• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Niemczech wręczono nagrody za najlepsze prace naukowe o Polsce

  08.12.2010. 23:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nagrody Naukowe ambasadora RP w Niemczech, przyznawane za wybitne i innowacyjne prace doktorskie i magisterskie poświęcone historii i kulturze Polski oraz relacjom polsko-niemieckim, wręczono 7 grudnia na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie.  Laureatem trzeciej edycji tego konkursu w kategorii prac doktorskich został Daniel Logemann, który na uniwersytecie w Jenie obronił pracę, zatytułowaną: "+Polskie okno+. Kontakty niemiecko-polskie w realiach dnia powszedniego państwa socjalistycznego w Lipsku 1972-1989".

  W kategorii najlepszej pracy magisterskiej międzynarodowe jury nagrodziło pracę autorstwa Remigiusza Stachowiaka, obronioną w 2010 roku na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie pod tytułem "Kariery kościelne synów toruńskich mieszczan w późnym średniowieczu".

  Nagrody pieniężne, których wysokość w tym roku wyniosła 3 tys. euro, przyznawane są od 2008 roku przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk i ambasadę RP w Berlinie. Mają służyć wspieraniu młodych naukowców oraz dialogowi polsko-niemieckiemu. W konkursie biorą udział prace z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

  W roku 2010 po raz pierwszy została przyznana nagroda specjalna Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 1000 euro. Otrzymał ją Benjamin Voelkel za obronioną na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie pracę magisterską zatytułowaną "Poetyka i strategia tłumaczenia +Sklepów cynamonowych+ Brunona Schulza. Analiza porównawcza tłumaczeń Josefa Hahna i Doreen Daume".

  Dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie prof. Robert Traba, który przewodniczył jury konkursu, wyraził radość z powodu ciągle wzrastającej liczby jego uczestników oraz wysokiego poziomu zgłaszanych prac. W tym roku na konkurs napłynęło 29 prac - nieco więcej niż w zeszłym roku. Podobnie jak w latach poprzednich dotyczyły one rozmaitych dziedzin.

  "Oprócz prac historycznych, które dominowały, zgłoszono również prace pedagogiczne, politologiczne, a nawet muzykologiczne. Podejmując decyzje o wyróżnieniu zawsze kierowaliśmy się poziomem tych prac naukowych" - powiedział PAP Traba. Jak dodał, prace nagrodzone w tym roku to "znakomite i profesjonalnie przygotowane studia analityczne".

  Oprócz nagród głównych przyznano także trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Jutta Faehndrich za pracę doktorską, obronioną na Uniwersytecie w Erfurcie pod tytułem "Historia zakończona. Księgi stron ojczystych niemieckich wypędzonych", Jonas Grygier za pracę magisterską "Mniejszość niemiecka w Polsce z punktu widzenia administracji. Studium przypadku powiatu Nowy Tomyśl 1919-1939", obronioną na Uniwersytecie im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie oraz Andreas Kieseler za pracę napisaną również na uczelni w Greisfwaldzie i zatytułowaną "Słowiański gród w Klenicy (Dolny Śląsk). Wykopaliska z 1936 r."

  Zdaniem organizatorów konkursu zainteresowanie problematyką polską na niemieckich uczelniach wydaje się być coraz większe. AWI

  PAP - Nauka w Polsce

  ap/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Richard Zimler (ur. 1956 w Roslyn Heights, w stanie Nowy Jork) popularny powieściopisarz. Jego powieści zostały przetłumaczone na przeszło 20 języków i opublikowane w wielu krajach. Otrzymał za nie Endowment of the Arts Fellowship in Fiction w 1994 roku oraz Herodotus Award w 1998 roku. Tytuł licencjata w dziedzinie religioznawstwa porównawczego uzyskał na Uniwersytecie Duke’a, następnie na Uniwersytecie Stanfordzkim obronił pracę magisterską w zakresie dziennikarstwa. Obecnie mieszka w Portugalii w Porto, gdzie przez 16 lat był profesorem dziennikarstwa na tamtejszym uniwersytecie oraz w College of Journalism. Plagiat (łac. plagium - kradzież) - skopiowanie cudzej pracy/pomysłu (lub jej części) i przedstawienie pod własnym nazwiskiem. Splagiatowaną pracą może być np. obraz, grafika, fotografia, odkrycie, piosenka, wiersz, wynalazek, praca magisterska, praca doktorska, publikacja naukowa. W Polsce istnieje rozbudowany czarny rynek prac naukowych pisanych na zamówienie, w tym przez pracowników uczelni. Slavia Antiqua - rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, wydawany przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział Historii i Nauk Społecznych), przy współpracy z Instytutem Prahistorii UAM. Ukazuje się od 1948 roku w Poznaniu. Publikowane są na jego łamach artykuły, drobne prace i materiały, recenzje i polemiki, kronika, nekrologi oraz wyniki prac archeologiczno-konserwatorskich oraz bibliografia polskich prac dotyczących Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej. Prace ogłaszane są zarówno po polsku jak i w językach kongresowych.

  Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej 1800 – 1998 – dwutomowa publikacja autorstwa Waldemara Cerana. Obejmuje wszystkie prace z tej dziedziny napisane: w języku polskim, prace polskich naukowców w językach obcych wydane w kraju i zagranicą oraz prace autorów obcych opublikowane w języku polskim bądź w językach obcych w Polsce. Bibliografia obejmuje też przekłady i wydania literatury bizantyńskiej w Polsce. Układ bibliografii jest podobny do układu międzynarodowej bibliografii bizantynologicznej publikowanej w czasopiśmie "Byzantynoslavica". Publikacje zawarte są w 18 działach tematycznych. Oprócz historii polskiej bizantynologii praca zawiera krótkie omówienie 4765 prac. Stanisław Meyer – japonista, absolwent krakowskiej japonistyki (praca mgr pt. Ryūkyū shobun (Ukaranie Ryūkyū), czyli aneksja królestwa Riukiu przez Japonię, 1998), a także historii na Uniwersytecie Riukiu (2002). W latach 1996-1997 przebywał na rocznych studiach w ramach stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej na Uniwersytecie Riukiu, natomiast w latach 2002-2006 odbywał studia doktoranckie na Uniwersytecie Hongkongu, gdzie w 2006 r. obronił prace doktorską pt. Social and cultural changes in modern Okinawa (1879-1945) and the policy of assimilation. Od października 2006 r. asystent w Zakładzie Japonistyki i Sinologii UJ.

  Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego − nagroda przyznawana od 1998 roku w kategoriach prasa, radio i telewizja za najlepsze prace dziennikarskie, które w obiektywny i rzetelny sposób informują o kraju sąsiada i które zostały opublikowane – ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w Internecie – między 1 stycznia a 31 grudnia roku poprzedzającego wręczenie nagrody. Nagrodzone zostaną prace w kategoriach prasa, radio, telewizja. Laureaci otrzymają trzy równorzędne nagrody w wysokości 5 000 euro. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest w kategoriach prasa, radio i telewizja za najlepsze prace dziennikarskie, które w obiektywny i rzetelny sposób informują o kraju sąsiada i które zostały opublikowane – ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w Internecie – między 1 stycznia a 31 grudnia roku poprzedzającego wręczenie nagrody. Nagrodzone zostaną prace w kategoriach prasa, radio, telewizja. Laureaci otrzymają trzy równorzędne nagrody w wysokości 5 000 euro.

  Anti Selart (ur. 11 sierpnia 1973) – estoński historyk-mediewista. W 1995 roku został licencjatem historii na Uniwersytecie Tartuskim. W 1997 uzyskał tytuł magistra na tej samej uczelni. Pracę doktorską obronił w 2002. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie w Tartu. Mieczysław Bielski (ur. 24 października 1943 w Porzeczu niedaleko Grodna) – polski historyk specjalizujący się w dziejach wojen i wojskowości, historii Polski XIX i XX wieku, biografistyce. Szkołę podstawową ukończył w Krynkach a liceum ogólnokształcące w Sokółce.Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1967 r.).Pracę magisterską zatytułowaną "Działania wojenne polsko-rosyjskie na Litwie w latach 1658-1664" napisał pod kierunkiem prof.dr. hab.Janusza Wolińskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1983 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.Pracował w szkolnictwie średnim w Ostródzie i Toruniu oraz na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy(obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) i na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Odbył kilka staży naukowych, krajowych i zagranicznych, m.in.:w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie,w Centro Incontri e Studi Europei w Rzymie, w Instytucie i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu. W ramach doskonalenia zawodowego ukończył:Studim Podyplomowe Historii i Archiwistyki w Toruniu(1974 r.); Studium Podyplomowe Zarządzania Oświatą w Kaliszu (1982 r.) oraz kurs "Organizacja pracy i zarządzanie placówkami dyplomatycznymi i innymi plsacówkami podległymi Ministerstwu Spraw Zagranicznych" w Warszawie(1990).Odbył staże dyplomatyczne w Tallinnie i Paryżu.Od 2001 r. nauczyciel dyplomowany.W latach 1990-1998 kurator oświaty województwa toruńskiego a następnie dyrektorem Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii (1998-2007). Był jednym z inicjatorów powstania Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu. Autor pona 310 prac naukowych i popularno naukowych: książek, artykułów, opracowań,recenzji...] Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi(1991),Medalem Komisji Edukacji Narodowej(1997),Krzyżem Kawalerskim Orderu "Polonia Restituta"(1997).

