• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijna Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych staje się niezależna

  16.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dnia 15 czerwca Komisja Europejska oficjalnie przyznała Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) administracyjną i operacyjną niezależność.

  Mieszcząca się w Brukseli, Belgia, Agencja REA stanie się największą z 6 istniejących, unijnych agencji wykonawczych, w której do roku 2013 ma zostać zatrudnionych 558 osób. Agencja będzie dysponować 6,5 mld budżetem, który stanowi około 12% budżetu bieżącego Programu Ramowego na rzecz badań naukowych (7PR) Unii Europejskiej. Pomimo tego, że 7PR kończy się w 2013 r., Agencja będzie funkcjonować do 2017 r., aby zarządzać projektami, które uzyskały dofinansowanie z 7PR.

  "Jesteśmy gotowi i przekonani o tym, że REA spełni wysokie oczekiwania Komisji i społeczności naukowej" - powiedział Graham Stroud, Dyrektor Agencji.

  Zadaniem Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, powołanej pod auspicjami Komisji Europejskiej, jest zarządzanie (a dosłownie "wykonywanie") określonymi zadaniami, które normalnie byłyby realizowane przez Komisję Europejską. Zważywszy na fakt, że REA koncentruje się na zarządzaniu, a polityka nie leży w jej gestii, może skuteczniej i efektywniej odpowiadać na potrzeby społeczności naukowych w zakresie następujących, czterech części 7PR:

  - program LUDZIE, w tym Stypendia Marie Curie, które pomagają młodym naukowcom wykorzystać swój potencjał (głównie poprzez stymulowanie rozwoju kariery, zwłaszcza w zakresie szkoleń i mobilności);
  - część programu MOŻLIWOŚCI, który skierowany jest do europejskich MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), aby wspierać ich konkurencyjność poprzez zwiększanie ich innowacyjności w oparciu o zlecane badania naukowe;
  - część programu WSPÓŁPRACA na rzecz wspólnych projektów badawczych w ramach tematów "Przestrzeń kosmiczna" oraz "Bezpieczeństwo". Wyżej wskazane części programu mają zoptymalizować korzyści z badań prowadzonych w kosmosie oraz zwiększyć bezpieczeństwo cywilne w Europie.

  Ponadto ważną rolą agencji REA jest zarządzanie systemem ewaluacji wniosków w niemal całym 7PR, pomoc w zakresie zatwierdzania uczestników pod względem finansowo-prawnym oraz zarządzanie serwisem obsługi interesariuszy 7PR.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych:
  http://ec.europa.eu/research/rea/

  Źródło danych: Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: W oparciu o informacje pochodzące z Komisji Europejskiej

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów. Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa na Morzu, European Maritime Safety Agency (EMSA), powstała po katastrofie tankowca Erika. Agencja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na morzu, zmniejszenie ilości katastrof morskich oraz zanieczyszczeń środowiska pochodzących od statków. Cele te realizowane są poprzez fachową pomoc Komisji Europejskiej w zakresie wymagań technicznych stawianych statkom.

  Włoska Agencja Kosmiczna (wł. Agenzia Spaziale Italiana, ASI) – włoska, państwowa organizacja mająca na celu promocję, koordynowanie i realizację projektów kosmicznych, w których biorą udział Włochy. Założona w 1988, podlega ministerstwu szkolnictwa wyższego i badań naukowych i technologicznych. Jest przedstawicielem Włoch w Europejskiej Agencji kosmicznej. Roczny budżet organizacji wynosi około 900 mln USD. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.

  Izraelska Agencja Lotów Kosmicznych (hebr. סוכנות החלל הישראלית) – agencja rządowa Izraela, zajmująca się koordynacją wszystkich izraelskich programów naukowych badań kosmicznych i celów handlowych. Agencja została założona w 1983. Szefem agencji jest profesor Itzhak Ben Israel. Europejska Agencja Obrony (ang. European Defence Agency, EDA) – jedna z agencji Unii Europejskiej, która została powołana do życia przez tzw. wspólne działanie Rady Unii Europejskiej 12 lipca 2004 roku (2004/551/WPZiB), by działać na rzecz poprawy zdolności obronnych Unii Europejskiej, wspierać badania, koordynować zamówienia rządów krajów członkowskich w zakresie uzbrojenia i przemysłu obronnego UE.

  ExoMars – planowana wspólna Europejskiej Agencji Kosmicznej i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos misja badawcza Marsa. Będzie składała się z dwóch misji obejmujących:

  Dodano: 16.06.2009. 15:11  


  Najnowsze