• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijni naukowcy pracują nad genetycznymi sposobami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności

  06.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Międzynarodowe partnerstwo finansowane ze środków unijnych wyznacza drogę w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności. Projekt realizowany pod kierunkiem Uniwersytetu Zachodniej Anglii (UWE) z Wlk. Brytanii, w którym bierze udział osiem instytucji z siedmiu krajów, zbada genetyczne aspekty jakości żywności, aby podnieść standardy bezpieczeństwa.

  Dr Olena Doran z UWE, która kieruje pracami zespołu, powiedziała: "Ten projekt jest udanym rozwinięciem realizowanego wcześniej przez UWE unijnego projektu w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności, w którym wzięło udział 20 organizacji z 12 krajów."

  "Łączymy międzynarodową wiedzę ekspercką, aby opracowywać nowe, skuteczne narzędzia i metodologie na rzecz poprawy jakości żywności. Doświadczenie i obiekty partnerów zostaną wykorzystane do stworzenia i rozwoju międzynarodowej sieci na rzecz jakości żywności, która zapewni zrównoważoną współpracę międzynarodową oraz długoterminowe programy szkoleń dla młodych oraz doświadczonych naukowców."

  Inicjatywa pod nazwą EXCELMEAT jest realizowana w ramach programu międzynarodowej wymiany pracowników naukowych Marie Curie i finansowana z budżetu "Ludzie" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Projekt zgromadzi ekspertów z wielu dziedzin, w tym z brytyjskiego Instytutu Technologii Biosensorycznej (IBST), Centrum Badań Biomedycznych oraz z Centrum Badań Materiałów Analitycznych i Technologii Sensorycznej.

  Całość zostanie podzielona na kilka pakietów roboczych. Zespół z UWE będzie kierować pakietem roboczym dotyczącym opracowania nowych technologii szybkiej i niedrogiej ewaluacji jakości mięsa.

  Dr Doran wyjaśnia: "Jakość żywności ma bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka dlatego jest jednym z najważniejszych punktów w programach krajowych i międzynarodowych ustawodawców oraz instytucji finansujących. Na przykład skład kwasów tłuszczowych i zawartość tłuszczu w produktach żywnościowych są powiązane z rozwojem nowotworów, otyłości, choroby wieńcowej i wielu innych stanów patologicznych. Jednym ze sposobów poprawy jakości mięsa jest selektywna hodowla w kierunku genotypów posiadających pożądane cechy. To wiąże się z identyfikacją genów oraz poznaniem ścieżek metabolicznych kontrolujących te cechy. Co więcej do szybkiej i skutecznej oceny jakości żywności niezbędne są nowe technologie."

  "Jednym z aspektów tego projektu będzie poprawa jakości wieprzowiny - najpopularniejszego mięsa w Europie - którą można uwędzić i przygotować w formie przysmaków takich jak szynka parmeńska czy hiszpańskie chorizo. Efekt naszych prac jest dalekosiężny, gdyż przewiduje się, że mają one wpłynąć na unijną politykę dotyczącą zwierząt hodowlanych/produkcji mięsa."

  Do brytyjskiego zespołu dołączyli naukowcy z Instytutu Badań nad Żywnością i Technologią oraz z Uniwersytetu w Lleidzie (obydwa z Hiszpanii), Uniwersytetu Stanowego Iowa (USA), Uniwersytetu Bolońskiego (Włochy), Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych, Ukraińskiej Akademii Nauk, Instytutu Hodowli Świń (Ukraina) oraz z Uniwersytetu w Leuven (Belgia).

  Ponadto naukowcy z UWE i IBST badają trzy różne sposoby poprawy jakości żywności: metodę wykrywania partycjonowania tłuszczu za pomocą techniki impedancji oraz metody opartej na cząstkach magnetycznych; opracowanie trójwymiarowego (3D) systemu hodowli komórek, aby umożliwić szczegółowe badania mechanizmów regulujących jakość żywności; oraz identyfikację fizjologicznych genów-kandydatów i markerów genetycznych określających cechy jakości żywności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Znak jakości Q – krajowy certyfikat nadawany produktom przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznanie certyfikatu Q oznacza, iż wyrób spełnia ponadpodstawowe wymagania a jego jakość jest porównywalna z jakością renomowanych producentów światowych. Dotyczy nie tylko jakości ale również bezpieczeństwa używania i ochrony środowiska. ISO 22000:2005 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności (ang. Food safety management systems – Requirements for organizations throughout the food chain). Opublikowana we wrześniu 2005 roku, ma za zadanie spełniać wymagania krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Łączy system HACCP oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, cateringowych, itp.) W celu ułatwienia procesu wdrożenia normy została zbudowana na podwalinach norm ISO 9001 jak i ISO 14001, co znacząco skraca i ułatwia proces jej wdrażania. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów. Polityka jakości - część strategii organizacji dotycząca problematyki zarządzania jakością. Najczęściej przez "politykę jakości" rozumie się zwięźle zredagowany zbiór głównych tez związanych z zapewnieniem jakości i jako taki jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością. Jest to dokument zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd we współpracy z pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością. Polityka jakości ukazuje w krótkiej formie zadania realizowane długoterminowo na strategicznym poziomie zarządzania w wieloletniej, często nawet 10-letniej perspektywie. Polityka jakości określa działanie, rozwój i doskonalenie systemu jakości. Sekcja 5.3 normy ISO 9001 definiuje politykę jakości, m.in. wymaga by polityka jakości była sformułowana pisemnie, zakomunikowana i zrozumiała dla każdego pracownika organizacji.

