• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE zwiększa swój wkład w program naukowy COST

  18.06.2010. 21:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Unia Europejska zwiększy o 40 mln EUR swój wkład w międzynarodowy program Współpraca w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST). Wiadomość ogłosił 15 czerwca hiszpański Sekretarz Stanu ds. Badań Naukowych, Felipe Pétriz, na konferencji ministerialnej COST w Palma de Mallorca (Hiszpania), zorganizowanej przez hiszpańską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

  Całkowity budżet COST zwiększy się w ten sposób do 250 mln EUR w okresie realizacji Siódmego Programu Ramowego (7PR). Decyzję podjęto w następstwie pozytywnej oceny śródokresowej programu. Zapadła ona również po gruntownych reformach programu COST, które poprawiły jego strategię, kontrolę i zarządzanie naukowe.

  Zważywszy na bilans osiągnięć programu COST w ostatnich latach oraz mając na uwadze jego przyszłą rolę w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), konferencja ministerialna zakończyła się stwierdzeniem, że "program COST dowiódł, że jest elastycznym, szybkim, integrującym, skutecznym i sprawnym narzędziem". Dzięki temu "przyczynia się do przezwyciężenia fragmentaryzacji badań naukowych w ERA, jak również działa w szerokim zakresie na rzecz konkurencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczego Europy".

  W czasie konferencji uznano również istotną rolę, jaką program COST pełni w koordynowaniu europejskiej nauki. Ze względu na swoją szczególną pozycję "program COST musi być dalej realizowany i należy wspierać jego rozwój jako europejskiej inicjatywy i mechanizmu o pierwszorzędnym znaczeniu dla wdrożenia i umocnienia ERA".

  "Podsumowując, należy stwierdzić, iż niewątpliwie niezwykle satysfakcjonującym jest odnotowanie, jak bardzo program COST poprawił się od 2003 r. Ktoś nazwał ten sześcioletni okres "odrodzeniem" programu COST po raczej trudnych czasach w latach poprzedzających" - mówi Pétriz.

  "Głęboka restrukturyzacja dziedzin naukowych programu COST okazała się być dla niego kamieniem milowym" - podkreśla. "Wprowadziła ona program COST w przyszłość, ułatwiając powstawanie nowych pomysłów w najbardziej obiecujących dziedzinach nauki. Restrukturyzacja nie polegała po prostu na ograniczeniu liczby dziedzin programu COST, lecz na rozpoczęciu od "tabula rasa" poprzez wprowadzenie całkowicie nowej struktury […] służącej za podwaliny jego strategii naukowej."

  Pétriz dodaje - jeżeli program będzie nadal cieszyć się takim samym zainteresowaniem - "COST nie powinien mieć żadnego problemu w przyszłości" i pozostanie "niezwykle skutecznym mechanizmem [...] redukowania fragmentaryzacji inwestycji w badania naukowe w Europie, koordynując inicjatywy oddolne i otwierając ERA na globalną współpracę".

  W ramach programu COST współpracuje łącznie 36 państw, w tym państwa członkowskie UE, 8 państw stowarzyszonych (Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Islandia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria i Turcja) i jedno państwo współpracujące (Izrael). Program uruchomiono w 1971 r. w celu rozwijania i koordynowania badań naukowych finansowanych ze środków krajowych na szczeblu europejskim.

  Jako jeden z trzech filarów wspólnych, europejskich badań naukowych - obok Programów Ramowych (PR) i programu EUREKA - program COST finansuje projekty badawcze, w które angażują się naukowcy z co najmniej pięciu krajów.

  Obecnie przy wsparciu programu COST realizowanych jest niemal 300 projektów w 9 kluczowych dziedzinach (biomedycyna i bionauki molekularne; żywność i rolnictwo; lasy, ich produkty i usługi; materiałoznawstwo, fizyka i nanonauki; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o systemie Ziemi i zarządzanie środowiskiem; technologie informacyjne i komunikacyjne; transport i rozwój miejski; jednostki, społeczeństwa, kultury i zdrowie).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Google AdWords – system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense, sprzedawane w modelu CPC, CPM i CPA. CPM (cost per mille, z łac. mille - tysiąc, określany także jako CPT cost per thousand) – w reklamie internetowej jest to koszt dotarcia do tysiąca odbiorców i obliczany jest na podstawie liczby odsłon witryny internetowej.

