• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt unijny przyczyni się do uproszczenia pakowania

  08.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W ramach badań finansowanych przez UE naukowcy stworzyli zintegrowany system narzędzi rozwiązujący problemy z pakowaniem w ciągu kilku minut. Czołowe europejskie instytucje badawcze były zaangażowane w trwający trzy lata projekt o nazwie Net-WMS. W ramach tego projektu opracowano metody optymalizacji komputerowych procedur pakowania, które pozwolą firmom zaoszczędzić czas, środki finansowe i przestrzeń. Projekt Net-WMS ("W kierunku integracji rzeczywistości wirtualnej i technik optymalizacyjnych w działalności firm nowej generacji wykorzystujących sieciowe systemy zarządzania magazynami z określonymi ograniczeniami") był finansowany w ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR) kwotą w wysokości 2,32 mln euro.

  Wszyscy znamy problemy związane z procesem pakowania. Przedmioty mogą nie mieścić się w opakowaniach lub niektóre elementy mogą z nich wystawać. Trzeba wtedy wyjąć wszystkie przedmioty z opakowań i zacząć od początku. Pakowanie może być poważnym problemem dla firm, ponieważ wymaga czasu, środków finansowych i sprzętu.

  Dotychczasowe problemy z pakowaniem w firmach i magazynach mogą niedługo przejść do historii dzięki projektowi Net-WMS, w ramach którego zbadano problem, stosując metody matematyczne, systemy komputerowe oraz współczesną wiedzę logistyczną, co pozwoliło na znaczne skrócenie procesu pakowania. Nowy system jest już dostępny na rynku. W przypadku wielu firm system ten okazał się skuteczny w rozwiązywaniu problemów z pakowaniem.

  "Podjęliśmy decyzję, aby skoncentrować się na zagadnieniu optymalizacji przestrzennej, ponieważ obszar ten miał duży potencjał handlowy", wyjaśnił naukowy koordynator projektu dr Fran‡ois Fages z francuskiego instytutu INRIA (Institut National de R‚cherche en Informatique et Automatique). "Wiele firm nie może sobie pozwolić na kupno drogiego oprogramowania, jednak nawet dzięki niewielkim ulepszeniom w zakresie pakowania palet dostawczych lub wykorzystania przestrzeni magazynowej można znacznie zwiększyć rentowność i konkurencyjność firm".

  Zespół badawczy opracował zbiór przełomowych algorytmów wykorzystujących podejście nazywane programowaniem z ograniczeniami. Pierwszy etap polega na analizie wszystkich ograniczeń dotyczących danego zadania pakowania i jego potencjalnych rozwiązań. Umożliwia to skrócenie czasu drugiego etapu, czyli zawężania tzw. przestrzeni poszukiwań.

  "W ramach projektu opracowano wyjątkowe algorytmy", powiedział dr Fage. "Dzięki temu projektowi dokonaliśmy prawdziwego przełomu. Wyniki naukowe projektu zostały opublikowane w ośmiu naukowych pismach branżowych oraz zaprezentowane na kilku międzynarodowych konferencjach".

  Wśród nowatorskich metod opracowanych w ramach projektu Net-WMS znajduje się metoda eliminacji rozwiązań o ograniczonej wydajności niewykorzystujących dostępnych zasobów czasowych w sposób optymalny oraz nowy język komputerowy mający na celu opisywanie ograniczeń pakowania, takich jak maksymalna waga zbiornika oraz poziomy stabilności palety.

  Poszczególne moduły systemu Net-WMS, do których zaliczają się algorytmy przestrzenne, program zarządzający oraz model rzeczywistości wirtualnej, współpracują ze sobą w celu uzyskania wszechstronnego oprogramowania służącego do modelowania, symulacji oraz optymalizacji całego procesu pakowania.

  Francuska firma założona w celu wykorzystania możliwości systemu Net-WMS dokonała jego wdrożenia. Osiągnięto dobre wyniki przy wydajności rozwiązań pakowania zwiększonej o 5-15%. Firmy mogą osiągnąć znaczne oszczędności nawet w wyniku zmniejszenia liczby wykorzystywanych palet lub skrzyni o jedną lub dwie dziennie.

  "W przypadku większości magazynów ilość wysyłanych palet jest znana dopiero po zakończeniu pakowania", stwierdził pracownik podmiotu związanego z projektem. Oznacza to, że do ostatniej chwili nie można udzielić firmie przewozowej informacji o rozmiarach potrzebnego pojazdu.

