• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Europie nauka wyprzedza sport!

  23.06.2010. 16:15
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Według nowego sondażu Eurobarometru niemal 80% Europejczyków interesuje się nowymi osiągnięciami naukowymi i technologicznymi. Dla porównania tylko 65% twierdzi, że interesuje się wiadomościami sportowymi.

  "Być może mistrzostwa świata w nauce zgromadziłyby przed telewizorami więcej widzów niż te w piłce nożnej!" - żartuje Máire Geoghegan-Quinn, Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, prezentując wyniki badania.

  Ogólnie rzecz biorąc wskazania Eurobarometru są raczej pozytywne. Około 61% respondentów mówi, że są dobrze lub stosunkowo dobrze poinformowani o naukowych odkryciach; 75% zgadza się z opinią, że dzięki nauce i technologii przyszłe pokolenia zyskają większe możliwości; a 58% jest przekonanych, iż młodzi ludzie interesujący się nauką mają większe szanse na zdobycie zatrudnienia.

  Ponadto wydaje się, że Europejczycy chcą nawet więcej informacji o nauce i większego w nią zaangażowania. Ponad połowa pytanych (57%) narzeka, że naukowcy niewystarczająco się starają, by informować opinię publiczną o nowych osiągnięciach naukowych i technologicznych. Jeśli chodzi o proces decyzyjny, 29% uważa, że opinia publiczna powinna być brana pod uwagę podczas podejmowania decyzji dotyczących nauki i technologii, a 14% badanych wzywa, by opinia publiczna była w tym kontekście wiążąca. Zaledwie 7% myśli, że społeczeństwo w ogóle nie musi angażować się w proces decyzyjny dotyczący nauki.

  Oprócz tego dwie trzecie respondentów krytykuje rządy za zbytnią opieszałość w zachęcaniu młodych ludzi do zajmowania się nauką, a wedle opinii trzech czwartych badanych rządy powinny wspierać konkretne działania zmierzające do zwiększenia liczby kobiet w świecie naukowym. Wiele osób jest poza tym przekonanych, że gdyby na kierowniczych stanowiskach w instytucjach naukowych było więcej kobiet, poprawiłby się sposób prowadzenia tych badań.

  "Z pewnością mają rację" - komentuje Komisarz Geoghegan-Quinn. "Nie jest to wyłącznie kwestia równości szans, lecz także wykorzystania wszystkich talentów, jakie mamy w Europie."

  Odnosząc się do kwestii etycznych, 66% badanych zgadza się, iż należy pozwalać naukowcom na eksperymentowanie na myszach, jeżeli takie prace mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych ludzi. W przypadku eksperymentów na psach i małpach poparcie spada do 44%.

  W sprawie zaangażowania się Unii Europejskiej w badania naukowe, respondenci wyrazili silne poparcie dla podejścia, jakie przyjmuje UE.

  "Większa współpraca pomiędzy rządami, mobilność naukowców, współpraca z USA oraz rozwijającymi się krajami, ściślejsze współdziałanie naukowców i przedsiębiorców - wszystkie te kwestie plasują się bardzo wysoko" - mówi pani Komisarz. "Otuchy dodaje fakt, że badani w tym sondażu - obywatele - są w stanie od razu dostrzec, iż za działaniami w kierunku umocnienia badań naukowych w Europie przemawia zdrowy rozsądek."

  Pytani o to, którym dziedzinom UE powinna nadać priorytet w swoich programach badawczych, respondenci na pierwszym miejscu postawili kwestie ochrony zdrowia, a za nimi energetykę i środowisko.

  "Sukces strategii Europa 2020 zależy od najnowszych osiągnięć naukowych, dzięki którym Europa będzie konkurencyjna. To z kolei oznacza, że zwykli Europejczycy muszą wspierać naukę i wywierać nacisk na rządy oraz przedsiębiorstwa, by inwestowały w nią" - konkluduje Geoghegan-Quinn. "Te wyniki wskazują na bardzo wysoki poziom świadomości co do wagi nauki. Ale pokazują także, iż politycy - jak ja - oraz sami naukowcy powinni lepiej wyjaśniać, co robimy i dlaczego."

  Sondaż Eurobarometr to wynik bezpośrednich wywiadów z ponad 30.000 osób w 32 krajach Europy (27 państwach członkowskich oraz w Chorwacji, na Islandii, w Norwegii, Szwajcarii i Turcji) przeprowadzonych w pierwszej połowie tego roku.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sprawy Nauki - ogólnopolski, niezależny miesięcznik publicystyczno - informacyjny traktujący o nauce w Polsce, polityce naukowej, organizacji i finansowaniu badań, związkach nauki z gospodarką, ze sztuką oraz popularyzujący osiągnięcia polskich uczonych i ośrodków naukowych. Pełni też rolę forum dyskusyjnego dla środowiska naukowego w Polsce. Skierowany głównie do placówek naukowych oraz środowisk opiniotwórczych. Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa albo analiza krytyczna jako metoda badań naukowych jest stosowana do prac naukowych i badań innych naukowców. Jest metodą stosowaną powszechnie w nauce. Powstają dzięki niej publikacje oparte nie na badaniach własnych, lecz na pracach i badaniach cudzych.

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Máire Geoghegan-Quinn (ur. 5 września 1950 w Galway) – irlandzka polityk, od lutego 2010 komisarz ds. badań, innowacji i nauki w Komisji Europejskiej José Barroso.

  Komitet na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce (dawniej: Komitet Ratowania Nauki Polskiej) – inicjatywa obywatelska, powołana 8 października 1998 roku, dążąca do podniesienia nakładów na naukę w Polsce. Jego działalność rozpoczął apel do społeczeństwa, pod którym podpisali się pracownicy instytucji naukowych, w zamierzeniu ma on jednak przekonać wszystkie grupy społeczne do zaangażowania w działalność na rzecz rozwoju nauki. W roku 2006 Komitet protestował przeciwko zmniejszeniu dopuszczalnej wysokości odpisu kosztu uzyskania przychodu dla pracowników naukowych.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Polskie Towarzystwo Leśne (PTL) – organizacja specjalistyczna stworzona w celu inicjowania i wspierania rozwoju nauk z zakresu leśnictwa i drzewnictwa, propagowania dorobku naukowego z zakresu leśnictwa w społeczeństwie, współdziałanie we wdrażaniu osiągnięć nauki do praktyki oraz współpraca z podobnymi organizacjami za granicą. PTL jest od wielu lat członkiem IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Dodano: 23.06.2010. 16:15  


  Najnowsze