• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Urbanistyka a zmiana klimatu

  06.11.2013. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja

  Rosnący poziom mórz, gwałtowne burze, coraz gorętsze lata i mroźniejsze zimy to tylko niektóre z zagrożeń, w obliczu których stają europejskie miasta z powodu zmiany klimatu. Urbaniści muszą być w stanie uwzględnić te i inne skutki zmiany klimatu, jeżeli mają doprowadzić do ograniczenia ich oddziaływania na środowisko miejskie, gospodarkę i ludzi.

  Dofinansowany ze środków unijnych projekt SUDPLAN (Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation) odpowiada na tę potrzebę w formie innowacyjnego narzędzia internetowego dla urbanistów, które uwzględnia przyszłe prognozy zmiany klimatu.

  Prace partnerów SUDPLAN, które prowadzone są pod kierunkiem Szwedzkiego Instytutu Meteorologiczno-Hydrologicznego (SMHI), pomogą zadbać o to, by budynki i infrastruktura przeszły próbę czasu i zmieniających się schematów pogodowych. Dzięki temu zmniejszy się zagrożenie zalania biura, domu czy ulicy, odcięcia wody w czasie suszy czy wystąpienia niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia powietrza w mieście.

  Nowoczesne techniki urbanistyczne opierają się na danych historycznych. To oznacza, że urbaniści mogą przewidzieć na przykład, jak zmienia się poziom rzeki po ulewnym deszczu i odpowiednio zaprojektować budynki oraz infrastrukturę komunikacyjną.

  Nie są jednak w stanie w prosty sposób oszacować, jak wysoko może podnieść się ta sama rzeka za 10, 20 czy 30 lat na podstawie przewidywań przyszłej zmiany klimatu. Most, osiedle mieszkaniowe czy sieć metra, które nie są zagrożone powodzią dzisiaj mogą być systematycznie zalewane w czasie wilgotniejszych wiosen i silniejszych burz, jakie spodziewane są w nadchodzących dekadach.

  Narzędzie SUDPLAN oferuje urbanistom łatwe w użytkowaniu środowisko modelowania i symulacji 3D, które łączy historyczne dane na temat klimatu z prognozami przyszłego klimatu i emisji, między innymi informacje rastrowe o obecnych i przyszłych ekstremalnych opadach deszczu, temperaturze, odpływie rzeki i zanieczyszczeniu powietrza.

  W odróżnieniu od niektórych narzędzi wykorzystujących prognozy globalnej zmiany klimatu, narzędzie SUDPLAN skaluje najpierw dane do poziomu europejskiego, a następnie miejskiego, aby wygenerować, jak to określa zespół projektowy, "najlepsze możliwe" dane lokalne nt. opadów, temperatury, hydrologii i jakości powietrza w okresie rozciągającym się zazwyczaj od 1960 r. do 2050 r. i dalej.

  Do tej pory, aby uzyskać takie dane, urbaniści musieliby zebrać grupę ekspertów ds. klimatu, hydrologii i jakości powietrza.

  Użytkownicy są w stanie przeprowadzać symulacje w różnych skalach, aby wizualizować w 3D i 4D, co się może stać z pojedynczym projektem infrastrukturalnym, miastem czy regionem, obejmując tak zróżnicowane czynniki jak ekstremalne opady deszczu powodujące zakłócenia w systemie drenażowym i kanalizacyjnym, niebezpieczne poziomy zanieczyszczenia powietrza czy wysoka temperatura otoczenia stwarzająca zagrożenia dla zdrowia. Są nawet w stanie symulować prawdopodobny sposób poruszania się ludzi w następstwie demograficznych skutków zmiany klimatu.

  System przeszedł testy w terenie w ramach czterech prób pilotażowych w Sztokholmie, Szwecja, Wuppertalu, Niemcy i w Linzu, Austria oraz na obszarze ponad 150 km2 wokół Pragi w Czechach.

