• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Wudarski: międzynarodowe stypendia pomostem do dynamicznego rozwoju naukowego

  07.11.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Stypendia zagraniczne otwierają młodym badaczom całkowicie nowe perspektywy. Dają nie tylko środki finansowe, ale przede wszystkim możliwość dynamicznego i niezależnego rozwoju naukowego oraz uczestniczenia w międzynarodowych projektach, a tym samym promują polską naukę w świecie. Dobrze wykorzystane - wywołują reakcję łańcuchową, a sieć bezcennych kontaktów budowana przez stypendystów pozwala na zwiększenie potencjału i umiędzynarodowienie rodzimych ośrodków naukowych - uważa prof. dr Arkadiusz Wudarski z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD).

  Naukowiec, adwokat i tłumacz przysięgły podkreśla rolę programów stypendialnych w rozwoju naukowym. Prof. Dudarski był m.in. stypendystą Fundacji im. Konrada Adenauera, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), a także Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora w AJD oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

   

  Wykształcenie prawnicze zdobył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jako stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera obronił pracę doktorską na summa cum laude (z najwyższą pochwałą - przyp. PAP) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu. Powrót do Polski po doktoracie umożliwiło mu subsydium przyznane w ramach pierwszej edycji programu POWROTY/HOMING FNP. Jak ocenia, było to przełomowe wydarzenie w jego karierze naukowej i bardzo duże wyróżnienie przyznane przez rozpoznawalną i cenioną w Europie fundację.

  Jego zdaniem, warunki pracy naukowej w Niemczech trudno porównywać do polskich realiów. Wiąże się to przede wszystkim z dobrze finansowanym, zorganizowanym i długofalowo realizowanym programem wspierania niemieckiej nauki.

  "Stabilność zatrudnienia oraz godziwe wynagrodzenie sprawiają, że niemieccy profesorowie mogą poświęcić się wyłącznie pracy naukowej i organizacyjnej na rzecz uczelni. Dodatkowe zatrudnienie jest co do zasady niedopuszczalne. Zakaz powoływania na stanowisko profesora w ośrodku, w którym uzyskało się tytuły naukowe skutecznie wymusza mobilność naukowców, a szczególny sposób przeprowadzania konkursów jest gwarantem jakości" - opisuje prof. Wudarski.

  Wybór profesora dokonywany jest przez niezależną wieloosobową komisję, w skład której wchodzą nie tylko profesorowie, ale na równych prawach przedstawiciele studentów oraz wszystkich innych grup zawodowych uczelni, a także zewnętrzni recenzenci. Najlepsi kandydaci zapraszani są do wygłoszenia wykładu i biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Praca komisji jest wieloetapowa i trwa wiele miesięcy.

  "Jest to model, który sprawdził się w praktyce i jest jednym z podstawowych elementów tworzących solidny fundament niemieckiej nauki. Warto zastanowić się nad skorzystaniem z tych doświadczeń w Polsce" - sugeruje rozmówca PAP.

  Dodaje, że Niemcy zapewniają również bogatą ofertę stypendialną. Jedną z najbardziej prestiżowych niemieckich organizacji naukowych jest Fundacja im. Aleksandra von Humboldta, która uhonorowuje osiągnięcia najlepszych uczonych i umożliwia im kontynuacje badań w Niemczech. FNP jest w gronie organizacji, które mają z tą fundacją partnerskie porozumienia o wzajemnym przyznawaniu wyróżnień najwybitniejszym uczonym. Zaproszenie umożliwia laureatom realizację projektów badawczych zgodnie z ich własnym wyborem we współpracy z kolegami z kraju goszczącego.

  W ramach stypendium Fundacji im. Alexandra von Humboldta Arkadiusz Wudarski prowadził w latach 2007-2010 badania naukowe w European Legal Studies Institute na Uniwersytecie w Osnabruck, gdzie pod kierunkiem profesora Christiana von Bara zajmował się europeizacją prawa prywatnego. Zaangażował się dodatkowo w promocję i ożywienie polsko-niemieckiej współpracy naukowej.

  "Wyjazd umożliwił mi nawiązanie kontaktu z czołowymi europejskimi naukowcami uczestniczącymi w procesie harmonizacji prawa prywatnego w Europie. Taki pobyt wzbogaca i dynamizuje rozwój naukowy, otwiera nowe horyzonty, umożliwia uczestnictwo w projektach międzynarodowych, ułatwia publikowanie w renomowanych czasopismach, pomaga wzbogacić warsztat pracy, a przede wszystkim daje możliwość korzystania z dorobku innych państw. Dzięki pracy za granicą można również przekazywać i propagować polskie osiągnięcia i konkurować z kolegami z innych krajów" - ocenia prof. Wudarski.

  Więcej informacji na temat obecnej działalności naukowej profesora w Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz o jego osiągnięciach w zakresie współpracy polsko-niemieckiej w obszarze prawa prywatnego - wkrótce w serwisie Nauka w Polsce.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika. Fundacja im. Aleksandra von Humboldta (niem. Alexander-von-Humboldt-Stiftung) – niemiecka instytucja, której celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy między naukowcami. Finansuje ona stypendia umożliwiające prowadzenie działalności naukowej w Niemczech ponad 1800 naukowcom z całego świata rocznie. Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Copernicus (Copernicus Award) - nagroda naukowa przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft osobom, które mogą wykazać się wybitnym dorobkiem naukowym, wynikającym ze współpracy polsko-niemieckiej.

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych. Terminus – seria wydawnicza Oficyny Naukowej zapoczątkowana w 1993 roku. W ramach serii, która współfinansowana jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, wydawane są dzieła współczesnych, głównie niemieckich i polskich filozofów.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Józef Orczyk (ur. 4 stycznia 1940 roku w Śremie) - polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Stypendysta Fundacji Fulbrighta.

  Sprawy Nauki - ogólnopolski, niezależny miesięcznik publicystyczno - informacyjny traktujący o nauce w Polsce, polityce naukowej, organizacji i finansowaniu badań, związkach nauki z gospodarką, ze sztuką oraz popularyzujący osiągnięcia polskich uczonych i ośrodków naukowych. Pełni też rolę forum dyskusyjnego dla środowiska naukowego w Polsce. Skierowany głównie do placówek naukowych oraz środowisk opiniotwórczych.

  Dodano: 07.11.2011. 00:25  


  Najnowsze