• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sekrety przyszłych stulatków

  05.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Przewagę dzieciom urodzonym w bogatych krajach od początku XXI w. nad rówieśnikami zapewnia lepszy stan zdrowia, postępy w technologii i większa liczba możliwości życiowych. Wyniki nowych badań europejskich pokazują, że ponad połowa tych dzieci dożyje stu lat, jeżeli utrzyma się obecny trend średniej długości życia. Opublikowane w czasopiśmie The Lancet wyniki wskazują również, że istotnym czynnikiem zwiększającym średnią długość życia i dobre samopoczucie będzie praca przez mniejszą liczbę dni w tygodniu w ciągu wydłużonego czynnego życia zawodowego.

  Naukowcy z Duńskiego Centrum Badań Gerontologicznych przy Uniwersytecie Południowej Danii, którzy kierowali badaniami, wraz z niemieckimi kolegami odkryli, że znaczne średnie wydłużenie życia odnotowano na przestrzeni XX w. w większości krajów rozwiniętych. Należy również zauważyć, że nawet jeżeli warunki zdrowotne nie ulegną dalszej poprawie, co najmniej 75% dzieci przychodzących obecnie na świat zdmuchnie świeczki na torcie z okazji swoich 75. urodzin.

  Dane sugerują, że wskaźniki zapadalności na choroby oraz upośledzeń u osób starszych wpłyną na zrównoważenie współczesnego społeczeństwa. "Liniowy wzrost rekordowej średniej długości życia w ciągu ponad 165 lat nie dotarł jeszcze nawet do widoku granicy długości życia człowieka" - napisali autorzy. "Jeżeli średnia długość życia zbliżałaby się swojego limitu, pojawiłoby się prawdopodobnie spowolnienie postępu. Stały postęp w przypadku najdłużej żyjących populacji sugeruje, że nie jesteśmy blisko tej granicy, a dalsze średnie wydłużenie życia wydaje się być prawdopodobne."

  Dane pokazują, że bogate kraje odnotowują spadek wskaźnika śmiertelności osób w wieku 80 lat i więcej. Na podstawie informacji zebranych w ponad 30 rozwiniętych krajach naukowcy określili, że prawdopodobieństwo przeżycia od wieku 80 do 90 lat dla kobiet i mężczyzn w 1950 r. wynosiło odpowiednio 15% i 12%. W roku 2002 wartości te wzrosły odpowiednio do 37% i 25%.

  European Health Expectancy Monitoring Unit opracowuje wspólny wskaźnik średniej długości życia wolnej od upośledzenia pod nazwą wskaźnik "lat życia w zdrowiu" (HLY). Dane zebrane w latach 1995-2003 wskazują na różnice wskaźnika HLY, nawet wśród państw członkowskich UE o podobnym wzroście średniej długości życia populacji. Na przykład HLY dla mężczyzn zwiększył się w Belgii, Niemczech i Włoszech, podczas gdy Francja, Grecja i Hiszpania odnotowały stagnację. Wartość wskaźnika HLY dla kobiet wzrosła w Belgii, Szwecji i Włoszech, natomiast zastój odnotowano w Austrii, Danii, Finlandii i Wlk. Brytanii.

  Naukowcy stwierdzili, że wzrost średniej długości życia w ciągu lat zależy od lepszego samopoczucia osób starszych. Lepsze odżywianie się i gimnastyka to tylko niektóre z czynników, które pozytywnie wpływają na średnią długość życia.

  "Bardzo długie życie nie jest niedosięgłym przywilejem odległych, przyszłych pokoleń - bardzo długie życie to prawdopodobna przyszłość większości ludzi żyjących obecnie w krajach rozwiniętych" - twierdzą autorzy. "Rosnąca liczba osób w starszym i podeszłym wieku stawia poważne wyzwania przed systemami opieki zdrowotnej. Obecne dane sugerują niemniej, że ludzie nie tylko żyją teraz dłużej niż kiedyś, ale także z mniejszą liczbą upośledzeń czy ograniczeń funkcjonalnych."

  W ramach innych badań dotyczących długości życia, naukowcom brytyjskim udało się przedłużyć życie myszy o 20% i zmniejszyć liczbę chorób związanych z wiekiem, na które zwierzęta cierpiały. Wyniki opublikowano w magazynie Science.

  Poprzez zablokowanie kluczowej ścieżki molekularnej, naukowcom z Instytutu Zdrowego Starzenia Się przy University College London udało się wykazać, w jaki sposób można opracować i wykorzystać terapię lekową w zakresie chorób związanych ze starzeniem się i podeszłym wiekiem.