  W projekcie wzięło udział wiele firm, były to między innymi francuskie KLS Optim i Peugeot Citroen Automobiles (PSA) oraz włoski Fiat. Firmy PSA i Fiat wezmą udział w projekcie następczym, który zostanie poświęcony możliwościom udoskonalenia osiągnięć projektu Net-WMS.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sage ERP X3 – zintegrowany, sieciowy system ERP firmy Sage Group. Łączy w sobie narzędzia analityczne i sprawozdawcze, narzędzia do kontroli finansowej, księgowej i zarządczej oraz do zarządzania działalnością (produkcja, zakupy, sprzedaż i magazyny). Usprawnia wymianę informacji pomiędzy partnerami w biznesie, w tym między innymi klientami, dostawcami i podwykonawcami. System przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw, zatrudniających od 50 do 5000 pracowników. Skierowany do firm o rozproszonych lokalnych strukturach organizacyjnych oraz firm rozległych z międzynarodowymi centralami. Ma szeroki zakres funkcjonalności wsparty systemem obiegu dokumentów i narzędziami Business Intelligence. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Tieto (wcześniej TietoEnator) jest międzynarodową firmą wytwarzającą oprogramowanie. Jest aktywna w około 30 krajach, aktualnie zatrudnia ponad 18 000 pracowników z branży informatycznej, głównie inżynierów oprogramowania. Należy do największych firm europejskich tworzących oprogramowanie na zlecenie. Tieto, oprócz rynku oprogramowania, działa na rynku outsourcingu, świadcząc usługi firmom w zakresie obsługi sieci komputerowych, serwerów, baz danych, bezpieczeństwa informacji, itd. Głównym rynkiem operacji firmy jest bankowość, opieka zdrowotna, telekomunikacja i multimedia oraz energetyka. Firma TietoEnator powstała z połączenia dwóch skandynawskich firm: Tieto Corp. z Finlandii i Enator AB ze Szwecji, 7 lipca 1999. Po połączeniu firma rozpoczęła swoją ekspansję na Europę, głównie poprzez przejęcia mniejszych firm z branży, czym zdobywała sobie większy rynek i zmniejszała liczbę konkurentów. Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Katalog firm - internetowy spis podstawowych danych firm różnych branż. Katalog firm umożliwia wyszukiwanie zawartych w niej informacji na podstawie m.in. kategorii czy nazwy. Wśród wielu katalogów firm można wyróżnić ogólne oraz branżowe, ogólnokrajowe i regionalne. Przykładem takiego katalogu jest Panorama Firm.

  Strategiczna polityka handlowa: Często zauważamy bardzo ciekawe zjawiska, gdy obserwujemy rząd w roli agenta wspierającego duże krajowe firmy na rynku międzynarodowym. Działania te mają z reguły na celu zwiększenie konkurencyjności firm krajowych w ich rywalizacji z firmami zagranicznymi, a polegają zazwyczaj na bezpośrednich lub pośrednich formach subsydiowania, które obniżają koszty produkcji firm krajowych w relacji do kosztów firm zagranicznych. System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka.

  Ekwifinalność firmy - określona zdolność danego przedsiębiorstwa do osiągnięcia końcowego sukcesu przy odmiennych warunkach początkowych oraz bardzo różnymi sposobami, a także posiadanie przez firmę możliwości samodzielnego dokonywania wyboru określonych celów bądź ich modyfikacji. Ekwifinalna firma odznacza się zdolnością do osiągania podobnych wyników w bardzo różnorodny sposób. Ekwifinalność firmy ma ogromne znaczenie dla zarządzania, ponieważ oznacza ono potrzebę odrzucenia mechanistycznej optyki w analizie działania firmy oraz poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

  System Center Opalis – platforma z rodziny Microsoft System Center, służąca do zarządzania procesami i zadaniami oraz wymianą danych pomiędzy różnymi produktami System Center. Jest to rozwiązanie umożliwiające automatyzację procesów IT oraz rozwiązań klasy Run Book Automation (RBA). Narzędzia tego typu służą m.in. do precyzyjnego definiowania, tworzenia i zarządzania przepływami informacji w obrębie organizacji.

  Standardy kodowania GNU (The GNU coding standards) to zestaw reguł i wskazówek dotyczących pisania programów komputerowych, które są konsekwentnie stosowane w obrębie systemu GNU. Dokumentacja standardu jest częścią Projektu GNU i jest dostępna na stronie internetowej projektu . Podczas, gdy standard skupiony jest głównie wokół pisania wolnego oprogramowania dla GNU w języku C, większość można zaaplikować ogólnie do oprogramowania. Projekt GNU w szczególności zachęca swoich zwolenników aby zawsze starać się podążać za tymi standardami, niezależnie od tego czy program jest napisany w C. Styl formatowania kodu w C jest szeroko rozpowszechniony w środowisku wolnego oprogramowania. Niezależnie od tego każdy może stosować te wskazówki. Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi.

  Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  System zarządzania należnościami (ang. Account Receivable Management System, A.R.M.S.) - jest systemem informatycznym mającym na celu skuteczne wspomaganie przedsiębiorstwa w efektywnym zarządzaniu należnościami i ryzykiem kredytowym. Systemy takie dopełniają swoim działaniem systemy finansowo-księgowe, ERP, CRM. Głównym celem takiego systemu jest zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i ich odzyskiwanie. Najczęstszym miejscem zastosowania takich systemów są przedsiębiorstwa, które charakteryzuje duży wolumen sprzedaży i duże saldo kredytu kupieckiego oraz związane z tym problemy finansowe i organizacyjne. Open Innovation – pojęcie zaproponowane przez profesora i dyrektora wykonawczego Centrum Open Innovation na Uniwersytecie w Berkeley Henriego Chesbrougha. Najważniejszym punktem tej koncepcji jest to, że w świecie szeroko rozpowszechnianej wiedzy, firmy nie mogą wyłącznie polegać na swoich własnych badaniach, ale powinny nabywać patenty lub licencje na wynalazki i inne nowatorskie rozwiązania od innych firm. Ponadto firmy powinny udostępniać swoje wynalazki, których nie wykorzystują, innym podmiotom na zasadzie sprzedaży licencji, tworzenia konsorcjów czy firm typu spin-off. Przeciwnym do Open Innovation jest pojęcie closed innovation, odnoszące się do procesu ograniczenia użycia wewnętrznych zasobów innowacyjnych rozwiązań tylko do własnej firmy i nie korzystania z zasobów z zewnątrz. Największe firmy promujące rozwiązanie Open Innovation to m.in. Procter & Gamble i InnoCentive.

  Dodano: 08.04.2010. 17:12  


  Najnowsze