• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzeci Europejski Szczyt Innowacyjności, Bruksela, Belgia oraz Warszawa, Polska

  05.10.2011. 11:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Knowledge4Innovation (K4I) wraz ze swoimi partnerami organizują trzeci Europejski Szczyt Innowacyjności (EIS). Tegoroczny szczyt zaplanowano w dniach od 10 do 13 października i podzielono na dwie części: w Brukseli, pod patronatem Parlamentu Europejskiego, nadanym przez Przewodniczącego Jerzego Buzka, oraz w Warszawie jako Konferencja Ministerialna i jedno z czterech głównych wydarzeń polskiej prezydencji.

  Trzeci szczyt EIS pod hasłem "W kierunku europejskiego ekosystemu innowacji" zorganizowany będzie w formie dwóch dużych wydarzeń. Część warszawska będzie ukierunkowana na dostosowanie unijnej polityki badań i innowacji do kontekstu krajowego i regionalnego, a także na zwiększenie synergii między obszarami różnych polityk. W Parlamencie Europejskim w Brukseli uczestnicy będą dyskutować na temat roli ludzi i talentu, a także roli i wkładu biznesu oraz podejmą nową debatę o przyszłości innowacji w Europie. Szczególny nacisk położony zostanie na "Transatlantycką współpracę w zakresie innowacji w zglobalizowanym świecie".

  Po sukcesie ostatnich dwóch lat, kiedy to ponad 200 prelegentów, w tym Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, oraz około 2.000 interesariuszy z dziedziny innowacji z całej Europy oraz spoza kontynentu uczestniczyło w debatach, w tym roku spodziewany jest udział 500 interesariuszy, ustawodawców, praktyków i akademików, którzy włączą się do dyskusji o tym, jak z powodzeniem budować "Europejski ekosystem innowacji".

  Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki Máire Geoghegan-Quinn, polska Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka, czeski Wiceminister ds. Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego Ivan Wilhelm oraz Wicedyrektor amerykańskiej misji przy Unii Europejskiej Thomas J. White to tylko kilku z prelegentów wysokiego szczebla, jacy będą obecni na tegorocznym Europejskim Szczycie Innowacyjności.

  Wnioski z 3. EIS przedstawione i omówione zostaną podczas znanego już wydarzenia organizowanego przez Komisję, czyli "Europejskiej konwencji innowacji", którą zaplanowano na 5 - 6 grudnia w Brukseli.

  Jest to właściwy moment na rozmowę o przyszłości innowacyjności w Europie i liczymy na Państwa udział w trzecim Europejskim Szczycie Innowacyjności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polityka innowacji: "Polityka innowacji" - rodzaj polityki gospodarczej. Pojęcie to obejmuje szeroki zakres tematów i trudno jest je jednoznacznie zdefiniować. Spowodowane jest to tym, że cele polityki innowacji ulegają ciągłym ewolucjom oraz że polityka innowacji zależy od kontekstu w jakim została użyta. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Regionalny System Innowacji (RSI) - zbiór różnorodnych instytucji (podmiotów), interakcji i zdarzeń wpływających na procesy innowacyjne w regionie. W wyniku powiązań sieciowych i efektów synergii, prowadzą one do zwiększenia zdolności absorpcji i dyfuzji innowacji w regionie.

  Bezpośrednią inspiracją do rozważań nad RSI była koncepcja Narodowego Systemu Innowacji (NSI)

  Máire Geoghegan-Quinn (ur. 5 września 1950 w Galway) – irlandzka polityk, od lutego 2010 komisarz ds. badań, innowacji i nauki w Komisji Europejskiej José Barroso. Źródło innowacji jest pojęciem, które w literaturze ma wiele różnych ujęć. Źródło innowacji „obejmuje zarówno impulsy, przyczyny, jak i miejsca (instytucje, grupy osób), tworzenia nowej wiedzy technicznej oraz czynniki warunkujące ten proces”. K.B. Matusiak wskazuje, że źródłem innowacji jest wiele aspektów, które warunkują powstanie nowej wiedzy technicznej.

  Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”. Narodowy System Innowacji (NSI) – zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę. Dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują możliwe jest sprawne tworzenie, selekcjonowanie, absorpcja i dystrybucja innowacji. NSI jest narzędziem służącym do analizy krajowej specyfiki innowacji w procesach globalizacyjnych.

  Innowacyjne Regiony Europy (ang. Innovating Regions in Europe - IRE) to sieć zainicjowana przez Komisję Europejską w 1996 roku, mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji. Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania.

  Inga Rosińska – polska dziennikarka, korespondentka telewizji TVN24 w Brukseli, publicystka, w latach 2009-2010 rzeczniczka prasowa Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, od stycznia 2011 do stycznia 2012 szefowa jego gabinetu.

  Europejski Ranking Innowacyjności (The European Innovation Scoreboard) jest to ranking mierzący i porównujący poziom innowacyjności w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  Martin Schulz (ur. 20 grudnia 1955 w Hehlrath) – niemiecki polityk, eurodeputowany z ramienia SPD, przewodniczący Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim. Od 17 stycznia 2012 przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji odbędą się w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Decyzją Rady Unii Europejskiej z 14 czerwca 2013 zostały przewidziane na okres od 22 do 25 maja 2014. Będą to ósme od 1979 wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego. W ich wyniku zostanie wybranych 751 eurodeputowanych, tj. o piętnastu mniej niż w VII kadencji.

  Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, powołana do życia przez Parlament Europejski na mocy decyzji z 18 grudnia 2006 roku. Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, by promować tolerancję i wzajemny szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. Formuła "Europejskiego Roku" powstała w 1983 roku, który to rok ogłoszono Europejskim Rokiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła. Od tamtego czasu, co roku Komisja Europejska wyznacza zagadnienia, którym poświęcone będą kolejne lata. Ich zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej na problemy społeczeństwa Partia polityczna na poziomie europejskim (potocznie europartia, europejska partia polityczna) – organizacja powołana w celu realizacji wspólnego programu politycznego, zrzeszająca partie krajowe oraz członków indywidualnych, reprezentowana w przynajmniej kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej. Europartie są uprawnione do prowadzenia kampanii wyborczych w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także do organizowania frakcji w Parlamencie Europejskim. Poprzez spotkania robocze należących do ich organizacji członkowskich głów państw i szefów rządów wpływają na decyzje Rady Europejskiej.

  Patent europejski - to patent przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Patentu europejskiego nie należy kojarzyć z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, bowiem nie jest to patent europejski w sensie UE. Konwencja o Udzielaniu Patentów europejskich nie jest też aktem prawa europejskiego. Patent europejski po przyznaniu staje się równoważny patentowi narodowemu w każdym z państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie patentu europejskiego. Na podstawie patentu europejskiego można domagać się ochrony w krajowym urzędzie patentowym, oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Dodano: 05.10.2011. 11:26  


  Najnowsze