• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt unijny przyspiesza tempo postępowania patentowego

  12.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Państwa członkowskie UE promują utworzenie unijnego systemu patentowego o nazwie "Patent wspólnotowy", który umożliwi osobom prywatnym i przedsiębiorstwom uzyskiwanie unijnego patentu, wspólnego dla wszystkich. Eksperci twierdzą, że patenty pobudzają innowacyjność i kreatywność, pomagając w zwiększaniu i utrzymaniu konkurencyjności Europejczyków. Zdaniem zespołu naukowców finansowanego ze środków UE, wykorzystanie semantycznej technologii sieci Web może być dokładnie tym, co zaleca lekarz od patentów.

  Finansowany na kwotę 2,5 mln EUR projekt PatExpert (Zaawansowane techniki przetwarzania dokumentacji patentowej) miał na celu opracowanie funkcjonującego serwisu oraz zmianę wykorzystywanego obecnie paradygmatu postępowania patentowego. Projekt został sfinansowany z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  W ramach projektu PatExpert udało się opracować multimedialny system prezentacji treści do wyszukiwania, klasyfikacji i tworzenia wielojęzycznej zwięzłej informacji na temat patentu. Partnerzy projektu dokonali również oceny i wizualizacji materiałów patentowych, aby spełnić oczekiwania wszystkich użytkowników, w tym wynalazców i urzędów patentowych.

  "Największym sukcesem projektu PatExpert jest zapoczątkowanie zmiany paradygmatu, obecnie wykorzystywanego w systemach rozpatrywania wniosków patentowych, z tekstowego na semantyczny" - stwierdził kierownik projektu, profesor Leo Wanner w wypowiedzi dla ICT Results. "Konsekwencje korzystania z technologii semantycznych w dziedzinie patentów są dalekosiężne" - dodał naukowiec z Universitat Pompeu Fabra w Hiszpanii. "Technologie semantyczne wykorzystane w projekcie PatExpert ułatwiają dostęp do zawartości dokumentacji patentowej, poprawiając w ten sposób dokładność wyszukiwania, analizy i oceny" - by wymienić jedynie kilka.

  Projekt zakończył się niecały rok temu, a już wiele grup wyraziło zainteresowanie jego wynikami. "Na zamówienie osób trzecich prowadzimy już badania ogólnej wydajności wybranych technologii" - wyjaśnia profesor Wanner. "Co więcej, BrĂźgmann Software [partner projektu] włączy niedługo niektóre technologie PatExpert do swojego flagowego produktu zarządzania patentem PatOrg."

  Zdaniem profesora Wannera, system PatExpert może być wprowadzony na rynek, gdyż oferuje najnowocześniejsze technologie. "Każda ze składowych technologii może stanowić odrębną aplikację komercyjną albo zostać włączona do innych systemów rozpatrywania wniosków patentowych" - zauważył. "Otrzymujemy zapytania od osób zainteresowanych udzieleniem nam pomocy we wprowadzeniu technologii PatExpert na rynek."

  Jak utrzymują niektóre źródła, kilka kolejnych projektów kontynuujących prace nad PatExpert już się rozpoczęło lub zostało zaproponowanych instytucjom finansującym.

  Podstawowym problemem w rozpatrywaniu wniosków patentowych jest ogrom pracy do wykonania. Proces patentowania obejmuje przygotowanie "specyfikacji technicznej" (tj. szczegółowego opisu cech technicznych wynalazku), "postępowanie patentowe" (tj. analizę wniosku przez urząd patentowy) oraz nadanie statusu "patent zgłoszony", kiedy wynalazki czekają na zatwierdzenie. Patent zostaje przyznany, kiedy wniosek spełnia wymogi urzędu patentowego, a wynalazek nie został jeszcze opatentowany.

  Europejski Urząd Patentowy (EPO) przygotował sprawozdanie wyszczególniające wszystkie dokumenty dostępne w EPO, które mogą odegrać ważną rolę w ocenie "nowości i pomysłowości" wniosków patentowych.

  Alison Brimelow, prezes EPO, zauważyła kiedyś, że zaległości "zmieniają naturę systemu patentowego tworząc niejasności, które mogą być wykorzystywane w sposób, którego nie przewidzieli twórcy systemu patentowego".

