• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Program nagród Unii Afrykańskiej dla kobiet-naukowców z zadowoleniem przyjmuje możliwości uzyskania unijnego dofinansowania

  11.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dnia 9 września w Addis Abebie wręczone zostały nagrody regionalne Unii Afrykańskiej dla kobiet-naukowców. W ceremonii uczestniczył unijny Komisarz ds. Nauki i Badań, Janez Potocnik, który pogratulował laureatkom ich wkładu w budowanie "nowego społeczeństwa afrykańskiego" oraz odniósł się do problemów, przed jakimi nadal stają kobiety-naukowcy w Europie.

  Inicjatywa "Regionalne nagrody dla kobiet-naukowców" w ramach programu nagród Unii Afrykańskiej dla naukowców jest formą pochwały za osiągnięcia kobiet-naukowców promującą rozwój kariery zawodowej wśród młodych naukowców w państwach członkowskich Unii Afrykańskiej (UA). Oprócz nagradzania wybitnych specjalistów na całym kontynencie, program wspiera działania na rzecz łączenia badań naukowych z przedsiębiorczością i przyciągania inwestycji do Afryki.

  Nagrody w wysokości 20.000 USD (około 13.700 EUR) każda wręczone zostały czterem paniom zajmującym się badaniami naukowymi, wybranym z pięciu regionów Afryki (centralnego, wschodniego, północnego, zachodniego i południowego) na podstawie ich wybitnych osiągnięć w naukach podstawowych, technologii i innowacji, naukach przyrodniczych i naukach o Ziemi. Organizatorzy mają nadzieję, że nagrody te zainspirują więcej dziewcząt do kształcenia się i wyboru kariery naukowca.

  "Dzisiejszy dzień jest doskonałym momentem, aby Komisja UA podkreśliła wagę i rolę nauki jako silnika napędzającego rozwój Afryki" - powiedział Komisarz Potocnik. "Ceremonia ta ma być wyrazem uznania przez KUA znaczenia i funkcji kobiet [...] w rozwoju Afryki."

  Zwracając się do laureatek Komisarz podkreślił, że ich kompetencje i zdolności wykraczają daleko poza dziedzinę naukową: "Wy [...] jesteście symbolem tego, jak można stawiać czoła przyszłym wyzwaniom i znajdować rozwiązania" - powiedział.

  Nagroda jest także symbolem dużej odpowiedzialności spoczywającej na barkach laureatek, polegającej na obowiązku służenia innym za wzór. "Zademonstrowałyście, że każdy mieszkaniec Afryki, nawet ten, który nie miał wcześniej dostępu do pewnych możliwości edukacyjnych czy stanowisk, może stać się częścią siły rozwojowej i wzbogacić wasz wkład. Jesteście zwiastunami nadziei na to, że można odnieść sukces pomimo wielu trudnych sytuacji. Posiadacie moc zaświadczenia, że lepsze społeczeństwo jest możliwe" - dodaje dr Potocnik.

  Kobiety zajmujące się nauką w Afryce często muszą pokonać ogromne przeszkody zanim osiągną sukces, ale i w Europie postęp w tym zakresie jest utrudniony. "W Europie także kładziemy większy nacisk na mobilizowanie talentów kobiet w dziedzinie badań naukowych. Wynika to z przeświadczenia, że żadne społeczeństwo nie jest w stanie na dłuższą metę odnieść sukcesu, jeśli tylko połowa jego potencjału i talentu skierowana jest na sprawy o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym" - wyjaśnia Komisarz i zaraz dodaje: "Jeśli badania naukowe mają mieć znaczenie dla społeczeństwa i mają wywierać na nie rzeczywisty wpływ, muszą być w nie zaangażowani przedstawiciele wszystkich części tego społeczeństwa."

  Choć w Europie ponad 34% absolwentów kierunków ścisłych, inżynieryjnych i technologicznych to kobiety, zaledwie 9% kadry profesorskiej w tych dziedzinach jest płci pięknej. Mimo iż statystyki nieco się poprawiły w ciągu ostatnich kilku lat, jak podkreśla dr Potocnik liczby te odzwierciedlają ogromne marnotrawstwo talentu i zasobów. Wyjaśnił, że UE podjęła kroki w celu "promowania lepszych warunków dla kobiet, aby mogły godzić swoje życie prywatne z zawodowym, karierę z rodziną" oraz w celu zapewnienia, by procesy, instrumenty i kryteria finansowania badań naukowych wspierały równość płci.

  "Podczas swojej wizyty w Afryce, w Kenii i Etiopii, [...] miałem okazję spotkać wiele pań zajmujących się działalnością naukową i stwierdzam, że jeśli ich przykład jest reprezentatywny, Afryki nie stać na niewykorzystywanie ich inteligencji i dynamizmu" - zauważa dr Potocnik.

