• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przyszłość zapowiada zacieśnienie współpracy UE-USA w dziedzinie badań naukowych

  24.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Jak pokazują badania eksperckie, kultury badań naukowych w UE i USA różnią się od siebie. Europejska Konferencja Instytutów Badań nad Transportem (ECTRI) i Rada Badań nad Transportem (TRB) dokonały oceny, jak można by wykorzystać te różnice do tworzenia innowacji w ramach wspólnych projektów badawczych. Instytucje koordynujące badania naukowe nad transportem w UE i USA zajęły się rolą tych badań w powiązaniu z rynkiem transportowym i postępami w branży.

  W swoim raporcie zatytułowanym "Współpraca badawcza UE i USA w dziedzinie transportu - wyzwania i szanse", grupa robocza ECTRI-TRB pisze, że intensyfikacja współpracy na polu badań naukowych jest ważna, aby móc w przyszłości realizować większe projekty badawcze.

  Z raportu wynika, że choć istnieją różnice gospodarcze i polityczne pomiędzy Europą a USA, "różnice te bledną w porównaniu z podobieństwem przeszkód, z jakimi borykają się te dwa podmioty w celu wypracowania zrównoważonych, wspólnych przedsięwzięć badawczych". ECTRI i TRB zauważają także, jak powinna wzrosnąć współpraca międzynarodowa w świetle kryzysu gospodarczego, który sieje obecnie spustoszenie na całym świecie.

  "Rzeczywistość globalizmu wymaga współpracy i wspólnego gromadzenia zasobów intelektualnych i finansowych. Nadszedł czas, by dokonać wyboru - czy każdy naród będzie pracować niezależnie, jako zasadniczo konkurencyjna jednostka w "stanie anarchii"? Czy też narody są w stanie wspólnie przystąpić do rozwiązywania problemów, które na pierwszy rzut oka wydają się trudne?" - czytamy w raporcie.

  Według przedstawicieli, prawdziwa globalna współpraca jest nie tylko możliwa, ale wręcz niezbędna.

  W ramach badania dokonano oceny zarządzania badaniami naukowymi, finansowania i struktury innowacji w sektorze transportu po obydwu stronach wielkiej wody. Ponadto wyróżniono rodzaje badań naukowych i innowacji wspieranych przez system, opisano umowy o finansowaniu i oceniono ich funkcjonalność.

  Porównanie badań naukowych i innowacji w dziedzinie transportu realizowanych przez UE i USA pokazało, że Unia Europejska skupia swoje działania badawcze na kolejach i transporcie wodnym - innymi słowy, przyjmuje szerszą perspektywę. W USA nacisk kładziony jest głównie na transport drogowy i szukanie praktycznych, rynkowych rozwiązań. Dzięki integracji różnych podejść naukowcy mogliby zapewnić warunki wstępne dla nowych innowacji - czytamy w raporcie.

  '... różnice mają podobne cechy zasadnicze: obydwa przypadki są złożone, z udziałem wielu zainteresowanych stron i funkcjonują w wielopoziomowym systemie sprawowania rządów - między poziomem lokalnym, państwowym, narodowym i federalnym" - napisano w raporcie.

  Zatem czy naukowcy i instytucje badawcze mogą poszerzyć swoją działalność na skalę globalną? Według grupy roboczej wdrożenie konkretnych rozwiązań pomogłoby zwiększyć ich partycypację. Poza tym intensyfikacja interakcji na polu badań naukowych nad transportem między UE a USA pomogłaby generować więcej innowacji.

  W raporcie grupa robocza zaleca mobilizację sieci badawczych pomiędzy UE a USA, jak również opracowanie modeli i metod współpracy, stworzenie wspólnych programów badawczo-technologicznych oraz przygotowanie "polityki wspomagającej".

  Przedstawiciele ECTRI i TRB mówią także o potrzebie przeanalizowania i wyeliminowania przeszkód stojących na drodze do współpracy. Komunikacja pomiędzy regionami powinna być skuteczniejsza a umożliwić to mogą wspólne bazy danych. Innymi sposobami na intensyfikację współpracy są wspólne programy szkoleniowe i szkolenia badawcze.

  Propozycje grupy roboczej, przedstawione Janezowi Potocnikowi, Europejskiemu Komisarzowi ds. Nauki i Badań, wykorzystane zostaną w planowaniu przyszłych unijnych programów badań naukowych.

  Źródło: CORDIS

  Pod poniższym adresem można uzyskać więcej informacji i pobrać raport:

  ECTRI:
  http://www.ectri.org/

  TRB:
  http://www.trb.org/

  Źródło danych: Fińskie Centrum Badań Technicznych (VTT)
  Referencje dokumentu: "Współpraca badawcza UE i USA w dziedzinie transportu - szanse i wyzwania." Raport grupy roboczej TRB/ECTRI nt. współpracy UE-USA w badaniach naukowych nad transportem.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych. Metodę intuicyjną rozumie się jako pracę naukową czysto umysłową; polega ona wtedy na rozważeniu pojęć, przypuszczeń, problemów, projektów lub innych elementów szeroko pojętej pracy naukowo-badawczej. Jest składnikiem zawsze i koniecznie obecnym w każdej metodzie badań naukowych. Staje się potrzebna do uzasadnienia problemu, wyboru metody roboczej, wskazania założeń, ustalenia hipotez. Byłaby wtedy tożsama z myśleniem.

  Raport naukowo-techniczny - dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych. Raporty naukowe lub techniczne nie są zazwyczaj recenzowane i często są przygotowane dla sponsora badań naukowych lub technicznych. Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają:

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.

  Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania.

  Dodano: 24.06.2009. 15:11  


  Najnowsze