  Pośród zastosowań znalazło się opanowywanie zalań wodami burzowymi, zmniejszanie przepełnień systemu kanalizacyjnego, sprawdzanie i poprawa jakości powietrza oraz ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza na jakość życia mieszkańców miast i przedmieść.

  Jako narzędzie internetowe, system SUDPLAN umożliwia urbanistom rozszerzenie modelowania przyszłego oddziaływania pogody poza istniejący zakres dostępnych zastosowań.

  Projekt, realizowany pod kierunkiem dr Larsa Gidhagena ze Szwedzkiego Instytutu Meteorologiczno-Hydrologicznego, otrzymał dofinansowanie na kwotę ponad 3,3 mln EUR, z czego około 2,5 mln EUR pochodziło ze środków UE.

  Nad projektem SUDPLAN pracowało konsorcjum dziewięciu partnerów z czterech państw UE. Prace nad projektem zakończyły się w grudniu 2012 r.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Projekt Baltex (ang. The Baltic Sea Experiment) – rozpoczęty w 1992 roku projekt badający zmiany klimatu, zarządzanie zasobami wodnymi oraz jakość powietrza i wody w rejonie Morza Bałtyckiego. Klimat kontynentalny – jeden z podstawowych rodzajów klimatu. Kształtuje się w głębi lądu. Wyróżnia się największą dobową oraz roczną amplitudą temperatury powietrza. Lata są upalne, a zimy surowe, mroźne. Wraz ze zwiększaniem się odległości od morza maleje wilgotność powietrza, przeciętne zachmurzenie nieba oraz ilość opadów. Zwiększone jest za to zapylenie powietrza. Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych.

  Wiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową, oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Nierównowagowe symulacje klimatu (ang. transient climate simulation) – symulacje zachowania atmosfery lub oceanu dla określonego czasu za pomocą modelu ogólnej cyrkulacji. W takich symulacjach zmienia się koncentrację gazów cieplarnianych w sposób ciągły starając się przybliżyć jak najbardziej realistycznie sytuację (np koncentracje gazów cieplarnianych w danym roku). Obecnie (2006) zazwyczaj modeluje się okres 1850-2100. Tego typu obliczenia numeryczne trzeba skontrastować z tzw. równowagowymi symulacjami klimatu.

  Bezpieczeństwo wodne – pojęcie określające zdolność danej populacji do zapewnienia sobie dostępu do źródeł wody pitnej. Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego jest narastającym problemem gdyż mają na niego wpływ takie czynniki jak przyrost naturalny, susze, zmiany klimatu, zjawiska El Niño i La Niña, coraz większe zanieczyszczenie istniejących źródeł wody, zbędne zużycie wody przez przemysł i nadmierne zużywanie wód gruntowych i artezyjskich. Poziom bezpieczeństwa wodnego ulega drastycznej redukcji w wielu krajach świata zjawisko to określa się z języka angielskiego jako „water stres”. Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) - organizacja naukowców sceptycznych co do teorii wpływu człowieka na globalne zmiany klimatu.

  Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5)

  Amplituda temperatury – wielkość charakteryzująca zmiany temperatury np. powietrza. Jest to różnica między największą a najmniejszą zmierzoną wartością temperatury w danym okresie.

  Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową, oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą. Care-Denmark - duńska organizacja charytatywna wspierająca potrzebujących. Jej celem jest wyzbycie się nietolerancji, danie ludziom nadziei i sprawiedliwości oraz walka z głodem i niesprawiedliwością. Jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie. Pomaga ona więcej niż 55 milionom ludzi w 70 krajach. Organizacja specjalizuje się w zarządzaniu naturalnymi źródłami i w pomaganiu ludziom w dostosowaniu się do zmian klimatu, które powodują ucieczki z powodu susz, powodzi, cyklonów etc.

  Zima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

  Dodano: 06.11.2013. 16:37  


  Najnowsze