• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt unijny wspiera samodzielność osób starszych

  11.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy z finansowanego ze środków unijnych projektu PERSONA (Przestrzenie percepcyjne promujące niezależne starzenie się) wykorzystują szereg zaawansowanych technologii, aby dać osobom starszym wiarę we własne siły i wspierać je w działaniach zmierzających do zachowania zarówno niezależności, jak i wysokiej jakości życia.

  Ponad 6 mln EUR z 11,6 mln EUR w budżecie projektu pochodzi z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Projekt PERSONA rozpoczął się w 2007 r. i ma być realizowany do 2010 r.

  Proporcja starszych obywateli w europejskich populacjach stale rośnie, a do 2020 r. jedna czwarta ludności będzie mieć powyżej 65 lat. Wiele z tych osób będzie chorować i borykać się z problemami z pamięcią, co może pogorszyć ich jakość życia i utrudnić niezależne funkcjonowanie.

  Koncepcja rozwiązań i systemów ułatwiających aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (AAL) odnosi się do szeregu technologii i usług, zwłaszcza tych opartych na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać, aby pomóc osobom starszym zachować niezależność i utrzymać wysoką jakość życia.

  Celem projektu PERSONA jest promowanie prac nad produktami i usługami AAL, które będą dostępne, łatwe w użyciu i opłacalne z handlowego punktu widzenia. Partnerzy projektu pracują przede wszystkim nad zintegrowaną platformą technologiczną, płynnie łączącą różne produkty i usługi. Oprócz tego zespół pracuje nad pewnymi rozwiązaniami sprzętowymi, takimi jak inteligentne tkaniny do wykorzystania w urządzeniach wchodzących w interakcje z użytkownikami, sieci komunikacyjne krótkiego zasięgu w celu połączenia czujników i systemów czy domowy system lokalizacyjny.

  "Naszym celem jest pomaganie użytkownikom w zachowaniu niezależności, zwiększaniu pewności siebie i zwiększeniu ich uczestnictwa w społeczeństwie" - wyjaśniła Siri Bjørvig z Norweskiego Centrum Telemedycyny, które jest jednym z partnerów projektu.

  Mając powyższe na uwadze partnerzy koncentrują swoje działania na czterech scenariuszach, obejmujących kwestie bezpieczeństwa, mobilności, komunikacji i niezależności. Jak sama nazwa wskazuje, scenariusz "poczucie bezpieczeństwa" dotyczy usług AAL opracowywanych w celu zapobiegania urazom w środowisku domowym, co daje użytkownikom pewność w funkcjonowaniu bez nieustannej obecności opiekuna. Jeżeli osobie mieszkającej samotnie zdarzy się wypadek lub upadnie, istnieją rozwiązania AAL, które mogą wykryć taki problem i powiadomić na przykład sąsiada czy służby medyczne. Podobnie system powiadomi użytkownika, jeżeli ten zapomni wyłączyć piekarnik.

  Scenariusz "mobilność" bada, w jaki sposób można wspomagać starszych obywateli po wyjściu z domu za pomocą przenośnego urządzenia, które przypomni im na przykład o sprawach do załatwienia.

  Scenariusz "pozostawanie w kontakcie" kładzie nacisk na zapobieganie izolacji i samotności poprzez wyposażenie użytkowników w narzędzia TIK, które mają pomagać im w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych oraz uczestniczeniu w życiu społeczności.

  Wreszcie pakiet "niezależność" jest zaprojektowany po to, aby pomagać użytkownikom w ciągu dnia, dając wskazówki dotyczące codziennych zajęć, aby zwiększyć ich samodzielność i niezależność, minimalizując jednocześnie zagrożenia. Na przykład system może przypomnieć użytkownikowi o zażyciu lekarstw o odpowiedniej porze.

