• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetarg: Ilościowa ocena ryzyka mikrobiologicznego pałeczek Campylobacter w łańcuchu produkcji mięsa brojlerów

  20.06.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował zaproszenie do składania ofert na ilościową ocenę ryzyka mikrobiologicznego pałeczek Campylobacter w łańcuchu produkcji mięsa brojlerów.

  Celem zamówienia jest przeprowadzenie ilościowej oceny ryzyka mikrobiologicznego (QMRA) na szczeblu UE, w oparciu o istniejące modele, dotyczącego występowania pałeczek Campylobacter w łańcuchu produkcji mięsa brojlerów, począwszy od produkcji podstawowej do etapu konsumpcji.

  Kampylobakterioza to zakażenie pałeczkami Campylobacter, które wywołuje zapalne, czasami krwawe biegunki, często połączone ze skurczami, gorączką i bólem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Model wzrostu Solowa (także model Solowa-Swana) – to prosty makroekonomiczny egzogeniczny model wzrostu, posługujący się funkcją produkcji uzależniającą wielkość produkcji od ilości zużywanych czynników produkcji (pracy, kapitału i stanu technologii). Wykorzystywaną funkcją może być np. funkcja Cobba-Douglasa lub funkcja produkcji CES. Seria produkcyjna: Zadysponowana do produkcji ilość wyrobów określonego rodzaju lub konstrukcji. Wielokrotne serie produkcyjne w produkcji powtarzalnej mogą dotyczyć tej samej, czyli podobnej ilościowo wielkości serii według tego samego konstrukcyjnego wzoru wyrobu. Kolejne serie produkcyjne mogą być realizowane wielokrotnie według tej samej dokumentacji konstrukcyjnej. Dla serii produkcyjnej jest wystawiana jedna dokumentacja produkcyjna i rozliczeniowa kosztów produkcji. Dokumentacja ta jest podstawą planowania operatywno-wykonawczego w zakładzie. Ciąża wysokiego ryzyka - ciąża, w której istnieją czynniki ryzyka związane z możliwością jej niekorzystnego zakończenia.

  EOQ (ang. Economic Order Quantity - Metoda Ekonomicznej Wielkości Zamówienia) to metoda zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw. Metoda ta definiuje optymalną wartość (ilość) do zamówienia tak aby zminimalizować koszty zmienne. Metoda ta została stworzona przez P. Harrisa jednakże kojarzona jest głównie z R.H Willsonem. Strajk japoński - forma strajku aktywnego, polegająca na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób skrajnie zwiększający ilość produkcji, co w przypadku produkcji taśmowej powoduje zapchanie systemu i zatrzymanie ciągu pracy.

  Harmonogram główny produkcji (ang. Master Production Schedule, MPS) (zwany także planem spływu produkcji lub operatywnym planem produkcji) jest zwykle przedstawiany w postaci tabeli, której kolumny to poszczególne okresy planistyczne (zwykle dni, tygodnie lub miesiące), a wiersze to wyroby gotowe (lub półprodukty przeznaczone do sprzedaży, np. dla punktów serwisowych). Wartości w komórkach tabeli przedstawiają oczekiwane ilości spływu wyrobów (lub półfabrykatów) ma magazyn wyrobów gotowych. Analiza i ocena ryzyka zawodowego – porównanie ryzyka zawodowego wyznaczonego w wyniku analizy z poziomem uznanym za akceptowalny.

  Dyrektywa powodziowa - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, opubl. w Dz.U.UE L 288/27. Jest jednym z aktów unijnych regulujących politykę wodną UE. Ma na celu zmniejszenie ryzyka występowania powodzi, a także minimalizacji skutków ich występowania na terenie Unii Europejskiej. Planowanie, jako element polityki wodnej, obejmuje trzy etapy sporządzania przez kraje członkowskie dokumentów planistycznych, do których dyrektywa zalicza: Rozwój gospodarczy – długofalowy proces przemian dokonujących się w gospodarce. Obejmuje zarówno zmiany ilościowe, dotyczące wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, spożycia (konsumpcji) i innych wielkości ekonomicznych charakteryzujących gospodarkę od strony ilościowej (wzrost gospodarczy), jak również towarzyszące im zmiany o charakterze jakościowym (zmiany organizacji społeczeństwa).

  Kryterium oceny decyzji - to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające przyporządkowanie każdej dopuszczalnej decyzji, ilościowej lub jakościowej oceny korzyści, wynikających z podjęcia takiej decyzji. Często kryterium oceny nazywane jest celem decyzji.

  Medycyna transportu – dziedzina wiedzy lekarskiej, zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób związanych z transportem oraz zagadnieniami dotyczącymi badań profilaktycznych, oceną ryzyka zawodowego. Jest to podstawowa specjalność lekarska trwająca 5 lat.

  Ilościowa teoria pieniądza – twierdzenie o istnieniu zależności przyczynowo-skutkowej między ilością pieniądza w obiegu a poziomem cen. Jeśli rozmiary handlu są stałe, ceny zmieniają się wprost proporcjonalnie do podaży pieniądza. Zależność tę możemy zapisać za pomocą wzoru: Azjatycki sposób produkcji – w ekonomii politycznej Karola Marksa szczególny przykład sposobu produkcji charakterystycznego dla wschodnich despotycznych monarchii, w których, przy istnieniu antagonizmu klasowego, środki produkcji są całkowitą własnością państwa.

  Dystrybucja – obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między sferą produkcji i sferą konsumpcji.

  Dodano: 20.06.2012. 18:17  


  Najnowsze