanem Wydziału Artystycznego.

  Dodano: 19.11.2010. 00:25  


  Najnowsze