  Odkryli oni zmiany w procesie starzenia się u odmiany myszy niezdolnych do wytwarzania białka kinazy S6K1, które bierze udział w reakcji organizmu na zmiany w ilości spożywanego jedzenia. Tego typu systemy przekazujące informacje o substancjach odżywczych odgrywają główną rolę w pomaganiu organizmowi odpowiednio reagować na zmianę w ilości pożywienia w odniesieniu do wzrostu, rozmnażania się oraz, jak wskazują wyniki badań, starzenia się.

  "Zablokowanie działania białka S6K1 pomaga zapobiegać wielu chorobom samic myszy związanym z wiekiem" - wyjaśnia profesor Dominic Withers. "Myszy żyły dłużej i były szczuplejsze, bardziej aktywne i ogólnie zdrowsze od grupy kontrolnej. Dodaliśmy życia do ich lat, jak również lat do ich życia."

  Naukowcy odkryli również, że korzystny wpływ blokowania S6K1 oddziaływał za pośrednictwem większej aktywności molekuły AMPK (kinazy białkowej aktywowanej przez AMP). AMPK określa się powszechnie jako "główny paliwomierz", ponieważ reguluje poziom energii wewnątrz komórek. Tak naprawdę wkracza do akcji, kiedy spadnie poziom energii, co ma zwykle miejsce w przypadku spożycia mniejszej liczby kalorii.

  W skrócie, dzięki uzyskanym w ramach tych badań informacjom można odkryć nowe podejścia do leczenia chorób związanych z wiekiem. "Wyniki badań pokazują ścieżkę biologiczną, która może okazać się kluczem do zrozumienia powiązań między procesem starzenia się a chorobami przewlekłymi" - mów sir Mark Walport, szef Wellcome Trust, jednej z instytucji finansujących te badania.

  rdo: CORDIS

  informacji: The Lancet: http://www.thelancet.com/ Duńskie Centrum Badań Gerontologicznych: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/DARC.aspx?sc_lang=en Science: http://www.sciencemag.org/ Instytut Zdrowego Starzenia Się: http://www.ucl.ac.uk/iha/ Teksty pokrewne: 29093, 30318 Kategoria: Różne
  Źródło danych: The Lancet; Duńskie Centrum Badań Gerontologicznych; Science; Instytut Zdrowego Starzenia Się
  Referencje dokumentu: Christensen, K., et al. (2009) Ageing populations: the challenges ahead. The Lancet, 37, 1196-208. DOI:10.1016/S0140-6736(09)61460-4.
  Indeks tematyczny: Biotechnologia; Koordynacja, wspólpraca; Aspekty ekonomiczne; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne RCN: 31315   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przedłużanie życia, znane też jako gerontologia eksperymentalna czy gerontologia biomedyczna, ma na celu spowolnienie lub odwrócenie procesów starzenia, aby wydłużyć zarówno maksymalną długość życia, jak i spodziewaną długość życia. Część badaczy, jak i osób zainteresowanych przedłużeniem własnego życia, uważa, że przyszłe osiągnięcia naukowe w dziedzinie regeneracji tkanek z pomocą komórek macierzystych, naprawy molekularnej, wymiany narządów (np. ksenotransplantacja) pozwolą ludziom na nieograniczoną długość życia i całkowite odmłodzenie i wyleczenie. Oczekiwana dalsza długość trwania życia – wielkość statystyczna stosowana w demografii i matematyce ubezpieczeń życiowych. Jest równa średniej liczbie lat życia, jaka pozostała osobnikowi w danym wieku i z danej grupy. W szczególnym przypadku przy wieku równym 0 (czyli dla noworodka) oczekiwana dalsza długość trwania życia jest równa średniej długości życia w danej populacji. Zaniedbywalne starzenie się — określenie stanu organizmu, w którym nie następuje proces starzenia się albo jest on zbyt wolny, aby dało się go stwierdzić. Organizmy, których starzenie się jest zaniedbywalne, nie mają maksymalnej długości życia, a ich zdolności reprodukcyjne nie maleją z czasem. Umierają one jedynie z przyczyn niezwiązanych ze starością (np. bycie zjedzonym, choroba lub wypadek). Prawdopodobieństwo śmierci u takich organizmów nie rośnie z czasem, w przeciwieństwie do organizmów starzejących się, u których gwałtownie rośnie w miarę zbliżania się do maksymalnej długości życia.

