• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Program Ramowy 'ma swoj istotny wklad', twierdzi grupa ekspertow

  06.07.2010. 22:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Badawczy Program Ramowy UE odgrywa istotną rolę w rozwoju podstaw europejskiej wiedzy i w przyszłości powinien otrzymać znacznie zwiększone dofinansowanie. Do takich wniosków doszła grupa ekspertów w swoim raporcie na temat realizacji programu w latach 1999-2003.

  Grupa ekspertów, którą kierował wiceprezes koncernu Nokia do spraw technologii, Erkki Ormala, miała za zadanie przeanalizować stopień wdrożenia i osiągnięć głównego instrumentu wykorzystania środków finansowych Unii, a także przygotować zalecenia dotyczące ulepszenia zarówno samego programu jak i przyszłej polityki Unii Europejskiej dla sektora badań w ogóle.

  W opublikowanym 10 lutego końcowym raporcie eksperci dokonali oceny Programu Ramowego w kontekście wzrostu globalnej konkurencji i narastającej erozji siły ekonomicznej Europy. 'Europa jest na rozdrożu. Stajemy w obliczu rosnącej międzynarodowej konkurencji, ale i w obliczu wyzwań związanych ze słabym wzrostem i bezrobociem. Europejskie badania i rozwój (B+R) są silne, ale szybsze procesy odnotowuje się poza naszymi granicami', powiedział dr Ormala przedstawiając raport na konferencji prasowej.

  Aby zmienić ten trend Europa musi, według ekspertów sprostać czterem ogólnym wyzwaniom: zachęcić i docenić największe talenty, stworzyć pozytywne otoczenie dla prywatnych badań i rozwoju (B+R), zmobilizować źródła wspierania innowacyjności i rozwoju, zbudować zaufanie do nauki i technologii.

  'Propozycja Komisji, aby w przyszłości znacznie zwiększyć europejski budżet na badania jest oczekiwanym posunięciem i to w dobrym kierunku' twierdzi grupa ekspertów. Jednakże, jak podaje raport, jeżeli taki ruch ma zaowocować wzmocnieniem podstaw wiedzy a także konkurencyjności w Europie, to musi mu towarzyszyć zwiększenie budżetów państw członkowskich w dziedzinie B+R.

  Według oceny ekspertów Program Ramowy cieszył się tylko nieznacznym sukcesem jeżeli chodzi o bezpośredni wkład w innowacyjność i tworzenie nowych rynków, aczkolwiek, jak podkreśla się w raporcie, nigdy nie było to jego główne założenie. Chodzi tu raczej o ulepszenie strukturalnych fundamentów europejskiego systemu badawczego jako całości. 'Biorąc pod uwagę budżetowe ograniczenia Programu [...] uważamy osiągnięcia [które ze sobą przyniósł] w tej 'strukturalnej' roli za bardzo istotne.'

  Opierając się na przeprowadzonej analizie eksperci zalecili przeprowadzenie niektórych działań, które wzmocniłyby Program Ramowy. Przede wszystkim należy poprawić przemysłową orientację programu, tak aby mógł odgrywać bardziej znaczącą rolę w sektorze przemysłu i poprzez skłonienie do udziału większej liczby zaawansowanych technologicznie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Na poziomie operacyjnym, zdaniem ekspertów, należałoby stanowczo realizować działania zmierzające do usprawnienia i uproszczenia administracji programu a wybór odpowiednich do tego instrumentów powinien być bardziej elastyczny. 'Powinno być tak, że to plan badań determinuje wybór instrumentu a nie odwrotnie,' podkreśla dr Ormala.

  Należy zwiększyć zakres i skalę operowania zasobami ludzkimi a także akcje mobilnościowe. Kwestie społeczne i naukowe powinny być nadal realizowane w osobnym programie, ponieważ także dotykają priorytetowych obszarów.

