• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sieć doskonałości KMM stymuluje badania i konkurencyjność w Europie

  26.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Europa wywiera naciski na sektor badawczy i przemysłowy, aby opracować innowacyjne, oparte na wiedzy materiały wieloskładnikowe (KMM) o podwyższonej trwałości i niezawodności. Na wysokości zadania stanął finansowany ze środków unijnych projekt "Sieć doskonałości KMM" Szóstego Programu Ramowego (6PR) w branży zaawansowanych materiałów takich jak intermetaliczne i metalowo-ceramiczne kompozyty. Projekt uzyskał finansowanie na kwotę 8,1 mln EUR.

  Zdaniem profesora Michała Basisty, koordynatora projektu odpowiedzialnego za badania i integrację, głównym celem sieci doskonałości KMM była mobilizacja i koncentracja rozproszonego potencjału naukowego w dziedzinie KMM, aby stworzyć trwałą i sprawną strukturę, która nie tylko będzie prowadzić przełomowe badania, ale zadba również o transfer zdobytej wiedzy poza sieć. Partnerzy postawili sobie za cel również podniesienie umiejętności technologicznych w powiązanych branżach przemysłu.

  "Z technicznego punktu widzenia, sieć doskonałości KMM koncentrowała się na zrozumieniu, projektowaniu i opracowaniu innowacyjnych materiałów KMM o lepszych właściwościach, jak niższa gęstość, większa wytrzymałość i twardość oraz podwyższona wytrzymałość na pękanie" - czytamy w wypowiedzi profesora Basisty, członka Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, dla Research Headlines. "Docelowe zastosowania KMM to na przykład transport samochodowy i lotniczy, przemysł energetyczny i maszynowy, elektronika i przemysł biomedyczny."

  Projekt został zakończony, a uzyskane wyniki są "wielkie" - skomentował kierownik projektu. Mimo ich odmiennej natury - powiedział - wyniki odpowiadają trzem częściom wspólnego programu działań (JPA): wspólnemu programowi badań (JPR), wspólnemu programowi integracji (JPI) i wspólnemu programowi upowszechniania wiedzy (JPS).

  Wyniki sieci doskonałości KMM o największym znaczeniu obejmują poprawę międzynarodowej konkurencyjności europejskich badań w dziedzinie KMM poprzez koncentrację naukowego know-how i infrastrukturę wniesioną przez partnerów sieci doskonałości KMM do programu JPR, zorganizowaną w ramach 12 wewnętrznych projektów sieci doskonałości KMM.

  "Sieć doskonałości KMM przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności gospodarczej i innowacji w Europie poprzez bezpośredni transfer wyników badań do partnerów z sektora przemysłowego, tworzących konsorcjum, oraz do przedsiębiorców zewnętrznych w ramach sieci centrów kompetencji KMM (12 dni informacji w 7 państwach członkowskich) oraz tak zwanych "warsztatów dla przedsiębiorców" (3 edycje), przygotowanych specjalnie w odpowiedzi potrzeby przedsiębiorców, które zostały uprzednio zidentyfikowane na podstawie sondaży wśród dużych oraz średnich i małych przedsiębiorstw" - jak mówi profesor Basista w wypowiedzi dla Research Headlines. "Złożono wiele wniosków patentowych, z czego dwa już zostały przyznane."

  Partnerzy sieci doskonałości KMM mają wiele osiągnięć. Wśród nich jest stworzenie Europejskiego Wirtualnego Instytutu Wielofunkcyjnych Materiałów Opartych na Wiedzy (KMM-VIN AISBL) - trwałej struktury integracyjnej, której celem jest utrzymanie ciągłości badań, mobilności i działalności edukacyjnej sieci doskonałości KMM.

  Konsorcjum wdrożyło również unikalną metodologię badań promującą kompleksowe podejście zorientowane na rozwiązanie problemu, obejmujące między innymi przetwarzanie materiałów i weryfikację przed etapem uprzemysłowienia. Metodologię tę wykorzystuje się projekcie KMM-VIN 7PR (Siódmy Program Ramowy) oraz poprzez oferty KMM-VIN dla przemysłu - jak twierdzi profesor Basista.

  Współpraca między sektorem badawczym a przemysłowym była istotna dla sukcesu sieci doskonałości KMM - powiedział. "Partnerzy z sektora przemysłowego odegrali kluczową rolę w momencie definiowania tematów 12 wewnętrznych projektów (JPR), które zrealizowaliśmy" - wyjaśnia pan profesor. Partnerzy przemysłowi z konsorcjum tacy jak Fiat (Włochy) i EADS (Niemcy) wraz z partnerami zewnętrznymi zaproponowali lub rozpoczęli ponad połowę wewnętrznych projektów.

