• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rekomendowane zmiany w europejskim systemie żywnościowym

  23.09.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowy raport opublikowany przez Europejską Fundację Nauki (ESF) oraz Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych wzywa kraje europejskie do przyjęcia nowej strategii w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. W ramach tej strategii priorytetem ma być zdrowie i zrównoważenie badań oraz przyjęcie całościowego podejścia w zakresie prowadzenia polityki żywnościowej.

  Raport zatytułowany "Spojrzenie naprzód: europejskie systemy żywnościowe w zmieniającym się świecie" został przygotowany pod kierownictwem Petera Raspora ze słoweńskiego Uniwersytetu w Lublanie oraz Rudy'ego Rabbingego z holenderskiego Uniwersytetu w Wageningen. W raporcie napisano: "W ubiegłych dekadach zaszło wiele znacznych zmian w europejskich systemach żywnościowych. W przyszłości zmiany mogą być równie radykalne, jednak można wpływać na ich kierunek pod warunkiem podejmowania właściwych decyzji przez osoby odpowiedzialne za planowanie i wdrażanie polityki w tej dziedzinie".

  W raporcie stwierdzono, że rozsądnym krokiem byłoby stworzenie produktywnego, bardziej przyjaznego dla środowiska i akceptowanego w skali międzynarodowej europejskiego systemu żywnościowego. Europejscy decydenci powinni podejmować decyzje na podstawie wyraźnie zdefiniowanych celów. Należy zmienić politykę powodującą osłabienie rozwoju rolnictwa w krajach rozwijających się oraz prowadzącą do niekontrolowanego wykorzystania zasobów naturalnych, lądowych i wodnych. Europejskie łańcuchy żywnościowe powinny być postrzegane całościowo, a nie w kategoriach odrębnych, niezwiązanych ze sobą elementów.

  Gwałtownie rosnąca świadomość ważnych problemów globalnych, takich jak zmiany klimatyczne czy zmiany zachodzące w prowadzonej polityce energetycznej, powoduje konieczność postawienia zasadniczych pytań na temat europejskiej polityki żywnościowej w odniesieniu do innych potrzeb społecznych ("roszczenia konkurencyjne"). Według autorów oznacza to konieczność modernizacji, odnowienia i wzmocnienia komplementarnych części tworzących krajowe i europejskie systemy żywnościowe. W celu zwiększenia dostępności żywności i dostępu wszystkich warstw społecznych do żywności oraz zmniejszenia wpływu łańcucha pokarmowego na środowisko potrzebne są nowe technologie, metody zarządzania, polityka oraz rozwiązania instytucjonalne.

  Autorzy raportu zdefiniowali pięć megatrendów, które wpłynęły na interakcję rolnictwa, łańcucha pokarmowego i społeczeństwa w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat oraz najprawdopodobniej będą wywierać wpływ w przyszłość: wzrost produktywności, zmiana trybu produkcji rolnej, pozioma integracja łańcucha pokarmowego, szersze cele produkcyjne oraz rosnąca rola związku pomiędzy odżywianiem i zdrowiem. Powyższe trendy wywierały wpływ i kształtowały procesy łańcucha pokarmowego - hodowlę, zbiory, przetwarzanie, pakowanie, transport, konsumpcję oraz gospodarowanie odpadami.

  Dotychczas badania koncentrowały się głównie na zagadnieniach technicznych i decyzyjnych dotyczących pojedynczych wycinków omawianej tematyki, nie analizowano przy tym całej dziedziny zintegrowanych łańcuchów pokarmowych. W raporcie stwierdzono, że połączenie tradycyjnego sposobu badań z całościowym podejściem do systemu przyczyni się do lepszego zrozumienia problemu. Dodatkowo takie badania mogą być bardzo przydatne dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie polityki w zakresie procesów decyzyjnych i ustalanie planu badań w zakresie europejskich systemów żywnościowych".

  W raporcie "Spojrzenie naprzód" określono także inne kluczowe priorytety badawcze dla instytucji krajowych i europejskich: badania w zakresie bezpieczeństwa żywności w kontekście europejskiego systemu żywnościowego oraz rosnące znaczenie bezpieczeństwa żywności i związki pomiędzy żywnością a zdrowiem ludzkim.

  Badacze wyjaśniają: "Rolę nauki w tej interesującej dziedzinie można określić jako uczciwego pośrednika. Naukowcy mogą pomóc w opracowaniu metod przyczyniających się do lepszego zrozumienia zagadnienia oraz poszerzenia wkładu naukowego w zakresie produkcji, przetwarzania, pakowania oraz dystrybucji żywności, aby spełnić rosnące wymagania ze strony konsumentów oraz sektora detalicznego".

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Europejska Fundacja Nauki:
  http://www.esf.org

  Raport jest dostępny na stronie internetowej:
  tutaj

  Źródło danych: ESF; COST
  Referencje dokumentu: Rabbinge, R. et al. (2009) Spojrzenie naprzód: European Food Systems in a Changing World (Europejskie systemy żywnościowe w zmieniającym się świecie). Europejska Fundacja Nauki (online).

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polityka żywnościowa – jest pojęciem szerszym od polityki rolnej, definiowanej jako praktyka społeczno-gospodarcza władz polityczych i państwowych w odniesieniu do wsi i rolnictwa. Pojęcie polityki żywnościowej obejmuje i pasuje: Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, zajmująca się określaniem standardów produktów żywnościowych oraz przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie żywności. Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych.

  Codex Alimentarius (łac. książka żywności, kodeks żywności) – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe. Konserwacja żywności to różne sposoby przetwarzania i przechowywania żywności, których celem jest wydłużenie jej trwałości i zapewnienie bezpieczeństwa jej spożycia.

  HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. ISO 22000:2005 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności (ang. Food safety management systems – Requirements for organizations throughout the food chain). Opublikowana we wrześniu 2005 roku, ma za zadanie spełniać wymagania krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Łączy system HACCP oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, cateringowych, itp.) W celu ułatwienia procesu wdrożenia normy została zbudowana na podwalinach norm ISO 9001 jak i ISO 14001, co znacząco skraca i ułatwia proces jej wdrażania.

  Racje żywnościowe FSR (ang. First Strike Ration) - racje żywnościowe używane w Siłach Zbrojnych USA. Jest to tak zwana racja survivalowa, przy jak najmniejszej masie i objętości ma zapewnić żołnierzowi jak najwięcej energii. Racja żywnościowa FSR ma zastąpić trzy racje MRE. Racje FSR przeznaczone są do spożycia w ciągu pierwszych 72 godzin operacji zbrojnej. EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów.

  Dodano: 23.09.2009. 15:12  


  Najnowsze