• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UJK w Kielcach otrzymał drugie prawo do habilitowania

  05.04.2012. 07:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

  Jak poinformowała w środę rektor uczelni prof. Regina Renz, uniwersytet w Kielcach posiada już dwa prawa do habilitowania; od dziesięciu lat rada Wydziału Humanistycznego może nadawać stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Jest szansa, że kolejne, trzecie uprawnienie, uzyska Wydział Nauk o Zdrowiu - dodała rektor.

  Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów doceniła dynamiczny rozwój Instytutu Fizyki UJK i jakość prowadzonych w nim badań - ocenił na konferencji prasowej w rektoracie uczelni dyrektor Instytutu Fizyki prof. Marek Pajek. Według niego, kielecki Instytut Fizyki jest "mocno zakorzeniony" w nauce światowej, tzn. jego kadra naukowa współpracuje z czołowymi ośrodkami naukowymi za granicą, m.in. z laboratorium Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) pod Genewą.

  Przed miesiącem Instytut Fizyki UJK wzbogacił się - dzięki unijnej pomocy finansowej - o dwa nowe laboratoria: fizyki powierzchni i spektrometrii rentgenowskiej. W jednym z nich zainstalowano akcelerator EBIS - unikatowe w skali światowej urządzenie badawcze dla fizyków. Możliwości jego wykorzystania do zaawansowanych, interdyscyplinarnych badań naukowych dotyczą nowych aspektów oddziaływania jonów z materią, w tym innowacyjnych badań w priorytetowych kierunkach badawczych jak nanotechnologia i medycyna.

  Dzięki posiadaniu 10 uprawnień do doktoryzowania (w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, fizyka, geografia, biologia, pedagogika, sztuki piękne, nauki o polityce, nauki o zdrowiu oraz chemia) 1 października zeszłego roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach został przekształcony w klasyczny, bezprzymiotnikowy Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

  UJK zatrudnia ok. 1,8 tys. pracowników, w tym tysiąc nauczycieli akademickich - 244 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 559 adiunktów i asystentów. Kształcą oni prawie 20 tys. studentów na siedmiu wydziałach, w ramach 35 kierunków obejmujących 150 specjalności.

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego zainwestuje do końca 2013 roku w rozwój bazy dydaktyczno-naukowej ponad 300 mln zł, przyznanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. W rozbudowywanym kampusie uczelni będą od października funkcjonować już trzy nowocześnie wyposażone wydziały.

  PAP - Nauka w Polsce

  mch/ ula/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z 7 wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstały w 1969 roku w wraz z powołaniem do życia w tym mieście Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej ostatecznie w obecny uniwersytet w 2011. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Andrzej Tadeusz Bogaj (ur. 25 października 1942 w Wirowie) – polski pedagog, prof. dr hab. nauk humanistycznych o specjalności metodologia nauk humanistycznych, pedagogika ogólna, polityka oświatowa, teoria organizacji szkolnictwa. Profesor zwyczajny w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny; Instytut Pedagogiki i Psychologii).

  Janusz Detka (ur. 1958) – polski literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i od 2012 roku dziekan Wydziału Humanistycznego tej uczelni. Almanach Historyczny – czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Został powstały 15 lutego 1965 jako piąty wydział w strukturze organizacyjnej UMCS. Na wydziale pracuje 134 nauczycieli akademickich, w tym: 21 profesorów (8 z tytułem naukowym), 70 doktorów, 43 magistrów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego (IF UO) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 3 katedry, 1 zakład i 8 pracowni naukowych. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z spektroskopią atomową, fizyką plazmy i astrofizyką, strukturą elektronowa i atomową fazy skondensowanej, fizyką teoretyczną, biofizyką oraz dydaktyką fizyki. Instytut oferuje studia na kierunku fizyka. Aktualnie w instytucie kształci się studentów w trybie dziennym na studiach I (licencjat lub inzynier), II (mgr) i III (dr) stopnia oraz na studiach podyplomowych. Jego kadrę naukową tworzy 24 pracowników: 4 profesorów, 5 doktorów habilitowanych, 14 doktorów i 1 magister, zatrudnia też 5 pracowników naukowo-technicznych . Siedzibą instytutu jest Gmach Główny Uniwersytetu Opolskiego położony przy ulicy Oleskiej w Opolu, powstały w latach 50. XX wieku.