  Profesor Basista zacytował również końcowy raport Międzynarodowej Rady Doradczej (niezależny organ, w skład którego wchodzą naukowcy KMM z Europy i USA): "Partnerstwo w ramach sieci doskonałości KMM wykonało naprawdę wyjątkową pracę poprzez poprowadzenie wiarygodnych i doskonale rozwijających się działań badawczych, trzymając się jednocześnie podstawowego zamysłu partnerstw finansowanych przez Komisję Europejską w zakresie zbudowania rozwiniętej sieci współpracowników z ośrodków akademickich, instytutów badawczych i przedsiębiorstw oraz promowania transferu wiedzy w ramach sieci i poza nią za pośrednictwem "programów mobilności" oraz działań na rzecz transferu technologii."

  Odnosząc się do tego, co przyniesie przyszłość, profesor Basista powiedział, że cztery grupy robocze KMM-VIN kontynuują większość z 12 wewnętrznych projektów badawczych sieci doskonałości KMM. "Wkład sieci doskonałości KMM widać chyba w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), w szczególności poprzez aktywne zaangażowanie się nowych państw członkowskich, Bułgarii, Polski i Słowacji, a także Ukrainy w działania projektowe i dzielenie się wynikami projektów" - zauważył.

  Czy sieć doskonałości KMM poprowadzi w stronę podobnych badań teraz i w przyszłości? Zdaniem profesora Basisty, potrzebna jest kontynuacja procesu integracji i większe zaangażowanie europejskiego sektora przemysłowego, aby zapewnić, by ten ogromny wysiłek przyniósł wymierne korzyści dla Europy. "Do osiągnięcia tego celu doskonałym narzędziem wydają się być trwałe struktury integracyjne takie jak KMM-VIN, które są najważniejszym wynikiem działań integracyjnych realizowanych w ramach projektu" - wyjaśnia.

  Partnerstwo KMM-VIN pracuje nad nowymi pomysłami i składa wnioski w odpowiedzi na zaproszenia w 7PR, programy MATERA+ (ERA-NET+) i COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych), a także do krajowych instytucji finansujących badania.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:
  Sieć doskonałości KMM
  http://www.kmm-noe.org

  Źródło danych: Sieć doskonałości KMM
  Referencje dokumentu: Wywiad CORDIS News z profesorem Michałem Basistą

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Doskonała (dosk.) – najwyższa ocena przyznawana podczas Wystaw Psów Rasowych. Ocenę doskonałą może otrzymać pies, który jest bliski ideałowi wzorca rasy. Aby otrzymać ocenę doskonałą pies musi być w doskonałej kondycji, wykazywać harmonię oraz klasę w ruchu i postawie a także psychice. Pies otrzyma ocenę doskonałą, jeżeli jego zalety będą znacznie ważniejsze niż drobne wady, ważne są również cechy charakterystyczne dla płci psa. Terenowe Sieci Elektroenergetyczne (TSE) - określane też jako Rejonowe Sieci Elektroenergetyczne (RSE) są to sieci rozdzielcze zasilające wsi, małe miasta oraz niewielkie zakłady przemysłowe znajdujące się poza terenami miejskimi. W skład TSE wchodzą: sieci 110 kV, sieci SN i sieci niskiego napięcia. Sieci nn oraz SN zasilające wyłącznie wsie nazywa się często wiejskimi sieciami elektroenergetycznymi WSE. Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  Doskonałe popołudnie – polski film obyczajowy w reż. Przemysława Wojcieszka z 2005 r. Zdjęcia powstały w marcu 2005 r. Sieć szkieletowa (ang. backbone network) – sieć telekomunikacyjna, w tym sieć komputerowa, przez którą przesyłana jest największa liczba informacji. Łączy zwykle mniejsze sieci (sieci lokalne), grupy robocze, przełączniki, sieci rozległe. Urządzenia wchodzące w strukturę sieci szkieletowej z reguły odpowiedzialne są za funkcjonowanie całej sieci na określonym obszarze.

