• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijne starania o bezpieczeństwo żywności zaczynają się od badań naukowych

  14.06.2010. 22:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowa Rada Doradcza nowej, unijnej Wspólnej Inicjatywy Programowania (WIP) w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i zmian klimatu odbyła swoje pierwsze posiedzenie dnia 10 czerwca w Paryżu, Francja, podczas którego uruchomiła wspólny projekt badawczy poświęcony bezpieczeństwu i zrównoważeniu łańcucha dostaw w Europie. Komisja Europejska, która odegrała zasadniczą rolę w zainicjowaniu WIP, zobowiązała się do przeznaczenia około 2 mln EUR na realizację tego celu.

  W ramach WIP 20 europejskich państw będzie pracować razem nad zdefiniowaniem, opracowaniem i wdrożeniem wspólnych, strategicznych programów badań naukowych w obszarach, które leżą Europejczykom na sercu, zwłaszcza nad zagadnieniami wpływającymi na pomyślność i dobrobyt obywateli.

  WIP koncentruje się na zacieśnianiu współpracy naukowej, poprawie efektywności finansowania krajowego, które rok rocznie sięga poziomu 1 mld EUR, koordynowaniu potencjalnych prac, aby zmaksymalizować wartość nakładów i uniknąć dublowania ich, jak również na dzieleniu się istniejącymi wynikami badań naukowych.

  Instytucją kieruje Narodowy Instytut Badań Rolniczych (INRA) we Francji i Rada Badań Biologicznych i Biotechnologicznych (BBSRC) w Wlk. Brytanii.

  "Bezpieczeństwo żywności jest absolutnie sprawą życia i śmierci, i bez niego nie można mówić o jakimkolwiek innym rodzaju bezpieczeństwa" - mówi Máire Geoghegan-Quinn, Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki. "Bardzo słusznie, że sektory publiczny i prywatny inwestują miliardy euro w rozwiązywanie tego ogromnego problemu. Niemniej żadne państwo członkowskie nie jest w stanie poradzić sobie z nim samo. Wyłącznie dzięki wspólnej pracy środki publiczne przeznaczone na badania przyniosą nam pełną wartość" - podkreśla.

  "Wspólna Inicjatywa Programowania pomoże zastąpić fragmentaryczność i dublowanie spójnością i koordynacją, wnosząc przez to ważny wkład w europejską Strategię 2020."

  Mniej niż 15% publicznych, cywilnych badań naukowych jest obecnie objętych koordynacją na szczeblu europejskim, a budżet UE pokrywa zaledwie 5% publicznych nakładów na badania naukowe. Podejmując wyzwanie uporządkowania tych spraw Komisja Europejska jest zdeterminowana, aby odegrać kluczową rolę w koordynowaniu pozostałych 95%.

  Ostatecznie cel Inicjatywy, polegający na wypracowaniu wspólnej wizji, to nie tylko na stabilny, bezpieczny i zrównoważony łańcuch dostaw, ale również na zmniejszanie wpływu, jaki mają zmiany klimatu na rolnictwo.

  Dane unijne pokazują, że populacja ludzi na świecie osiągnie liczbę 9 miliardów w ciągu kolejnych 40 lat. Ten przyrost wpłynie na zapotrzebowanie na żywność, które zgodnie z oczekiwaniami ma wzrosnąć o 50% do 2030 r. Jednocześnie Europejczycy będą musieli poradzić sobie z niedoborami wody, wysokimi temperaturami i nieprzewidywalnymi warunkami klimatycznymi. Eksperci twierdzą, że emisje z sektora rolnego odpowiadają za 14% światowych emisji gazów cieplarnianych.

  Nad sukcesem inicjatywy pracują wraz z Francuzami i Brytyjczykami kluczowi partnerzy z Austrii, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraela, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Węgier i Włoch.

  Na spotkaniu Naukowej Rady Doradczej ds. WIP dotyczącym Wspólnej Inicjatywy Programowej (WIP) UE w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i zmian klimatu istotny wkład wniosło 12 czołowych naukowców, w tym 2 z USA.

  Urzędnicy twierdzą, że WIP uzupełni prace, które są obecnie prowadzone na szczeblu UE. Od 2005 r. Komisja Europejska przeznaczyła za pośrednictwem Programów Ramowych na rzecz badań naukowych około 300 mln EUR na wspólne projekty w dziedzinach objętych WIP. Ponadto 12 schematów ERA-NET (sieci Europejskiej Przestrzeni Badawczej) już łączy krajowe działania naukowe podejmowane w Europie, które stawiają sobie za cel te same obszary.

  Europejczycy nie są jedynymi, którzy stają w obliczu wspomnianych problemów, bowiem ludzie na całym świecie muszą radzić sobie ze zmianami klimatu i rosnącym zapotrzebowaniem na żywność. I tu właśnie pojawia się miejsce na Wspólne Programowanie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Współpraca Organizacji Narodów Zjednoczonych z Unią Europejską. Wszyscy z 28 członków Unii Europejskiej są również członkami ONZ. Francja i Wielka Brytania są stałymi członkami z prawem weta Rady Bezpieczeństwa. Państwa członkowskie Unii Europejskiej z Komisją Europejską na czele koordynują swoje działania i współpracują z ONZ starając się tym samym mówić jednym głosem na jej forum, zgodnie z zapisami Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W 1974 r. Wspólnocie Europejskiej przyznano status stałego obserwatora w ONZ. 27 państw Unii jak i sama Wspólnota (jej programy pomocowe) są głównymi płatnikami do budżetu ONZ. Doświadczenie na przestrzeni lat wskazuje jednak na wielkie trudności w wypracowaniu jednego, harmonijnego stanowiska. W dającej się przewidzieć przyszłości nie ma też mowy o wspólnej, jednej reprezentacji Unii Europejskiej (zamiast państw członkowskich) w tej organizacji.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Konstruktywna nieobecność, konstruktywne wstrzymanie się od głosu – praktyka stosowana w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w kwestiach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, polegająca na niebraniu udziału w głosowaniu przez państwo, które nie akceptuje postulowanych decyzji, ale też nie chce ich wetować. W takiej sytuacji względem tego państwa uchwała nie ma mocy wiążącej, jednak to państwo akceptuje, że uchwała wiąże pozostałe państwa Unii. Państwo to również powstrzymuje się od wszelkich działań, które mogłyby być sprzeczne lub utrudnić działania Unii podejmowane na podstawie tej decyzji. W zamian pozostałe państwa członkowskie szanują stanowisko państwa, które powstrzymuje się od głosowania. Konstruktywna nieobecność działa, o ile nie skorzysta z niej co najmniej jedna trzecia państw członkowskich, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej jedną trzecią ludności Unii. Jest ona stosowana, gdy decyzje podejmowane przez Radę wymagają jednomyślności.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Dodano: 14.06.2010. 22:12  


  Najnowsze