• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szwedzka prezydencja w UE będzie promować innowacje i przestrzeń ERA

  02.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Szwedzka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej rozpoczyna się 1 lipca i będzie trwać do końca 2009 r. Ogłoszono program prac nowej prezydencji, który wyraźnie nakreśla jej priorytety na najbliższe sześć miesięcy. Oprócz rozwiązywania palących problemów z gospodarką, zatrudnieniem i klimatem (będą trwały prace nad przyjęciem nowej umowy klimatycznej w czasie międzynarodowych negocjacji klimatycznych w Kopenhadze, w grudniu), program prac podkreśla wagę wzmocnienia konkurencyjności poprzez inwestycje w badania naukowe i edukację oraz poprawę zarządzania Europejską Przestrzenią Badawczą (ERA).

  Dr Tobias Krantz, szwedzki Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, powiedział: "Jestem przekonany, że wyzwania gospodarcze, ekologiczne i społeczne, przed którymi stoi obecnie Europa warto traktować nie tylko jako problemy, ale także jako szanse. Kryzysy są w stanie generować kreatywne procesy, które ostatecznie prowadzą do czegoś nowego i lepszego."

  Nawiązując do lepszego zarządzania przestrzenią ERA, dr Krantz podkreślił wagę "dobrze przemyślanej" współpracy między państwami członkowskimi, Komisją Europejską, uczelniami, instytucjami badawczymi oraz przedsiębiorcami w realizacji wizji ERA na rok 2020. Wizja ERA polega na podniesieniu konkurencyjności Europy na polu nauki i technologii poprzez umożliwianie mobilności naukowców, ułatwianiu im dostępu do światowej klasy infrastruktur, uruchamianiu europejskich, krajowych i regionalnych programów badawczych oraz umacnianiu globalnych partnerstw w badaniach naukowych.

  "Chodzi o to, jak możemy patrzeć na rzeczy, aby osiągać wspólne cele" - mówi dr Krantz. Prezydencja ta planuje kontynuować wcześniej rozpoczęte prace nad przestrzenią ERA oraz "zaproponować mechanizmy zarządzania w celu wydajniejszego wykorzystania tych zasobów i lepszej współpracy pomiędzy obszarami polityki". Realizacja idei ERA spotykała się jak dotąd ze znaczącymi barierami krajowymi i instytucjonalnymi.

  Szwedzka prezydencja w UE zbiega się z przeglądem Siódmego Programu Ramowego (7PR). Następnym celem tej prezydencji jest zadbać o to, by kierunek nadchodzących programów badawczo-rozwojowych odpowiadał jak najlepiej wyzwaniom w dziedzinie ochrony zdrowia i klimatu oraz energetyce.

  "W centrum uwagi stanie kwestia, jak UE może wydajniej wykorzystywać swoje zasoby badawcze" - czytamy w programie prac. "Celem jest uzgodnienie, do czego powinny być wykorzystywane zasoby badawcze i jak można lepiej koordynować te inwestycje oraz lepiej zarządzać nimi. Jedną z ważnych spraw jest planowanie wspólnych inicjatyw na szczeblu europejskim, w tym unijnego ramowego programu na rzecz badań naukowych."

  Według Jespera WadensjĂś ze Szwedzkiej Rady Badań Naukowych: "Kraje i obywatele Europy stoją w obliczu nowych globalnych zmian, które stanowią trudne wyzwania natury środowiskowej, gospodarczej i społecznej. Zapotrzebowanie na wiedzę opartą na badaniach naukowych nigdy nie było większe."

  Rola badań naukowych i innowacji w wyciąganiu Europy z obecnego kryzysu gospodarczego jest silnie zaznaczona w szwedzkimi programie prac, który podkreśla, że "badania naukowe i innowacje kreują nowe obszary rozwoju". Wedle zapisów dokumentu: "Prezydencja wniesie wkład w Europejski Plan Innowacji, w nawiązaniu do Europejskiej Przestrzeni Badawczej".

  Prezydencja planuje wspomóc nadbałtyckie państwa członkowskie w zwalczaniu poważnych problemów związanych z ochroną środowiska, z którym się borykają, oraz zachęcić do wzrostu i rozwoju tego regionu. Oznacza to między innymi szersze inicjatywy w dziedzinie badań naukowych, innowacji i przedsiębiorczości.

  Ponadto nowa prezydencja zajmie się ważnym problemem transferu technologii do biedniejszych krajów w ramach działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. "Należy przyjąć ramy prawne w celu promowania dystrybucji ekologicznych technologii, zwłaszcza w krajach rozwijających się" - napisano w programie.

  W przyszłym tygodniu w Lund, Szwecja, prezydencja szwedzka w Radzie UE organizuje konferencję na temat roli badań naukowych i innowacji w rozwoju Europy do roku 2025, zatytułowaną "Nowe światy, nowe rozwiązania - badania naukowe i innowacje jako podstawa rozwoju Europy w kontekście globalnym".

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Szwedzka prezydencja w Unii Europejskiej:
  http://www.se2009.eu

  Serwis B+R szwedzkiej prezydencji Rady UE:
  http://cordis.europa.eu/sweden/presidency2009/home_en.html

  Źródło danych: Program prac szwedzkiej prezydencji w UE
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z programu prac szwedzkiej prezydencji w UE

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Prezydencja Rady Unii Europejskiej – okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten, zapoczątkowany jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 roku. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – okres, w którym Polska przewodniczyła posiedzeniom Rady Unii Europejskiej.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Partnerstwo Wschodnie – program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Projekt Partnerstwa został zapoczątkowany działaniami dyplomacji polskiej, wspieranymi przez Szwecję. Program zainaugurowano w Pradze w 2009 roku, podczas prezydencji czeskiej.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu. Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania.

  Dodano: 02.07.2009. 15:11  


  Najnowsze