• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raport OECD podkreśla coraz bardziej globalny charakter badań naukowych

  17.12.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Opierając się na informacjach na temat patentów, referatów naukowych, mobilności naukowców i transferze technologii nowy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zwraca uwagę na coraz bardziej międzynarodowy charakter badań naukowych.

  Kwestia ta jest jedną z wielu ujętych w ostatnim raporcie OECD nt. nauki, technologii i przemysłu publikowanym przez organizację co dwa lata.

  W raporcie czytamy, że wiele problemów, z jakimi borykają się dzisiaj kraje, takie jak spowolnienie gospodarcze, międzynarodowa konkurencja, zagrożenia środowiskowe i wydłużanie się średniej życia, ma charakter globalny w tym sensie, że dotyczą wszystkich krajów. "Niemniej ich globalność polega również na tym, że skala problemów wykracza poza możliwości któregokolwiek pojedynczego kraju i wymaga współpracy wszystkich państw" - czytamy w raporcie.

  W części raportu dotyczącej badań naukowych napisano: "Obecnie innowacje naukowe i technologiczne wymagają bardziej złożonych i interaktywnych procesów. Owa dodatkowa złożoność skłoniła innowatorów do zwrócenia się do partnerów o podział kosztów, do szukania uzupełniającej wiedzy eksperckiej i możliwości uzyskania szybkiego dostępu do różnych technologii oraz wiedzy i w końcu do współpracy w ramach sieci innowacji."

  Dane pokazują, że wytwarzanie wiedzy naukowej przeszło od jednostek do grup, od pojedynczych instytucji do zbiorów instytucji oraz od szczebla krajowego do międzynarodowego. Odsetek artykułów naukowych przygotowanych przez autorów z więcej niż jednego kraju potroił się w latach 1985-2007. W 2007 r. wyniósł 22%.

  Podczas gdy ponad 80% publikowanych artykułów naukowych pochodzi z krajów OECD, szybko rośnie liczba artykułów pochodzących z Ameryki Łacińskiej i Południowo-Wschodniej Azji.

  Z danych dotyczących patentów jawi się podobny obraz. W Belgii, chińskim Tajpej i Szwajcarii ponad 40% patentów w ostatnich latach wiązało się ze współpracą z co najmniej jednym wynalazcą z zagranicy. We Francji, Niemczech, Szwecji, USA i Wlk. Brytanii wskaźnik ten wynosi od 11% do 25%, a odsetek międzynarodowych patentów stale rośnie w wielu krajach.

  Ważną rolę w ponadgranicznym transferze wiedzy odgrywa również migracja - podkreślają autorzy raportu. Liczba zagranicznych studentów w krajach OECD potroiła się od 1980 r., a mobilność doktorantów również wzrasta, gdzie np. w Nowej Zelandii, Szwajcarii i Wlk. Brytanii odsetek cudzoziemskich doktorantów przekracza 40%.

  Miarą międzynarodowego transferu technologii przyjętą przez OECD jest bilans płatniczy w zakresie technologii. "W większości krajów OECD, wpływy i koszty związane z technologią odnotowały gwałtowny wzrost w latach 90. XX w., aż do połowy roku 2000" - napisano w raporcie dodając, że w sumie OECD pozostaje eksporterem technologii netto w stosunku do pozostałej części świata.

  Współpraca z zagranicznymi partnerami może zapewnić przedsiębiorstwom dostęp do większej puli zasobów i wiedzy przy jednoczesnym obniżeniu poziomu ryzyka. W UE stosunek przedsiębiorstw współpracujących nad innowacjami z partnerami z innych krajów Europy wynosi od poniżej 2% w Hiszpanii i Turcji do ponad 13% w Finlandii, Luksemburgu i Słowenii. Współpraca z partnerami spoza Europy jest rzadsza.

  W innym miejscu raport OECD wskazuje, że w okresach recesji cięcia na ogół wprowadzane są najpierw w wydatkach na badania i rozwój (B+R). Są już pierwsze oznaki, iż rzeczywiście przedsiębiorstwa obniżyły swoje wydatki na B+R w pierwszym kwartale 2009 r. Kapitał podwyższonego ryzyka również trudniej zdobyć, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI) również się kurczą.