  Proces starzenia się psów – wpływ wieku psa domowego na oczekiwaną długość życia i związane z tym zagadnienia medyczne. Krzywa przeżywalności – graficzna ilustracja statystycznych danych dotyczących liczebności populacji, jej struktury wiekowej i śmiertelności w poszczególnych klasach wiekowych. Dane są gromadzone w tabelach przeżywania, zawierających np. określone dla poszczególnych klas wartości liczby osobników dożywających do początku klasy i ich udział w całej populacji, liczbę należących do każdej klasy osobników umierających i wynikający z tych wartości współczynnik śmiertelności. Kształt krzywych przeżywalności wskazuje, jakie strategie życiowe stosują poszczególne gatunki dla przetrwania populacji w ekosystemie. Umożliwiają oszacowanie średniej długości życia osobników i wskazanie okresu występowania największej śmiertelności.

  Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim (upośledzenie umysłowe głębokie) – najcięższy klasyfikacyjnie typ niepełnosprawności umysłowej, odpowiadający rozwojowi dorosłego człowieka na poziomie 3. roku życia lub niższym. Na poziomie tym występuje całkowita degradacja życia psychicznego. W skrajnych przypadkach osoby głęboko upośledzone nie wykraczają poza poziom życia wegetatywnego. Daje się zauważyć brak jakichkolwiek reakcji korowych, a funkcjonowanie jest zgodne z reakcjami bezwarunkowymi, przy czym nawet na poziomie tych reakcji występują zaburzenia, objawiające się np. zniesieniem lub istotnym ograniczeniem czucia bólu.

  Myślenie polityczne - termin ten używany jest do określenia procesów myślowych tych sfer życia społecznego, które dotyczą życia politycznego. Gaworzenie – wczesny etap rozwoju mowy po krzyku i głużeniu, pojawiający się ok. 6 miesiąca życia. Niektórzy badacze twierdzą, że okres gaworzenia przypada na od trzeciego do dwunastego miesiąca życia (choć gaworzenie pojawia się u nielicznych dzieci jeszcze ok. drugiego roku życia). Polega na łączeniu samogłosek, które dziecko wymawiało do tej pory ze spółgłoskami (ga-ga, ma-ma-ma, ugh-ugh itp.) Pojawiają się w ten sposób pierwsze dowolnie wymawiane sylaby (są one zwykle przyjmowane przez rodziców jako coś bardzo przyjemnego). Taka umiejętność związana jest z możliwością kontroli przepływu powietrza przez struny głosowe oraz większą dowolną kontrolą nad wargami i językiem. Te tworzone celowo dźwięki nie mają jednak żadnej treści ani znaczenia dla dziecka.

  Astrobiologia (egzobiologia, kosmobiologia, ksenobiologia) - dziedzina nauki zajmująca się powstaniem, ewolucją, rozpowszechnieniem i przyszłością życia poza Ziemią. Ponieważ dotychczas nie wykryto w kosmosie życia, które nie pochodziłoby z Ziemi, astrobiologia skupia się na badaniach, które mogą zwiększyć szanse jego wykrycia. Bada możliwości przetrwania żywych organizmów w ekstremalnych warunkach, weryfikuje hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi, poszukuje miejsc, w których mogłoby rozwijać się życie w Układzie Słonecznym i poza nim oraz rozwija techniki pozwalające wykryć życie za pomocą obserwacji astronomicznych.

  Lista państw świata uszeregowana według oczekiwanej długości życia na podstawie The World Factbook i Banku Światowego na 2011 rok. Niektóre niesuwerenne jednostki także są włączane do listy.

  Starość – stan będący efektem starzenia się, ostatni okres życia u ludzi. Starość ma przede wszystkim wymiar biologiczny (fizjologiczny), lecz także poznawczy, emocjonalny i społeczny. Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, co roku przeprowadzane są badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). Wskaźnik dominicantes oblicza się dla każdej parafii jako odsetek wiernych (przy założeniu, że wierni to ok. 96% polskiego społeczeństwa) uczęszczających na niedzielną mszę św., w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Dla wszystkich parafii przyjęto to samo założenie, że zobowiązani do uczęszczania na niedzielną mszę św. stanowią 82% wiernych. Pozostałe 18% to dzieci do lat siedmiu, chorzy, ludzie starsi itp. – nie zobowiązani do uczestnictwa w niedzielnej mszy św. Tak więc za podstawę obliczania wskaźnika dominicantes przyjmuje liczbę zobowiązanych, do których odnosi się liczbę uczestniczących w mszy św. w dniu badania. Ponieważ wśród osób uczestniczących w niedzielnej mszy św. jest zawsze grupa wiernych, którzy przystępują również do Komunii Świętej, jest możliwość ustalenia drugiego wskaźnika religijności: jest to liczba tych wiernych odniesiona do liczby zobowiązanych, co wyrażone w odsetkach daje wskaźnik communicantes.

  Dodano: 05.10.2009. 15:12  


  Najnowsze