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  PatExpert:
  http://www.patexpert.org

  ICT Results:
  http://cordis.europa.eu/ictresults

  Europejski Urząd Patentowy:
  http://www.epo.org

  Źródło danych: ICT Results
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z PatExpert i ICT Results

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Patent europejski - to patent przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Patentu europejskiego nie należy kojarzyć z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, bowiem nie jest to patent europejski w sensie UE. Konwencja o Udzielaniu Patentów europejskich nie jest też aktem prawa europejskiego. Patent europejski po przyznaniu staje się równoważny patentowi narodowemu w każdym z państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie patentu europejskiego. Na podstawie patentu europejskiego można domagać się ochrony w krajowym urzędzie patentowym, oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym. IPEA - (ang. International Preliminary Examination Authority, Międzynarodowy Organ ds. Badań Wstępnych), urząd patentowy prowadzący badania zdolności patentowej wynalazków podczas procedury badawczej międzynarodowych zgłoszeń patentowych zgodnie z układem PCT. Europejska Organizacja Patentowa - (ang. European Patent Organization - EPO lub częściej EPOorg dla odróżnienia od Europejskiego Urzędu Patentowego, ang. European Patent Office - EPO, będącym ciałem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej) organizacja ustanowiona na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich udziela patentów europejskich i zrzesza państwa uznające płynącą z nich ochronę wynalazków na swoim terytorium. Polska przystąpiła do Europejskiej Organizacji Patentowej 1 marca 2004 r. Od 1 października 2010 r., po przystąpieniu Serbii, Europejska Organizacja Patentowa skupia 38 państw członkowskich.

  Stan techniki według większości systemów patentowych oznacza ogół informacji potencjalnie dostępnej każdemu przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu (bądź prawa ochronnego na wzór użytkowy). Wynalazek należący do stanu techniki nie spełnia koniecznego warunku nowości i tym samym nie może zostać opatentowany. Troll patentowy – pejoratywne określenie na podmiot (najczęściej firma), który wykorzystuje niedoskonałość przepisów prawa patentowego do uzyskiwania korzyści finansowych. Troll patentowy rejestruje lub też odkupuje od innych patenty dotyczące różnych rozwiązań – także już wcześniej znanych i upowszechnionych ale których nikt wcześniej nie zastrzegł. Następnie domaga się (zwykle na drodze sądowej) stosownej rekompensaty pieniężnej za rzekome dotychczasowe naruszanie tych patentów jak i opłat licencyjnych z tytułu używania tych rozwiązań w przyszłości.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.

  Japoński Urząd Patentowy (jap. 特許庁 Tokkyochō, ang. Japan Patent Office - JPO) - organ rządowy Japonii odpowiedzialny za nadawanie i utrzymywanie w mocy praw własności przemysłowej. Jeden z trzech największych urzędów patentowych świata. Zastrzeżenia patentowe (w przypadku wzoru użytkowego - zastrzeżenia ochronne) definiują zakres ochrony patentowej wynalazku (wzoru użytkowego) i stanowią element zarówno opisu patentowego jak i zgłoszeniowego, który winien zawierać co najmniej jedno zastrzeżenie patentowe. Z punktu widzenia językoznawstwa każde zastrzeżenie jest podmiotowym, oznajmującym zdaniem, zwykle mocno rozwiniętym i złożonym.

  Włodzimierz Choynowski (18851952) – polski inżynier mechanik, naczelnik Wydziału Państwowego Urzędu Patentowego w Warszawie (do 1939), w latach 1945–1949 prezes Urzędu Patentowego RP.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Podpisana w 1973 roku w Monachium Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (ang. European Patent Convention – EPC) ustala wspólną ścieżkę zgłaszania i udzielania patentów europejskich, obowiązujących w każdym z państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie patentu europejskiego. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich określa zarówno tryb przyznawania patentów europejskich, jak i merytoryczne oraz formalne przesłanki zdolności patentowej wynalazków. Projekt techniczny lub Projekt wykonawczy - jest dokumentem stanowiącym ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywanym dla poszczególnych zadań lub obiektów, na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz wykonania prac rozruchowych.

  Międzynarodowy Organ Poszukiwań - (ang. ISA - International Searching Authority) urząd patentowy wykonujący poszukiwania stanu techniki podczas procedury badawczej międzynarodowych zgłoszeń patentowych zgodnie z układem PCT.

  Dodano: 12.05.2009. 15:11  


  Najnowsze