• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE chce otwartego dostępu do wyników badań finansowanych z 7PR

  06.12.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Tworzenie i utrzymywanie trwałej sieci europejskiej współpracy naukowej stanowi ważny punkt w programie UE. Wsparcie w realizacji tych zamierzeń zapewnia projekt OPENAIRE (Infrastruktura otwartego dostępu na rzecz badań w Europie), który zachęca i wspiera bezpłatny dostęp przez Internet do wiedzy zdobywanej przez naukowców dzięki grantom Siódmego Programu Ramowego (7PR) i Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN). Dnia 2 grudnia Komisja Europejska uruchomiła projekt OPENAIRE w Gandawie, Belgia.

  Koordynowany przez Uniwersytet Ateński w Grecji projekt otrzymał 4,17 mln EUR na zbudowanie struktur wspierających naukowców, uruchomienie i funkcjonowanie elektronicznej infrastruktury do obsługi artykułów recenzowanych przez innych ekspertów oraz współpracę ze społecznościami w zakresie przechowywania zbiorów danych naukowych, dostępu do nich i zarządzania nimi.

  Trzydziestu ośmiu partnerów projektu OPENAIRE w sposób znaczący przyczyni się do postępu w realizacji celów Agendy Cyfrowej, które obejmują umocnienie ERA poprzez przepływ wiedzy i zwiększanie konkurencyjności Europy. Agenda Cyfrowa kładzie szczególny nacisk na takie dziedziny nauki jak energetyka, środowisko, ochrona zdrowia, nauki społeczne i humanistyczne oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK).

  Jednym z najważniejszych komponentów projektu OPENAIRE jest zapewnienie naukowcom, przedsiębiorcom i obywatelom bezpłatnego i otwartego dostępu do referatów naukowych powstałych dzięki finansowaniu ze środków unijnych. Naukowcy będą na przykład mogli śledzić najnowsze osiągnięcia w swojej dziedzinie, a pacjenci cierpiący na rzadkie schorzenia będą mogli bez ograniczeń przeglądać wyniki najnowszych projektów badawczych.

  "Uruchomienie projektu OPENAIRE stanowi bardzko konkretny krok w kierunku dzielenia się wynikami badań finansowanych ze środków unijnych dla naszej wspólnej korzyści" - wyjaśnia Neelie, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz ds. Agendy Cyfrowej. "Informacja naukowa ma moc przekształcania naszego życia na lepsze - jest zbyt cenna by pozostawała zamknięta. Ponadto, każdy obywatel UE ma prawo do dostępu i korzystania z wiedzy gromadzonej przy wykorzystaniu środków publicznych."

  Każdego roku na świecie publikuje się ponad 2 miliony artykułów naukowych w 25.000 czasopism recenzowanych przez ekspertów oraz w materiałach pokonferencyjnych. Niemniej jedynie około 17,5% tych publikacji jest dostępnych w repozytoriach z otwartym dostępem czy ogólnodostępnych czasopismach. Aby uzyskać dostęp do pozostałych artykułów, czytelnicy muszą albo zaprenumerować publikację, albo uiścić opłatę na zasadzie "pay per read" (zapłata za przeczytany tekst).

  W ciągu ostatnich 3 lat z 7PR dofinansowanych zostało około 10.000 projektów. Naukowcy, którzy uzyskali wsparcie w ramach tych grantów, byli zobowiązani do zdeponowania pełnego tekstu swoich publikacji naukowych w repozytorium z otwartym dostępem w ciągu 6 do 12 miesięcy, udostępniając je na stałe zainteresowanym z całego świata.

  Infrastruktura OPENAIRE pomaga również w opracowywaniu nowych metod indeksowania, opisywania, zamawiania i łączenia wyników badań naukowych oraz automatyzacji procesów. Mając na uwadze te działania, projekt OPENAIRE przyczyni się do stworzenia nowych usług na bazie infrastruktury informacyjnej, którą oferuje.

  Projekt OPENAIRE obsługuje punkty informacyjne w 27 krajach Europy, aby zapewnić naukowcom wsparcie, jakiego potrzebują, by udostępnić swoje artykuły w Internecie.

  Wypowiadając się na temat projektu OPENAIRE i jego roli w badaniach naukowych, Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki Máire Geoghegan-Quinn stwierdziła: "Naukowcy potrzebują dostępu do wyników badań naukowych, jeżeli mają optymalizować potencjał dalszych prac w danej dziedzinie. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, muszą wiedzieć, gdzie znaleźć wyniki badań naukowych, jeżeli mają im one posłużyć do tworzenia miejsc pracy i poprawy jakości życia. Projekt OPENAIRE wniesie istotny wkład w udoskonalenie obiegu wiedzy naukowej w Europie, a przez to w rozwój prawdziwej Unii Innowacji."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM).

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Projekt GLORIA (skrót od GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) – społecznościowo-naukowy projekt badawczy kierowany przez Universidad Politécnica de Madrid, którego celem jest uruchomienie pierwszej na świecie darmowej i ogólnodostępnej sieci zautomatyzowanych teleskopów. Jest jednym z ogólnodostępnych internetowych projektów z dostępem dla wolontariuszy chętnych pomóc naukowcom w ich pracy. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez uczestnika połączenia z Internetem oraz przeglądarki internetowej.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Raport naukowo-techniczny - dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych. Raporty naukowe lub techniczne nie są zazwyczaj recenzowane i często są przygotowane dla sponsora badań naukowych lub technicznych.

  Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa.

  Dodano: 06.12.2010. 17:17  


  Najnowsze