  Technologie opracowywane w ramach projektu PERSONA mają przejść testy w trzech lokalizacjach w Danii, Hiszpanii i Włoszech.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Projekt PERSONA:
  http://www.aal-persona.org

  Źródło danych: Wywiad CORDIS News partnerem projektu (Norweskim Centrum Telemedycyny)
  Referencje dokumentu: Na podstawie wywiadu CORDIS News z partnerem projektu (Norweskim Centrum Telemedycyny)

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Persona (gr. prosopon) jest to pojęcie wprowadzone przez Junga, które wskazuje na sposób adaptacji do modelu kulturowego. Oznacza maskę jaką człowiek przybiera na użytek społeczny, kompromis pomiędzy jednostką a społeczeństwem. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Antropologia ekonomiczna – subdyscyplina antropologii społecznej i kulturowej,która zajmuje się badaniem tradycyjnych systemów ekonomicznych społeczności plemiennych i chłopskich oraz systemów współczesnych. Podstawą jest zwrócenie uwagi na fakt, że ekonomia jest znaczącą częścią kultury i społeczeństwa, a działania ekonomiczne mogą być zrozumiałe tylko w związku z powyższymi aspektami. Ekonomia nie jest wyizolowanym elementem życia społecznego, a celem antropologii ekonomicznej jest zbadanie na ile jest wytworem społecznym i kulturowym oraz poznanie determinantów zjawisk ekonomicznych, które odrzuca klasyczna ekonomia.

  ISOK – "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" – projekt mający na celu utworzenie kompleksowego systemu poprawiającego osłonę gospodarki, środowiska i społeczeństwa przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, w szczególności przed powodzią. W ramach projektu określono obszary gdzie występuje zagrożenie dla życia i mienia, co docelowo ma prowadzić do ograniczania ekspansji gospodarczej na tych obszarach. Efektem końcowym ma być również elektroniczna platforma informatyczna wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która ma stanowić ważne narzędzie do zarządzania kryzysowego. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego. Projekt socjalny – zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego ewaluacji (oceny).

  Bezpieczeństwo publiczne - ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno-przyjęte normy postępowania. Bezpieczeństwo publiczne jest także stanem w społeczeństwie, który umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, czyli mieszczą się tu ingerencję ze strony innych podmiotów państwowych w sprawy wewnętrzne, a także wewnętrzne konflikty i napięcia społeczne. Często przestępczość zakłóca ten ład, co rodzi w społeczeństwie poczucie niesprawiedliwości i braku kontroli państwa nad tym zjawiskiem. System społeczny oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie czy też w danej grupie ludzkiej. Według J. Stępnia SYSTEM SPOŁECZNY to wzajemnie ze sobą powiązane elementy rzeczywistości społecznej. Jest ujmowany w kategoriach działań, w które angażują się jednostki lub grupy jednostek w obrębie danego środowiska społecznego.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych.

  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Obrona narodowa to całokształt sił i środków państwa i społeczeństwa, a także sposoby oddziaływania na otoczenie w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, które godzić by mogły w bezpieczeństwo narodowe. Definicja funkcjonalna zakłada, iż jest to działalność, mająca na celu obronę ludności, mienia i środowiska. Definicja strukturalna zakłada, iż jest to organizacja, która działa na poziomie państwowym w zakresie obrony ludności, mienia i środowiska. Redystrybucja dochodów - wtórny podział dochodów społeczeństwa dokonujący się za pośrednictwem budżetu państwa. Przebiega ona wielopłaszczyznowo i polega na obciążeniu działalności gospodarczej oraz dochodów (czasami majątku) wszystkich podmiotów gospodarczych (również obywateli) różnymi rodzajami podatków i opłat, które stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane środki finansowe stają się źródłem finansowania dochodów tych grup społecznych, które nie uzyskują ich z udostępniania czynników wytwórczych (emeryci, bezrobotni), oraz wytwarzania dóbr i usług publicznych (przekazywanych społeczeństwu nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, na przykład bezpłatna służba zdrowia, administracja publiczna, obronność).

  Dodano: 11.05.2009. 15:11  


  Najnowsze