  Nina Baryłko-Pikielna (ur. 1930 w Warszawie) − polska specjalistka w dziedzinie badań jakości artykułów żywnościowych, a przede wszystkim sensorycznych analiz jakości, profesor nauk rolniczych, związana z Instytutem Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła i SGGW w Warszawie oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Piotr Paweł Przybyłowski (ur. 29 czerwca 1946 w Zgniłobłotach) - polski naukowiec, profesor nauk rolniczych, dr hab. nauk technicznych w zakresie technologii i chemii żywności. Specjalność: towaroznawstwo artykułów spożywczych, technologia żywności i żywienia, zarządzanie jakością.

  Sprawiedliwość ekologiczna to koncepcja, będąca m.in. elementem zielonej polityki, która podkreśla równy dostęp ludzi niezależnie od narodowości, religii, rasy, statusu materialnego czy jakiegokolwiek innego czynnika do wysokiej jakości, czystego środowiska naturalnego. Uwzględnia ona także egalitarny dostęp do dóbr i usług wpływających na jakość życia, takich jak zdrowa żywność, zieleń miejska i tereny rekreacyjne, opieka zdrowotna czy edukacja. BRC to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, wymagany przez większość hipermarketów pochodzenia brytyjskiego, ponieważ został opracowany w Wielkiej Brytanii, zgodnie z wymaganiami tamtejszych sieci handlowych.
  BRC określa szereg wymagań, które powinna spełnić dana firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.

  Do tych wymagań należy:
  - posiadanie systemu HACCP
  - posiadanie prawidłowej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych
  - wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)
  - posiadanie opisu pakowania produktu, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
  - opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej
  - szkolenie personelu z opracowanych procedur  Konserwacja żywności to różne sposoby przetwarzania i przechowywania żywności, których celem jest wydłużenie jej trwałości i zapewnienie bezpieczeństwa jej spożycia.

  Supplier Quality Assurance (SQA) (pol. zapewnienie jakości dostaw) - planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia i spełnienia wymagań jakości materiałów i półproduktów używanych do produkcji. Polega na prowadzeniu działań prewencyjnych poprzez systematyczną pracę z dostawcą. Monitorowaniu trendów jakościowych w procesie produkcji dostawcy (raporty, audyty). W celu wyegzekwowania oczekiwanej jakości komponentów stosuje się tzw. Incoming Inspection (Inspekcję Wejściową).

  Towaroznawstwo - nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej. Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych.

  Podstawowym czynnikiem określającym konkurencyjność wyrobów jest ich jakość. Można ją rozpatrywać w następujących trzech aspektach: Koło jakości (ang. quality circles) - grupa pracowników różnych szczebli hierarchicznych, których celem jest analizowanie procesów produkcyjnych ze względu na kryterium jakości; także cały proces grupowania - tworzenia ww. kół jako metody podnoszenia jakości w organizacji.

  HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. Jakość energii elektrycznej (parametry jakości energii elektrycznej) – to grupa wielkości charakteryzujących napięcie zasilające, których zapewnienie jest warunkiem poprawnej pracy zasilanych urządzeń elektrycznych.

  Program Promocji Jakości (PPJ) jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez Polską Nagrodę Jakości. Został uruchomiony w 1992 roku przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Podstawą do przeprowadzenia w ramach programu intensywnych działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych ukierunkowanych głównie na normy serii ISO 9000 była konieczność dostosowania polskiej gospodarki do realiów rynków zagranicznych. Za priorytet programu przyjęto upowszechnianie w organizacjach podejścia systemowego do jakości, zgodnego ze standardami międzynarodowymi, a także promowanie akredytacji i certyfikacji, czyli tworzenie w polskim biznesie kultury jakości. Włączenie przez Unię Europejską normy ISO 9000 do działań mających na celu eliminowanie barier w swobodnym przepływie towarów stało się dodatkowym bodźcem do intensyfikacji działań promocyjnych i zaowocowało rozszerzeniem programu i objęcie nim promocji standaryzacji w ramach dwóch innych gałęzi norm ISO, czyli norm z zakresu bezpieczeństwa pracy (ISO 18000) oraz wpływu na środowisko naturalne (ISO 14000). Program podobnie jak Polska Nagroda Jakości popularyzuje strategie zarządzania oparte na jakości, takie jak TQM oraz Model Doskonałości EFQM.

  Dodano: 06.04.2010. 17:12  


  Najnowsze