  Ostatecznie eksperci przedstawili zalecenia dotyczące przyszłej orientacji polityki badań UE. Tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej powinno być kontynuowane. Ma mu towarzyszyć wzrost spójności między UE i narodową polityką naukową. Program Ramowy powinien być także wykorzystany do przyspieszenia integracji z nowo przyłączonymi państwami członkowskimi.

  Grupa pozytywnie przyjęła utworzenie Europejskiej Rady Badań Naukowych (ERC), dysponującej dostatecznymi zasobami, które pozwolą zmienić europejską bazę naukową i wspierającej tworzenie ograniczonej liczby Platform Technologicznych, które maja przynieść Europie pozycję lidera w rozwijających się gałęziach technologii.

  Janez Potočnik, Komisarz UE do spraw nauki i badań, po otrzymaniu raportu końcowego pozytywnie ocenił 'dokładną pracę' grupy. Przypomniał dziennikarzom o zobowiązaniu, którego się podjął podczas przesłuchania w Parlamencie Europejskim. Przyrzekł wtedy, że najważniejszym priorytetem będzie uproszczenie programu. Ponadto poinformował, że Komisja jest w trakcie organizowania 'grupy doradczej' przedstawicieli MŚP, która pomoże ustalić odpowiednie strategie, tak aby wzrósł udział mniejszych przedsiębiorstw w programie.

  Potočnik wyraził swoje zadowolenie z poparcia, jakiego grupa udzieliła wnioskowi Komisji w sprawie podwojenia budżetu badawczego. Zgodził się też, że działania muszą iść w parze ze wzrostem inwestycji na innych poziomach.

  'Musimy jasno określić, ile środków wydaje się na każdym z poziomów', powiedział Komisarz. 'Zgodnie z celem barcelońskim dwie trzecie europejskich inwestycji na badania powinno pochodzić z przemysłu a jedna trzecia z sektora publicznego. W tej ostatniej części ułamkowej Program Ramowy stanowi obecnie tylko pięć procent.

  'Podwojenie budżetu badawczego UE nie ma na celu przesunięcia źródeł finansowania ze szczebla narodowego na europejski. Chodzi raczej o to by dać przykład państwom członkowskim i przemysłowi, co należałoby robić.

  'Jeżeli nie zdołamy uczynić Europy bardziej atrakcyjnej dla działań badawczych to negatywna tendencja w inwestycjach przemysłu badawczego będzie się utrzymywać. Tym niemniej należałoby także wziąć pod uwagę nieco szerszą perspektywę, sięgającą poza Program Ramowy,' stwierdził Komisarz.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  DOSES (ang. Development of Statistical Experts System – Doses) – Program Rozwoju Systemu Ekspertów Statystycznych – wspólnotowy program Unii Europejskiej, którego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Zainicjowany został rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej w lipcu 1988 r. Głównym celem programu była pomoc w wymianie informacji statystycznych poszczególnych państw członkowskich. Program skupił się także na wdrażaniu nowych technologii i technik analiz statystycznych (takich samych na terenie całej UE) i jednocześnie ułatwianiu ich zastosowana. Miało się to przyczynić do pełnej koordynacji prac zespołów statystycznych. Istotnym elementem programu było również wspieranie tworzenia banku ekspertów w dziedzinie statystyki. Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów. Program Brite (ang. Basic Resarch in Information Technologies for Europe) - Badania Podstawowe w Zakresie Technologii Informatycznych dla Europy - program Unii Europejskiej zainicjowany w 1985 r. celem wspierania badań naukowych w zakresie nowych technologii i ich wspierania. Został zaplanowany na 4 lata i zakończył się w 1989 r. Miał on stymulować współpracę pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu w państwach Wspólnot Europejskich. Brite to akronim od pełnej angielskiej nazwy programu.

