• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Profesjonaliści nie nadążają za rozwojem nauki

  01.03.2010. 15:30
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Studenci muszą orientować się w najnowszych osiągnięciach w swoich dziedzinach. Ale czy nadążają za nimi po skończeniu studiów? Szwedzkie badania pokazały, że nie jest z tym najlepiej.

  Badania nad tym, w jaki sposób przedstawiciele rozmaitych grup zawodowych wyszukują informacje związane ze swoją pracą, przeprowadzili naukowcy z uniwersytetów w Goeteborgu i Boras. Jak podaje serwis Eurekalert, przeprowadzili oni wywiady z profesjonalistami, których zawody wymagają szczególnego wykształcenia oraz śledzenia rozwoju naukowego w swej dziedzinie: nauczycieli, bibliotekarzy i pielęgniarki.

  Okazało się, że nauczyciele, gdy przystępowali do pracy po zakończeniu własnej edukacji, w dalszym ciągu aktywnie poszukiwali informacji związanej ze swoim przedmiotem nauczania. Jednak skupiali się nie na nowych odkryciach w swej dziedzinie, lecz na zdobywaniu materiałów, które mogły im być przydatne w prowadzeniu lekcji. Nauczyciele narzekali też, że nie nauczono ich w czasie studiów, jak zdobywać najnowszą wiedzę. Starali się jednak przekazać tę umiejętność swoim uczniom.

  Pielęgniarki zdawały sobie sprawę, że powinny być na bieżąco w z nową wiedzą ze swoich specjalizacji. Jednak twierdziły, że "łatwiej to powiedzieć niż zrobić". W nawale obowiązków związanych z opieką nad pacjentami, pielęgniarki po prostu nie miały czasu na naukę i śledzenie nowinek.

  W lepszej sytuacji byli ankietowani bibliotekarze, bo ze względu na specyfikę swojej pracy musieli bez przerwy mieć kontakt z nowościami. Jednak, podobnie jak nauczycieli, nigdy nie uczono ich w jaki sposób na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę.

  Przedstawiciele wszystkich zawodów zwracali uwagę na to, że - chociaż ogólnie wiadomo, że ich praca wymaga ciągłego doskonalenia i nadążania za rozwojem nauki - w ich pracy zawodowej nie było czasu z góry przeznaczonego na ten ważny cel.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Raport pielęgniarski - pisemna lub ustna forma przekazywania najważniejszych informacji przez pielęgniarki kończące pracę w danym dniu pielęgniarkom rozpoczynającym ją. Dotyczy on stanu pacjentów i sprawowanej pielęgnacji. Czepek pielęgniarski – tradycyjne nakrycie głowy z białego nakrochmalonego płótna (uformowanego i spiętego w specjalny sposób – "na motylka"), lub z muślinu, organdyny, batystu, a nawet z plastiku, noszone przez pielęgniarki i położne podczas pracy oraz przez słuchaczki studium pielęgniarskiego podczas nauki. Historia nauki – dziedzina wiedzy opisująca tworzenie się i rozwój wyspecjalizowanych nauk szczegółowych badających przebieg procesów przyrodniczych i społecznych. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina uniwersytecka, trudna w uprawianiu na skutek konieczności łączenia dwu rodzajów kompetencji - orientacji w danej dziedzinie naukowej i umiejętności historyka. Trudność w opisie historii rozwoju nauki zaczyna się w momencie określenia jej przedmiotu. Nie istnieje bowiem nauka w ogóle, ale wyspecjalizowane dziedziny wiedzy, które wyodrębniły się z ogólnego tła religijno-filozoficznego, w różnym czasie, w różnych kręgach cywilizacyjnych, w różnych celach i wykształciły różnorodne, niesprowadzalne do wspólnego mianownika metody.