  "W związku z tym, że zagraniczne filie zapewniają dostęp do nowych technologii i generują transfer wiedzy do firm krajowych, niższy napływ FDI zmniejszy zdolności innowacyjne w kraju przyjmującym" - czytamy w podsumowaniu raportu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) OECD (ang. National Contact Point) – został powołany w celu prowadzenia działalności promocyjnej i zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Wytyczne OECD to szeroki kodeks etyki biznesu dla przedsiębiorstw wielonarodowych - w tym inwestorów, kooperantów, eksporterów. Stanowią zestaw standardów etycznych , które firmy działające w krajach członkowskich OECD powinny zachować przy współpracy z pracownikami, konsumentami, społecznościami lokalnymi czy rządami. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich krajach należących do OECD, jak również w 11 innych, które zajmują się promocją Wytycznych OECD. Systematyka nauk według OECD: Od 2004 roku OECD przyjęła systematykę nauk obejmującą sześć dziedzin nauki oraz jedną dziedzinę sztuki. Obecnie w Polsce trwają prace nad dostosowaniem polskiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych do klasyfikacji OECD. Międzynarodowa Unia Producentów i Dystrybutorów Energii Elektrycznej (ang. International Union Producers Distributors of Electrical Energy) UNIPEDE - organizacja utworzona w 1925 roku jako organizacja skupiająca przedsiębiorstwa elektroenergetyczne wytwarzające, przesyłające lub dystrybuujące energię elektryczną. Pełnymi członkami są przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw z krajów europejskich należących do OECD, natomiast członkami stowarzyszonymi są przedsiębiorstwa z krajów europejskich spoza OECD.

  Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych. Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych – (ang. International Association of Insurance Supervisors, w skrócie IAIS) – powstało w 1994 roku, rozwija współpracę pomiędzy instytucjami nadzorującymi sektor ubezpieczeniowy i finansowy. Do głównych zadań należy opracowywanie standardów w dziedzinie nadzoru ubezpieczeniowego, ich implementacja oraz wspieranie rozwoju rynków ubezpieczeń krajów członkowskich. Zrzesza organy nadzoru ubezpieczeniowego z ponad 130 krajów oraz szereg podmiotów międzynarodowych (m.in. OECD, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy).

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Międzynarodowa Organizacja Nadzorów Emerytalnych ( ang. International Organisation of Pension Supervisors, w skrócie IOPS) – Międzynarodowa Organizacja Nadzorców Emerytalnych powstała w 2004 r. z przekształcenia Międzynarodowego Zrzeszenia Regulatorów Emerytur (INPRS), organizacji działającej pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jest to niezależna organizacja międzynarodowa o ogólnoświatowym zasięgu, skupiająca organy sprawujące nadzór nad systemami emerytalnymi. Obecnie Organizacja zrzesza ponad 70 członków, Komisja Nadzoru Finansowego jest członkiem IOPS od początku jego istnienia. IOPS współpracuje ściśle m.in. z Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nadzorców Ubezpieczeniowych (IAIS) i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Do zadań organizacji należy m.in. ustanawianie standardów, zaleceń i zasad dotyczących nadzoru i regulacji sektora emerytalnego, ułatwianie współpracy międzynarodowej pomiędzy nadzorcami jak i innymi zainteresowanymi stronami, prowadzenie badań i analiz w zakresie systemów emerytalnych i nadzoru nad nimi, wspieranie dystrybucji i komunikacji dorobku naukowego w tej dziedzinie, gromadzenie informacji na ten temat we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) (ang. foreign direct investment - FDI) według definicji UNCTAD, IMF i OECD są kategorią międzynarodowych inwestycji, dokonywanych przez rezydenta jednego kraju (nazywanym „inwestorem bezpośrednim” lub „firmą matką”) z zamiarem sprawowania długotrwałej kontroli w przedsiębiorstwie innego kraju (nazywanym „przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji” lub „firmą-córką”). Przez „długotrwałą kontrolę” rozumie się tutaj istnienie długoterminowych relacji pomiędzy inwestorem bezpośrednim i przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji oraz istotny poziom oddziaływania, który daje inwestorowi bezpośredniemu efektywny głos w zarządzaniu przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji. Aby inwestycję uznać za BIZ, minimalny próg zaangażowania kapitałowego inwestora bezpośredniego w przedsiębiorstwie bezpośredniej inwestycji ustalono na poziomie 10%.

  Dodano: 17.12.2009. 15:12  


  Najnowsze