• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sprostowanie: zaproszenie do składania ofert na ocenę seroepidemiologii jako narzędzia oceny częstości występowania infekcji bakteriami Salmonel

  27.06.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ogłosiło sprostowanie do swojego zaproszenia do składania ofert z dnia 13 czerwca 2009 r. na ocenę seroepidemiologii jako narzędzia oceny częstości występowania infekcji bakteriami Salmonella i Campylobacter.

  Przedłużono ostateczne terminy składania wniosków o udostępnienie dokumentów przetargowych i ich składania. Wnioski o wydanie dokumentów można składać do 31 sierpnia. Dokumenty przetargowe można składać do 11 września.

  Ogólnym celem projektu jest dalsza ocena stosowalności seroepidemiologii jako narzędzia do szacowania populacyjnego występowania w surowicy kampylobakteriozy i pozabrzusznej salmonellozy. Ma ona umożliwić wiarygodne i porównywalne oszacowanie czynników zwiększenia zapadalności na te infekcje we wszystkich krajach UE oraz EOG/EFTA.

  Szczegółowym celem projektu jest uzyskanie przydatnego i odpowiedniego seroepidemiologicznego protokołu do oceny częstości występowania infekcji bakteriami Salmonella i Campylobacter w ogólnej lub określonej populacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wybitnie obiecująca (WO) – najwyższa ocena przyznawana szczeniętom podczas Wystaw Psów Rasowych. W przypadku szczeniąt, które jeszcze są w fazie rozwoju trudno przyznawać ocenę szczegółową, sędzia może jedynie wydać ocenę dotyczącą psa na danym etapie rozwoju i w karcie oceny psa zaznaczyć elementy, które powinny jeszcze zostać wykształcone. Ocenę Wybitnie Obiecującą mogą dostać psy, które według sędziego będą osiągały sukcesy wystawowe. TF (ang. term frequency) - w mechanizmach wyszukiwarek internetowych częstość słów (ważenie częstością słów), funkcja oceny relatywności dokumentu na podstawie wagi ilościowej (częstości wystąpień) słów w obrębie dokumentu. Ważenie termów jest procesem obliczania wag, czyli stopnia przynależności termu do dokumentu z uwzględnieniem częstotliwości występowania termu w tekście. Ocena instytucjonalna – jedna z trzech form oceny szkolnictwa wyższego, obok oceny programowej i oceny systemowej. Jej przedmiotem jest jakość danej jednostki: np. uczelni bądź wydziału.

  Dyrektywa powodziowa - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, opubl. w Dz.U.UE L 288/27. Jest jednym z aktów unijnych regulujących politykę wodną UE. Ma na celu zmniejszenie ryzyka występowania powodzi, a także minimalizacji skutków ich występowania na terenie Unii Europejskiej. Planowanie, jako element polityki wodnej, obejmuje trzy etapy sporządzania przez kraje członkowskie dokumentów planistycznych, do których dyrektywa zalicza: Narzędzia zębate - są to narzędzia kamienne wykonywane retuszem wnękowym można wyróżnić narzędzia zębate podłużne, pojedyncze i podwójne czyli transwersalne.

  Narzędzia wnękowe - są to narzędzia kamienne formowane retuszem wnękowym. Narzędzia tego typu mogą posiadać od jednej do kilku wnęk co jest podstawą dla typologii tych narzędzi. Farmakoekonomika – interdyscyplinarna nauka z pogranicza nauk ekonomicznych i farmakologii, zajmująca się ekonomiczną oceną farmakoterapii. Podstawą tej oceny jest badanie relacji między kosztem farmakoterapii, a uzyskanymi dzięki niej efektami zdrowotnymi (mogą one być mierzone skutecznością, ale też wartością pieniężną lub wpływem na długość / jakość życia). Podstawowe rodzaje analiz farmakoekonomicznych to analiza efektywności kosztów (cost effectiveness) oraz analiza użyteczności kosztów (cost utility). Do narzędzi oceny farmakoekonomicznej należą także analityczne modele decyzyjne. Analizy farmakoekonomiczne stanowią część oceny lekowych technologii medycznych.

  Kosztorys inwestorski - dokument kosztowy, którego celem jest szczegółowe ustalenie kosztów danego rodzaju robót, pojedynczego obiektu lub części obiektu. Kosztorys inwestorski jest punktem odniesienia podczas porównywania ofert potencjalnych wykonawców robót budowlanych w toku postępowania przetargowego lub konkursu ofert. Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin.

  Kultura asturyjska - nazwa tej jednostki kulturowej związana jest z miejscem występowania na obszarach Asturii - m.in stanowiska z nadmorskich jaskiń El Penical. Jej rozwój wyznaczają daty od ok. 8 do ok. 5 tys. lat temu. Inwentarz kamienny kultury reprezentowany jest przez zespoły narzędzi kamiennych powstałych w technologii makrolitycznej, głównie rdzeniowe piki oraz zespoły mikrolityczne ze zbrojnikami geometrycznymi.

  Negocjacje z ogłoszeniem – tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

  Sekretarz ringowy – osoba, która na Wystawach Psów Rasowych wypełnia dokumenty na ringu. Sekretarz wypełnia kartę oceny psa wpisując w niej ocenę, lokatę, uzasadnienie oceny oraz ewentualnie uzyskane przez psa tytuły podyktowane przez sędziego. Postępowanie mandatowe – forma orzekania administracyjnego finansowych organów postępowania przygotowawczego z możliwością nakładania kary grzywny.

  Zapytanie ofertowe (z angielskiego Request For Proposal -- RFP) to zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu dostarczenie konkretnego produktu lub usługi. Nie do oceny (NDO) – określenie wpisywane w kartę oceny psa zamiast oceny gdy pies swoim zachowaniem uniemożliwia jego ocenę np. notorycznie skacze na wystawcę, nie porusza się prawidłowo, chce uciec z ringu lub nie pozwala się dotknąć sędziemu podczas badania zgryzu, szaty, ogona i budowy ciała. Psy mogą otrzymać NDO gdy nie chcą dać sobie zbadać jąder. Sędzia powinien nadać to określenie również psom, które zostały poddane operacji w celach korekcji budowy psa. Uzasadnienie określenia NDO powinno być wpisane w karcie oceny psa.

  Ocena 360 stopni – "Wykorzystywana najczęściej nazwa to system oceny 360 stopni. Stosuje się jednak zamiennie również inne nazwy: ocena wieloźródłowa, ocena z wielu punktów widzenia, pełna informacja zwrotna, sprzężenie zwrotne 360 stopni. Ocena taka to pozyskiwanie informacji o pracowniku z więcej niż dwóch źródeł, w tym jednym źródłem jest samoocena dokonana przez ocenianego pracownika.". polega głównie na przeprowadzeniu ankiety wśród osób z otoczenia badanego pracownika. W skład tych osób wchodzą takie osoby jak szef, bezpośredni przełożeni, współpracownicy, równorzędni pracownicy, osoby, którymi zarządza badany pracownik, czy też klienci, dalsi współpracownicy i inne osoby, które chcemy zapytać o opinię na temat badanego pracownika. Zatem są to wszystkie osoby niejako „dookoła” badanego pracownika. Stąd też nazwa ocena 360 stopni. Często określa się ją również jako ankieta 360 stopni, albo 360 feedback. Czasem w ankiecie bierze udział mniejsza liczba osób i taka ankieta, czy też ocena jest określana jako ocena 270 stopni, albo ocena 180 stopni, w zależności od tego jaka grupa osób jest pomijana.

  Dodano: 27.06.2012. 18:26  


  Najnowsze