• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projektowanie semantyczne obniża koszty i oszczędza czas

  15.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy, których prace finansowane są ze środków unijnych opracowali innowacyjne, semantyczne środowisko konstrukcyjne, które pomoże projektantom produktów zwiększyć wydajność i jednocześnie oszczędzić czas. Celem projektu SevenPro (Semantyczne, wirtualne środowisko konstrukcyjne do projektowania produktów), finansowanego przez UE na kwotę 2,6 mln EUR, było opracowanie technologii i narzędzi wspomagających dogłębne przeszukiwanie wiedzy inżynierskiej o produktach w multimedialnych bazach danych oraz semantycznie poszerzoną interakcję w trójwymiarowym środowisku.

  Według magazynu ICT Results partnerzy projektu mieli powiedzieć, że ten supernowoczesny system oferuje projektantom zorientowany na użytkownika sposób korzystania z danych oraz informacji na temat cyklu życia produktu, który jest obecnie niedostępny na rynku.

  Jak twierdzą, wprowadzenie warstwy semantycznej do systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM) daje użytkownikom znacznie większe możliwości wizualizacji produktów, komponentów i materiałów w rzeczywistości wirtualnej. "Umożliwia graficzne przeglądanie wszystkich danych skojarzonych z określonym produktem, [dzięki czemu] dane i ich łączenie staje się łatwiejsze, co znacznie poprawia ciąg pracy" - wyjaśnia Mikel Renteria, dyrektor ds. technologii w hiszpańskiej firmie Semantic Systems, która jest koordynatorem projektu SevenPro.

  W rezultacie nie tylko podniesie się poziom produkcji, ale także inżynierowie i projektanci zaoszczędzą czas i pieniądze.

  "Obecnie wiele firm nadal przechowuje informacje w kartotekach papierowych, a w innych z kolei kluczowe dane trzymane są w pogmatwanych bazach i magazynach danych, w których trudno jest je odszukać albo wręcz w ogóle nie można do nich dotrzeć" - mówi Renteria. "Inżynierowie nadal muszą chwytać za telefon i dzwonić do kolegów, którzy pracowali nad wcześniejszymi projektami, aby uzyskać informacje, które powinny być dla nich łatwo dostępne. Zabiera to sporo czasu i obniża wydajność."

  W nowym systemie informacje będą zrozumiałe tak dla ludzi, jak i maszyn, ponieważ dane będą opisane semantycznie. W ostatecznym rozrachunku pozwoli to przeszukiwać dane i ustalać powiązania pomiędzy poszczególnymi informacjami bez względu na to, czy są one przechowywane w sieciowych bazach danych czy rozproszonych plikach.

  Partnerzy zwrócili uwagę na to, jak środowisko semantyczne projektu opiera się na adaptowalnej ontologii, składającej się ze słownika powiązanych pojęć, które wykorzystywane są do przypisywania danym znaczenia i opisywania relacji pomiędzy poszczególnymi elementami danych.

  "Jedną z głównych zalet naszego systemu, w porównaniu z gotowymi systemami PLM dostępnymi obecnie, są duże możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb" - podkreśla Renteria. "Nie stosujemy ustalonej ontologii, lecz przystosowujemy ją do produktów, usług i procesów projektowania wdrożonych w danym przedsiębiorstwie."

  Firmy zainteresowane wykorzystaniem tego systemu nie będą musiały wydawać pieniędzy na dostosowanie swoich procesów do systemu - to system przystosuje się do procesów dzięki swojemu modelowi semantycznemu. Partnerzy wyjaśnili, że system można wykorzystywać do różnego rodzaju danych i wykorzystywanych programów, w tym tych do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) czy planowania zasobów w przedsiębiorstwie (ERP).

  Zatem jaka czeka go przyszłość? Partnerzy projektu SevenPro rozpoczęli już dystrybucję komercyjnej wersji platformy, nazwanej "Repcon KRP". Konsorcjum szuka partnerów i inwestorów, którzy pomogą rozwinąć produkt jeszcze bardziej. Z nowego systemu skorzystają małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże spółki - jak twierdzi Renteria, dodając: "Zapewnia on szybki zwrot inwestycji".