  Tego samego dnia dr Potocnik i Komisarz UA ds. Zasobów Ludzkich, Nauki i Technologii, J.P. Ezin, ogłosili nowe otwarcie zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie badań naukowych dla Afryki w roku 2010, którego budżet wynosi 63 mln EUR. Celem zaproszenia jest pomoc w ugruntowaniu bazy naukowej w Afryce. Pozytywnie ocenione wnioski o realizację projektów w dziedzinach takich jak zdrowie, środowisko, żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia zostaną dofinansowane z tematu "Współpraca" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  W odrębnym przemówieniu Komisarz Potocnik zachęcał afrykańskich naukowców do współpracy z unijnymi kolegami i wspólnego składania wniosków w ramach zaproszenia, którego budżet sięga 63 mln EUR. Środki przyznawane będą na priorytetowe tematy określone przez afrykańską społeczność naukową. Zaproszenie organizowane jest w ramach naukowego partnerstwa UA-UE uzgodnionego w grudniu 2007 r. i jest kolejnym z działań zainicjowanych jesienią 2008 r. w celu wdrożenia "Partnerstwa UE-UA na rzecz nauki, społeczeństwa informacyjnego oraz przestrzeni powietrznej i kosmicznej" w formie kilku różnych projektów flagowych.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Komisarz UE ds. Nauki i Badań:
  http://ec.europa.eu/commission_barroso/potocnik/

  Aby dowiedzieć się więcej o nagrodach Unii Afrykańskiej dla naukowców, proszę kliknąć:
  tutaj

  Źródło danych: Komisja Europejska; Unia Afrykańska
  Referencje dokumentu: Na podstawie komunikatu prasowego IP/09/1205 oraz innych informacji uzyskanych od Komisji Europejskiej.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Społeczeństwo pierwotne (ang. primitive society) - termin stosowany w odniesieniu zarówno do najdawniejszych społeczeństw, jak i do społeczeństw o prostej technologii, istniejących współcześnie. Jako narzędzie opisu społeczeństw przeszłości jest ono oceniane negatywnie, gdyż żadne z nich nie jest pozostałością wcześniejszego stadium ewolucyjnego, każde ma swą własną historię i drogę rozwoju. Ponadto improwizacja na podstawie materiałów pozostałych z przeszłości nie jest rzeczą łatwą i wymaga wielkiej przenikliwości. Soul City (tłum. Miasto dusz) to popularny program edukacji rozrywkowej w Afryce Południowej, który kształtuje świadomość zdrowotną i obywatelską społeczeństw kilku krajów afrykańskich. Tematyka programu dotyczy wielu problemów związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia, ale skupia się również na kwestiach rozwoju społecznego wskazując pożądane postawy społeczne i zachowania w ramach społeczności lokalnych.

  Dzień Afryki (ang. Africa Day) - święto upamiętniające powołanie 25 maja 1963 roku Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA). W tym dniu przywódcy 30 z 32 niezależnych państw afrykańskich podpisali akt założycielski w Addis Abebie w Etiopii. Choć organizacja ta przekształciła się w 2002 w Unię Afrykańską (UA), organizacja zachowała nazwę i datę tego dnia jako Święto Jedności Afrykańskiej i Dzień Wyzwolenia Afryki. Społeczeństwo postindustrialne (inaczej społeczeństwo poprzemysłowe inna nazwa to także społeczeństwo usługowe) - społeczeństwo, którego głównym źródłem utrzymania nie jest produkcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie i przetwarzanie informacji.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists, w skrócie EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców.

  Społeczeństwo przemysłowe (inaczej: społeczeństwo industrialne) to specyficzny rodzaj społeczeństwa, który wykształcił się w okresie nowoczesności - po rewolucji przemysłowej (wcześniejsze społeczeństwa są określane jako społeczeństwa tradycyjne). Społeczeństwa przemysłowe charakteryzuje malejąca liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, dominująca rola przemysłu i inne zjawiska społeczne wynikające z procesu industrializacji (rosnąca produktywność, poprawa warunków życia, zmniejszanie się znaczenia instytucji rodziny, sekularyzacja, urbanizacja). Cecha istotną jest też wzrost heterogeniczności społeczeństwa, ze względu na podział pracy wymagany w przypadku produkcji masowej, charakterystycznego sposobu wytwarzania w tego typu społeczeństwach.

  Dzień Solidarności Społecznej – ogólnopolska inicjatywa społeczna. Ideą DSS jest mobilizowanie społeczeństwa do przemyśleń i pozytywnej reakcji na problem, który w danym roku jest tematem przewodnim obchodów DSS.

  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności.

  Dodano: 11.09.2009. 15:11  


  Najnowsze