  Euret (ang. European Transport - EURET) - program przygotowany przez Unię Europejską, a przyjęty przez Komisję Europejską w 1990 dotyczący polityki transportowej na terenie krajów członkowskich. Program wspiera opracowanie i wprowadzenie w życie wspólnej polityki transportowej. Ogólnym założeniem programu jest optymalizacja systemów transportu we Wspólnocie za pośrednictwem prowadzonych badań, które mają przyczynić się do rozwoju i integracji bardziej sprawnego systemu transportowego i jego optymalizacji. Działalność badawcza obejmuje zarówno kwestie polityki ogólnej, jak i różne poziomy geograficzne (europejski, krajowy, regionalny, miejski). program Urban - (ang. Community initiative concerning urban areas - Urban) - program Inicjatywa Wspólnotowa Dotycząca Obszarów Miejskich wspólnotowy program z zakresu polityki społecznej i strukturalnej, którego nazwa pochodzi od angielskiego słowa Urban - miejski. Zainicjowany został rozporządzeniem Komisji Europejskiej na lata 1994 - 1999. Dzięki programowi możliwe było wspieranie rozwoju ekonomicznego oraz socjalnego miast przez uruchomienie środków finansowych. Program finansował też renowację infrastruktury i wyposażenia miejskiego, ochronę środowiska naturalnego, badania nad rozwiązaniem określonych problemów urbanistycznych, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców oraz podnoszenie bezpieczeństwa w miastach poprzez wspieranie współudziału mieszkańców w systemie bezpieczeństwa osiedli miejskich, a także wspieranie życia kulturalnego, sportu i rekreacji w miastach. Istotnym elementem programu było tworzenie centrów rozwoju urbanistycznego i ekonomicznego oraz biur konsultantów a także nowych miejsc pracy w miastach.

  program EAST (ang. European Assistance for Science and Technology) Program Pomocy Europejskiej w Dziedzinie Nauki i Technologii - program Unii Europejskiej, którego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Zainicjowany przez Radę Europy w lipcu 1990 r. na wniosek Komisji Europejskiej z dziedziny nauki i technologii skierowany został jako program przedakcesyjny do krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej. program RECITE (ang. Regions and Cities for Europe - Recite) - program Regiony i Miasta dla Europy wspólnotowy program z zakresu polityki regionalnej i strukturalnej, którego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Zainicjowany został rozporządzeniem Komisji Europejskiej w 1991 r. Głównym celem programu jest zacieśnianie współpracy między regionami i miastami Unii Europejskiej, które liczą powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Program wspiera wymianę doświadczeń między władzami regionalnymi oraz ma na celu poprawę funkcjonowania samorządów lokalnych i regionalnych. Wspiera także projekty, które są specyficzne dla danego miasta lub regionu. Ma na celu także zaawansowaną wymianę informacji pomiędzy regionami i miastami oraz ochronę środowiska naturalnego w obszarach mocno zurbanizowanych. Pierwsza edycja programu zakończona została w 1997 r.

  Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację. Na tej podstawie wspierane są finansowo określone działania dotyczące wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. PROW jest dokumentem przygotowanym zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany został dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana została strategia krajowa, która realizowana jest poprzez PROW. Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to ma miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest wiele różnych programów dla poszczególnych regionów (np. Wielkiej Brytanii). PROW posiada cztery tzw. osie priorytetowe:

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Program Surveyor – amerykański program księżycowych lądowników obejmujący 7 misji bezzałogowych, których zasadniczym celem było osiągnięcie powierzchni Księżyca poprzez tzw. miękkie lądowanie. Generalnie, misje programu Surveyor były kontynuacją programu badawczego zapoczątkowanego przez sondy Ranger, i miały w planie przeprowadzenie szerokiej dokumentacji fotograficznej miejsca lądowania oraz przeprowadzenie badań mechaniki gruntu księżycowego ze stwierdzeniem jego wpływu na stabilność pojazdu.

  Dodano: 06.07.2010. 22:12  


  Najnowsze