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  SevenPro:
  http://www.sevenpro.org/

  ICT Results:
  http://cordis.europa.eu/ictresults/

  Źródło danych: ICT Results
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z ICT Results

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  IBM InfoSphere Warehouse – środowisko do projektowania i wdrażania hurtowni danych. W ramach pakietu oprogramowania otrzymujemy narzędzia pozwalające na budowę procesów ETL, eksplorację danych (ang. Data Mining), a także tworzenie aplikacji analitycznych (OLAP) i raportów, opartych o dane strukturalne i niestrukturalne (pliki płaskie). System Center Opalis – platforma z rodziny Microsoft System Center, służąca do zarządzania procesami i zadaniami oraz wymianą danych pomiędzy różnymi produktami System Center. Jest to rozwiązanie umożliwiające automatyzację procesów IT oraz rozwiązań klasy Run Book Automation (RBA). Narzędzia tego typu służą m.in. do precyzyjnego definiowania, tworzenia i zarządzania przepływami informacji w obrębie organizacji. System informacji przestrzennej - jest to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni, objętej funkcjonowaniem systemu.

  QlikView – narzędzie business intelligence firmy QlikTech pozwalające na zbudowanie całościowego systemu BI w przedsiębiorstwie. W odróżnieniu od innych narzędzi bazujących na technologii OLAP, QlikView nie korzysta z żadnych preagregatów. Dane z systemów źródłowych ładowane są do natywnego formatu .qvw który stanowi bezpośrednie źródło danych dla warstwy prezentacyjnej i analitycznej. Dane podczas ładowania poddawane są silnej kompresji, co redukuje rozmiar danych do 5-10% w stosunku do wielkości RDB. Podczas pracy z narzędziem cały plik z danym ładowany jest do pamięci RAM i bezpośrednio w niej liczone są potrzebne sumowania w zależności od zadanej selekcji. Zaletą tego podejścia jest niespotykana w innych narzędziach interaktywność i szybkość działania. Kodyfikacja wiedzy – zebranie w jednolitą, usystematyzowaną i opartą na wspólnych zasadach całość informacji (wiedzy) potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem kodyfikacji wiedzy jest ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy organizacji. Realizuje się to poprzez takie przetworzenie i usystematyzowanie posiadanych informacji aby można je było łatwo odnaleźć, zrozumieć i przyswoić. Dane powinny być zapisane w określonym formacie, a dostęp do nich możliwie prosty dla wszystkich upoważnionych do tego osób.

  Krajowy System Informacji o Terenie – zakładany jest i prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju dla obszaru całego kraju, a na szczeblach województwa i powiatu, przez marszałka województwa i starostę. Dla tych obszarów zakłada się bazy danych zawierające stosowne dane, bazy metadanych obejmujące istniejące bazy danych systemów już istniejących, a także inne dane związane ze statusem prawnym systemu. Web 3.0 to termin, który stworzono by opisać dalszą ewolucję Internetu oraz różnego rodzaju działań i koncepcji prowadzących do konwersji obecnego systemu przekazu wiedzy do modelu ogólnopojętej bazy danych. Web 3.0 to koncepcja przetworzenia zawartości stron do wzorca czytanego przez różne (w tym nieprzeglądarkowe) aplikacje, systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję, rozwiązania semantyczne oraz oprogramowanie pozwalające wizualizować oraz przetwarzać dane w trzech wymiarach. Strony Web 3.0 będą też zdolne do rozpoznania zamiarów internauty na podstawie kontekstu przekazu danych. Ułatwi to i przyśpieszy uzyskanie potrzebnych informacji przez użytkownika.

  Datagram – blok danych pakietowych przesyłany przez sieć komunikacyjną między komputerami lub abonentami sieci, zawierający wszelkie niezbędne informacje do przesłania danych z hosta źródłowego do hosta docelowego, bez konieczności wcześniejszej wymiany informacji przez te hosty. Podstawowa jednostka przesyłania danych w sieciach pakietowych, w których czas i kolejność dostarczenia kolejnych jednostek danych nie są gwarantowane. Migracja danych (ang. data migration) – przeniesienie danych z jednego systemu informatycznego, bazy danych, formatu danych do innego.

  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).

  System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System).

  Wydajność oprogramowania wyraża ilość pracy wykonanej w określonym przedziale czasu. Im więcej pracy program wykona w jednostce czasu, tym większa jest jego wydajność. Uściślając, wydajność programu jest mierzona liczbą jednostek danych wejściowych (rozmiarem danych), którymi w danym czasie program ten zarządza w celu przekształceniu ich na jednostki wyjściowe (dane). Duży Obiekt Znakowy (lub CLOB) jest kolekcją danych znakowych w Systemie zarządzania bazą danych. Obiekty CLOB są najczęściej przechowywane w wydzielonym miejscu, do którego odwołanie znajduje się w tabeli. Przykładowo systemy zarządzania bazą danych Oracle oraz DB2 dostarczają typu nazwanego wprost CLOB. Wiele innych systemów zarządzania bazą danych obsługuje w jakiejś formie ten typ danych często oznaczany jako text lub też long character.

  Dodano: 15.05.2009. 15:11  


  Najnowsze