• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Program COST a zrównoważone produkty i usługi leśne

  16.09.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Współpraca naukowa i techniczna stanowi istotną część europejskiego planu działań. Przejawia się to w szczególności w postaci programu COST, który stanowi zarys międzyrządowych działań mających na celu wsparcie wymiany doświadczeń w zakresie europejskich inwestycji badawczych oraz wzmocnienie pozycji Europejskiego Obszaru Badawczego (European Research Area, ERA) na rynku światowym.

  W ramach programu COST została w Wiedniu zorganizowana seria warsztatów strategicznych pod hasłem "Prognozowanie popytu na produkty leśne i związane z nimi usługi". Warsztaty miały zwrócić uwagę na istotę zaangażowania głównych partnerów w proces prognozowania w branży leśnej. Uczestnicy programu COST stwierdzili w wystosowanym komunikacie, że partnerzy branżowi i biznesowi powinni uczestniczyć w testowaniu pomysłów zaprezentowanych podczas warsztatów. Ważnym elementem jest także ich ocena tendencji, czynników rozwoju i zmian oraz pojawiających się problemów.

  Uczestnicy programu COST oficjalnie rozpoczęli warsztaty, prezentując potencjał i mocne strony przewidywanych rozwiązań oraz informacje na ich temat. Inicjatywa COST Foresight 2030 (Prognoza na rok 2030) miała na celu zbadanie za pomocą technologii cyfrowych wspólnej wizji przyszłości obejmującej okres po roku 2030. Poszerzono dzięki niej wiedzę know-how w zakresie czynników rozwoju, tendencji, sygnałów oraz scenariuszy. Według komunikatu istotną wartość wniósł także projekt XEVENTS, rzucając światło na "rolę niepewności i czynników wpływających na zmianę uwarunkowań w badaniu przyszłych sytuacji". Uczestnicy warsztatów zaprezentowali także narzędzia i metody prognostyczne oraz podzielili się wiedzą w zakresie branży leśnej.

  Przykładowo w ramach warsztatów ponad 40 przedstawicieli leśnictwa i środowisk naukowych przeprowadziło ocenę potrzeb i wymagań branży, szczególnie w odniesieniu do okresu od chwili obecnej do roku 2030 oraz 2050.

  Uczestnicy wybrali sześć ścieżek rozwoju wymagających dalszej oceny. W najbliższych tygodniach zostaną przeprowadzone testy i analizy wyników warsztatów. Przydatne będą wszelkie informacje od przedstawicieli sektora biznesowego i badawczego, osób odpowiedzialnych za wdrażanie polityki i decydentów oraz organizacji pozarządowych. Umożliwią one dalsze rozszerzenie celów badawczych programu COST.

  "Wiedza uzyskana w wyniku przeprowadzenia warsztatów posłuży do określenia przyszłych priorytetów badawczych" - podkreślił dr Sjur Baardsen, przewodniczący Komitetu ds. Lasów oraz Produktów i Usług Leśnych (Domain Committee of Forests, their Products and Services, DC FPS) programu COST.

  Członkowie wiodącej europejskiej sieci zajmującej się badaniem lasów - Europejskiego Instytutu Leśnego (European Forest Institute, EFI) - podjęli współpracę z komitetem DC FPS programu COST w celu wsparcia pomyślnej realizacji projektu. Działania badawcze komitetu DC FPS są ukierunkowane na: zrównoważone potrzeby ekonomiczne, środowiskowe i społeczne obecnych oraz przyszłych pokoleń, ochronę lasów przed zagrożeniami środowiskowymi (takimi jak zanieczyszczenie, burze, szkodniki oraz choroby), powszechniejsze wykorzystanie drewna jako zrównoważonego, wydajnego i odnawialnego źródła energii, zwiększenie wiedzy w zakresie fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości masy włóknistej i papieru oraz produktów wytwarzanych na ich bazie, a także wykorzystanie biomasy pochodzącej z zasobów leśnych do zaspokojenia potrzeb w zakresie zrównoważonych źródeł energii.

  Realizacja tej inicjatywy jest możliwa głównie dzięki działaniom belgijskiej Platformy Technologicznej Branży Leśnej (Forest-based Sector Technology Platform, FTP), szwedzkiego Programu "Lasy Przyszłości", zespołu Europejskiego Badania Branży Leśnej (European Forest Sector Outlook Study) (Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, UNECE/FAO), Międzynarodowej Unii Organizacji Badań Lasów (International Union of Forest Research Organizations), Stałej Komisji ds. Badań Rolnictwa (Standing Committee for Agricultural Research, SCAR), Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency, IEA), nowozelandzkiego instytutu badawczego Scion oraz Międzynarodowej Rady ds. Zachowania Gatunków Zwierząt i Przyrody.

  Warsztaty strategiczne programu COST potrwają dwa lata. Konferencja zamykająca odbędzie się podczas polskiego przewodnictwa w Radzie UE jesienią 2011 roku.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) — utworzona w 1930 r. instytucja zajmująca się prowadzeniem prac naukowych i rozwojowych na rzecz leśnictwa. Nadzór merytoryczny nad IBL-em prowadzi Minister właściwy do spraw leśnictwa. Podstawę prawną działania instytutu stanowią: ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.) oraz statut. IBL jest członkiem Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych - IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) oraz Europejskiego Instytutu Leśnego - EFI (The European Forest Institute). Farmakoekonomika – interdyscyplinarna nauka z pogranicza nauk ekonomicznych i farmakologii, zajmująca się ekonomiczną oceną farmakoterapii. Podstawą tej oceny jest badanie relacji między kosztem farmakoterapii, a uzyskanymi dzięki niej efektami zdrowotnymi (mogą one być mierzone skutecznością, ale też wartością pieniężną lub wpływem na długość / jakość życia). Podstawowe rodzaje analiz farmakoekonomicznych to analiza efektywności kosztów (cost effectiveness) oraz analiza użyteczności kosztów (cost utility). Do narzędzi oceny farmakoekonomicznej należą także analityczne modele decyzyjne. Analizy farmakoekonomiczne stanowią część oceny lekowych technologii medycznych.

  oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji. Google AdWords – system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense, sprzedawane w modelu CPC, CPM i CPA.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów. CPM (cost per mille, z łac. mille - tysiąc, określany także jako CPT cost per thousand) – w reklamie internetowej jest to koszt dotarcia do tysiąca odbiorców i obliczany jest na podstawie liczby odsłon witryny internetowej.

  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO) – niezależna instytucja i organizacja naukowa o zasięgu międzynarodowym, mająca na celu promowanie leśnictwa, rozwijanie badań leśnych. Pełni ważną rolę w tworzeniu sieci współpracy naukowej w leśnictwie i naukach pokrewnych.

  Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Dodano: 16.09.2010. 17:17  


  Najnowsze