  Struktura sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ sieci wraz z parametrami poszczególnych urządzeń. Określenie to zastępuje stosowane kiedyś pojęcie wariant sieci. Używane może być zarówno do określenia sieci istniejącej, jak i do określenia projektu nowej sieci. Struktura sieci zawiera wszystkie elementy, z których sieć jest zbudowana. W skład struktury wchodzą między innymi: Sieć 34 – w całości polska sieć handlowa, mająca na celu rozwój polskiego handlu, wsparcie rodzimego przemysłu i ochronę konsumentów. Sieć ta istnieje od 1996 roku. Jest to ogólnopolska organizacja niezależnych handlowców branży spożywczej działających pod własną marką Sieć 34, skupiający rodzimy kapitał. W sklepach Sieci 34 w całej Polsce zatrudnionych jest około 15 000 osób, a łączna powierzchnia sprzedażowa sklepów w całej Polsce wynosi ponad 100 000 m. W Sieci 34 znajdują się obecnie ponad 1170 sklepy z 10 województw.

  Przemysłowa sieć elektroenergetyczna - jest to sieć elektroenergetyczna zasilająca urządzenia zainstalowane w określonym zakładzie przemysłowym. Różni się ona w zdecydowany sposób od sieci miejskiej czy terenowej. Dlatego też projektowaniem tych sieci, ze względu na warunki, w jakich one pracują zajmują się wydzielone biura branżowe. guifi.net to otwarta, wspólnotowa, neutralna i głównie bezprzewodowa sieć telekomunikacyjna składająca się z przeszło 31302 węzłów, w tym ponad 20130 działających, oraz z około 36 465 km połączeń. Większość sieci znajduje się w Katalonii i Walencji w Hiszpanii, lecz sieć ta zaczyna rozwijać się również w innych częściach świata. Jest to największa na świecie wspólnotowa sieć bezprzewodowa. Węzły są dostarczane i samo-zarządzane przez członków sieci: osoby prywatne, firmy czy administracje, współtworzących otwartą i łatwo rozszerzalną infrastrukturę.

  Sieć elektroenergetyczna wnętrzowa (SEW) - jest to sieć elektroenergetyczna znajdująca się w budynku mieszkalnym, w budynku przemysłowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. Najczęściej są to tylko sieci niskiego napięcia (nn), rzadko sieci średniego napięcia (SN). Sieci te nazywa się instalacjami elektroenergetycznymi.

  Optimal Brain Damage – algorytm służący do optymalizacji liczby wag sieci neuronowej. W algorytmie redukuje się wagi neuronów, następnie szacuje się jej wpływ na działanie sieci. Redukcji wag dokonuje się kiedy sieć jest już nauczona. Jeśli waga ma mały wpływ na wartość błędu oraz właściwości klasyfikacyjne sieci, dana waga może być bezpiecznie usunięta z sieci.

  Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi. Ciągłość zasilania - (ang. continuity of supply) jest to zdolność sieci przesyłowej i rozdzielczej do zapewnienia uzgodnionej wielkości dostawy lub odbioru energii elektrycznej o określonej jakości i niezawodności. Ciągłość dostaw i odbioru energii związana jest ze zbilansowaniem podaży mocy ze źródeł wytwórczych i z innych sieci z zapotrzebowaniem podmiotów przyłączonych do sieci. Ciągłość dostaw i odbioru energii przedsiębiorstwo sieciowe zapewnia przez utrzymanie odpowiednich rezerw i odpowiedniej struktury sieci.

  Informatyka przemysłowa to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą: monitorowanie i sterowanie produkcją, numeryczne modelowanie procesów technologicznych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, eksploracja danych, zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe i systemy ekspertowe. Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  Doskonałokostne, doskonałokostnoszkieletowe, cienkołuskie, ościste (Teleostei) – infragromada ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmująca większość współcześnie żyjących gatunków ryb. W literaturze często nazywane są rybami kostnoszkieletowymi lub kościstymi. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (pol. Towarzystwo Fraunhofera) – największa w Europie organizacja zajmująca się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle, założona 26 marca 1949, skupia 66 niemieckich instytutów naukowo-badawczych (Fraunhofer-Institute) i samodzielnych jednostek badawczych. Towarzystwo zatrudnia 22 000 pracowników [stan na 31 grudnia 2012]. Specjalizuje się w obszarach takich jak techniki informatyczne i telekomunikacyjne, mikroelektronika, techniki produkcyjne, energetyka, transport, inżynieria środowiska i technologie materiałowe. Towarzystwo uzyskuje 70% budżetu w wyniku umów, kontraktów i projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe; 30% badań finansowanych jest ze środków publicznych przez niemiecki rząd centralny i rządy krajów związkowych.

  Dodano: 26.05.2009. 15:11  


  Najnowsze