  Józef Rurawski (ur. 1930 w Warszawie) – filolog, polonista, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, filii tegoż Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Zamiejscowego Filologiczno-Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w Piotrkowie Trybunalskim, a od roku 1980 profesor Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Michał Pindera (ur. 1943, zm. 14 czerwca 2010) – polski pedagog, doktor habilitowany inżynierii, ekspert w dziedzinie hutnictwa, prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie i profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Nauk Pedagogicznych.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna, jeden z sześciu wydziałów Uniwersytetu. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych w zaskresie historii, nauk o polityce i filozofii oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

  Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej – jeden z czternastu wydziałów Politechniki, utworzony 24 maja 1945 na mocy dekretu powołującego do życia uczelnię, jako jeden z czterech pierwszych jej wydziałów (jako jedyny zachował niezmienioną nazwę od chwili utworzenia). Wydział zlokalizowany jest w kampusie głównym w Gliwicach, przy ulicach Krzywoustego i Akademickiej. Wydział zatrudnia ponad 20 samodzielnych pracowników nauki (profesorów i doktorów habilitowanych) oraz około 80 pracowników ze stopniem doktora. Strukturę wydziału stanowi współcześnie 6 jednostek - 3 instytuty i 3 katedry. Wydział kształci studentów na wszystkich stopniach kształcenia (inżynierskie, magisterskie, doktoranckie) w 5 kierunkach, w ramach studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

  Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych UWr. Instytut zatrudnia 39 pracowników naukowo-dydaktycznych, 2 pracowników administracyjnych oraz 1 pracownika naukowo-technicznego. Wśród pracowników naukowo-dydaktycznych jest 3 profesorów tytularnych, 6 doktorów habilitowanych profesorów UWr, 2 adiunktów doktorów habilitowanych, 26 adiunktów ze stopniem doktora, 2 starszych wykładowców ze stopniem doktora. Marcin Preyzner (ur. 1945, zm. 29 lipca 2013) – polski językoznawca, doktor nauk filologicznych o specjalności językoznawstwo polonistyczne i ogólne, dydaktyk, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej (IFP) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Wojciech Roman Kęder (ur. 1953) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie.
  Wydział ma prawa habilitowania w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej agronomia oraz prawa doktoryzowania w czterech dyscyplinach: agronomia, ogrodnictwo, ochrona i kształtowanie środowiska oraz inżynieria rolnicza. Prowadzi Wydziałowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia).

  Maciej Lewenstein (ur. 1955 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk o specjalności fizyka statystyczna, optyka kwantowa, sieci neuronowe. Magister Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z 1978. Doktorat w Essen University (promotor prof. Fritz Haake) w 1983. Rozprawę habilitacyjną wykonał w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w 1986. Pracował jako PostDoc z laureatem Nagrody Nobla, prof. Royem Glauberem na Uniwersytecie Harvarda, potem zatrudniony był w Saclay (francuskim Centrum Badań Jądrowych - CEA), następnie jako profesor na Uniwersytecie w Hanowerze. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Fotoniki (ICFO) w Castelldefels i Katalońskiej Instytucji Badań i Studiów Zaawansowanych w Barcelonie. Tytuł profesorski otrzymał 11 maja 1993 w dziedzinie nauk fizycznych. Danuta Mucha (ur. w Łodzi) – dr hab. nauk filologicznych o specjalności historia literatury powszechnej, literatura dla dzieci i młodzieży, historia literatury polskiej XIX i XX wieku; nauczyciel akademicki, pisarka. Adiunkt Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Filia w Piotrkowie Trybunalskim; Wydział Filologiczno-Historyczny; Instytut Filologii Polskiej.

  Dodano: 05.04.2012. 07:19  


  Najnowsze