  Pielęgniarstwo – termin używany do różnego rodzaju zadań i działań zawodowych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz nauki, wiedzy, techniki i sztuki z tymi czynnościami związanymi. Podręcznik akademicki - możliwie aktualna synteza wiedzy z danej dziedziny nauki, potrzebna i użyteczna zarówno ze względu na pracę naukową jak i na pracę dydaktyczną. Służy do nauczania w szkołach wyższych.

  Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, PTP (ang. Polish Nurses Association) - powstało w 1957 roku. Od 2006 roku jest to organizacja pożytku publicznego. Jego członkami są pielęgniarki, pielęgniarzy i położne, którzy mają uprawnienia do wykonywania zawodu. PTP kontynuuje działalność Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych (1925-1957), które było pierwszą samorządną organizacją pielęgniarek w Polsce. PTP od 1993 roku funkcjonuje jako towarzystwo naukowe. Zajmuje się realizacją zaleceń Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) obejmujących kształcenie, doskonalenie i regulacje prawne dotyczące zawodu pielęgniarki. Realizowane zadania skupione są wokół etyki, poziomu i rangi zawodu pielęgniarki. Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:

  Strefa najbliższego rozwoju: Strefa najbliższego rozwoju- według teorii Lwa Wygotskiego są to zadania, których dziecko nie potrafi za pierwszym razem wykonać samodzielnie, jednak jest w stanie je wykonać przy wsparciu radą. W tej strefie dziecko najlepiej zbobywa nową wiedzę poznawczą. W miarę pozyskiwania nowych umiejętności strefa najbliższego rozwoju ciągle się poszerza i obejmuje nowe, coraz trudniejsze zadania. Lekcja podająca, prekursorem której jest Jan Fryderyk Herbart, opiera się na założeniu, iż najlepszym sposobem nauczania jest bezpośredni przekaz wiedzy uczniom w formie gotowej do zapamiętywania. Formą jej realizacji jest dyktowanie treści dydaktycznych i egzekwowanie ich odtworzenia na sprawdzianie. Ten typ lekcji posiada szereg zalet, takich jak: otrzymywanie gotowego materiału naukowego bez konieczności szukania go w książkach, treść jest jasna i zwięzła, wszelkie zawiłości teorii są od razu wyjaśniane. Podstawową wadą jest natomiast niska aktywność uczniów i znudzenie pasywną formą pracy na lekcji przez sporządzanie długich notatek.

  Kultura korporacji: Każda korporacja wytworzyła swoją własną kulturę korporacyjną, która określa co jest w korporacji robione i w jaki sposób. Owa kultura dotyczy zarówno widzialnych jak i niewidzialnych aspektów. Do widzialnych należą: rodzaj ubioru, środowisko pracy, dodatki i przywileje związane z pracą, rozmowy, określenie balansu między pracą a życiem osobistym, tytuły i opisy stanowisk pracy, struktura organizacyjna, relacje. Do niewidzialnych, które stanowią często rodzaj doktryny, należą: wartości, niepisane prawa, postawy, wierzenia, poglądy, nastroje i emocje, założenia, standardy, paradygmaty.

  Edukacja w Związku Radzieckim była wysoce scentralizowana i zależna od rządu. Jej zaletami były powszechny dostęp do szkół dla wszystkich i pewność zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu nauki (realizacja obowiązku pracy). System oświaty został zreformowany według zasad wychowania przez pracę, podporządkowania jednostki państwu, połączenia edukacji ze szkoleniem wojskowym. Stawiano na kształcenie specjalistyczne w dziedzinie inżynierii oraz propagowano wyższość dziedzin matematyczno-przyrodniczo-społecznych nad humanistycznymi.

  Wykształcenie – poświadczona dokumentem wiedza zdobyta w oficjalnym systemie nauczania (szkoły publiczne, szkoły prywatne). Jest to zasób wiedzy, umiejętności i sprawności umożliwiający jednostce poznanie otaczającego świata i skuteczne w nim działanie, wykonywanie określonego zawodu; wynik kształcenia i samokształcenia. Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Dodano: 01.03.2010. 15:30  


  Najnowsze