  Pay per acquisition (PPA) – rodzaj reklamy internetowej, której kluczowa rola polega na płatności za wykonanie konkretnej akcji na stronie docelowej, np. zakup, przesłanie danych kontaktowych. Osoba reklamująca swoją firmę bądź usługi płaci za każdego użytkownika, który wykona pożądaną akcję. W odróżnieniu do innych form rozliczeń nie płaci się za wyświetlenia (CPM) ani za kliknięcia (CPC). Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  Efektywność kosztowa (Cost efficiency) lub Optymalność kosztowa (Cost Optimality) – w kontekście programowania równoległego (parallel computer algorithms), odnosi się do miary jak efektywnie programowanie równoległe może zostać użyte do rozwiązania poszczególnych problemów. Algorytm równoległy jest rozumiany jako efektywny kosztowo jeżeli jego notacja asymptotyczna (asymptotic running time) pomnożona przez ilość jednostek wykonawczych zaangażowanych w obliczenia jest porównywalna z czasem wykonywania się najlepszego algorytmu sekwencyjnego. Farmakoekonomika – interdyscyplinarna nauka z pogranicza nauk ekonomicznych i farmakologii, zajmująca się ekonomiczną oceną farmakoterapii. Podstawą tej oceny jest badanie relacji między kosztem farmakoterapii, a uzyskanymi dzięki niej efektami zdrowotnymi (mogą one być mierzone skutecznością, ale też wartością pieniężną lub wpływem na długość / jakość życia). Podstawowe rodzaje analiz farmakoekonomicznych to analiza efektywności kosztów (cost effectiveness) oraz analiza użyteczności kosztów (cost utility). Do narzędzi oceny farmakoekonomicznej należą także analityczne modele decyzyjne. Analizy farmakoekonomiczne stanowią część oceny lekowych technologii medycznych.

  From tha Chuuuch to da Palace - singel amerykańskiego rapera Snoop Dogga pochodzący z albumu pt. Paid tha Cost to Be da Boss. Został wydany w październiku 2002 roku. Gościnnie występuje Pharrell Williams. Do utworu powstał teledysk. Utwór również znalazł się w filmie 50 pierwszych randek. Współprogramy (ang. coroutines) - Pojęcie współprogramu ma dwie odmienne definicje(!). Obie definicje zgodnie stwierdzają, że współprogram cechuje się posiadaniem ciągu instrukcji do wykonania i ponadto możliwością zawieszania wykonywania jednego współprogramu A i przenoszenia wykonywania do innego współprogramu B. W szczególności można wznowić pracę zawieszonego współprogramu A, a wykonywanie będzie podjęte w miejscu, w którym zostało zawieszone. Tym co różni obie definicje jest zdolność współpracy z rekurencyjnymi procedurami. (Nb. W językach programowania funkcyjnego koncepcja współprogramu istnieje pod postacią kontynuacji - pojęcia wprowadzonego niemal równocześnie z współprogramami. )

  Analiza CVP, analiza koszt-wolumen-zysk (ang. cost-volume-profit analysis) – jedno z narzędzi rachunkowości zarządczej, ułatwiające podejmowanie decyzji dotyczących m.in.:

  E-Podatki- program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego. Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych.

  Program Brite (ang. Basic Resarch in Information Technologies for Europe) - Badania Podstawowe w Zakresie Technologii Informatycznych dla Europy - program Unii Europejskiej zainicjowany w 1985 r. celem wspierania badań naukowych w zakresie nowych technologii i ich wspierania. Został zaplanowany na 4 lata i zakończył się w 1989 r. Miał on stymulować współpracę pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu w państwach Wspólnot Europejskich. Brite to akronim od pełnej angielskiej nazwy programu. Beautiful - singel amerykańskiego rapera Snoop Dogga pochodzący z albumu pt. Paid tha Cost to Be da Boss. Został wydany w styczniu 2003 roku. Gościnnie występuje Pharrell Williams - członek duetu The Neptunes i piosenkarz Charlie Wilson. Do utworu powstał teledysk. Reżyserem został Chris Robinson. Akcja klipu była kręcona w Rio de Janeiro w Brazylii.

  DOSES (ang. Development of Statistical Experts System – Doses) – Program Rozwoju Systemu Ekspertów Statystycznych – wspólnotowy program Unii Europejskiej, którego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Zainicjowany został rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej w lipcu 1988 r. Głównym celem programu była pomoc w wymianie informacji statystycznych poszczególnych państw członkowskich. Program skupił się także na wdrażaniu nowych technologii i technik analiz statystycznych (takich samych na terenie całej UE) i jednocześnie ułatwianiu ich zastosowana. Miało się to przyczynić do pełnej koordynacji prac zespołów statystycznych. Istotnym elementem programu było również wspieranie tworzenia banku ekspertów w dziedzinie statystyki.

  Dodano: 18.06.2010. 21:12  


  Najnowsze