  Ocena pracy naukowej: Prace naukowe mają różną wartość. Ich ocena opiera się na pewnym doświadczeniu, które recenzent wyniósł z lektury, z praktyki pisania recenzji i z dyskusji nad pracami naukowymi, z którymi zapoznał się poprzednio; może jednak być nie w pełni racjonalna. Nie ma racjonalnych zasad oceny prac naukowych.

  Robert Spaemann (ur. 5 maja 1927 roku w Berlinie) – niemiecki filozof, profesor uniwersytetów w Stuttgarcie, Heidelbergu i Monachium. Doktoryzował się w 1952 roku w Münster u Joachima Rittera. W 1962 habilitował się w dziedzinie filozofii i pedagogiki; w tym samym roku podjął pracę w Wyższej Szkole Technicznej w Stuttgarcie i na Uniwersytecie w Heidelbergu. Od 1972 wykładał na Uniwersytecie w Monachium, prowadził też wykłady w Paryżu, Rio de Janeiro, Louvain-la-Neuve, a także w Chińskiej Akademii nauk Społecznych w Pekinie. W roku 2001 przyznano mu nagrodę Karla Jaspersa Uniwersytetu i miasta Heidelberg.

  Międzynarodowe Biennale Miniatury – cykliczny konkurs plastyczny o zasięgu światowym, organizowany przez Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie. Adresowany jest do artystów profesjonalnych oraz studentów lat dyplomowych uczelni artystycznych. Uczestnicy przesyłają do trzech prac w formacie nie większym niż 10 x 10 cm. Jury powoływane przez organizatorów przyznaje Grand Prix, nagrody pieniężne oraz wyróżnienia honorowe. Dobry Wzór – konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest przygotowywany i prowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Od samego początku, stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku. Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyszukują i dopuszczają do konkursu dostępne na polskim rynku produkty i usługi. Nagrodą w konkursie jest znak i certyfikat Dobry Wzór. Konkurs istnieje na rynku od 1993 roku i jest pierwszą polską nagrodą za wzornictwo. Od 1995 roku swoją nagrodę: Wzór Roku, przyznaje Minister Gospodarki. Największe zmiany w Dobrym Wzorze zaszły w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy w konkursie mogły wziąć udział również produkty producentów zagranicznych. Od tego momentu polskie produkty i polscy przedsiębiorcy konkurują z zagranicznymi markami. Od tego roku również swoją nagrodę – Designer Roku dla najlepszego polskiego projektanta – przyznaje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Mamy już sześciu projektantów – Designerów Roku. Są nimi Marek Adamczewski (2007), Tomasz Rudkiewicz (2008), Andrzej Śmiałek (2009), Tomasz Augustyniak (2010), Marek Liskiewicz i Triada Design (2011) oraz Piotr Kuchciński (2012). Produkty, niezależnie od kraju pochodzenia, są oceniane w 3 sferach: domu, pracy i publicznej. Od 2010 roku wprowadzona została nowa sfera usług. Od 2013 roku zgłoszone do konkursu produkty i usługi oceniane są w 7 kategoriach: DOM PRACA SFERA PUBLICZNA USŁUGI NOWE TECHNOLOGIE GRAFIKA UŻYTKOWA i OPAKOWANIA NOWE MATERIAŁY PRODUKCYJNE W każdej kategorii jury wyłania laureatów i przyznaje nagrody Dobry Wzór. Minister Gospodarki nagradza znakiem Wzór Roku najlepszy polski produkt lub usługę, a prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyróżnia najlepszego projektanta tytułem Designer Roku.

  Towarzystwo Naukowe Jabłonowskich (łac. Societas Jablonoviana, niem. Fürstlich Jablonowskische Gesellschaft d. Wissenschaften) – założone w Lipsku w roku 1768 przez księcia Józefa Aleksandra Jabłonowskiego. Gremium oficjalnie zostało erygowane aktem fundacyjnym z 9 listopada 1774 roku, a zatwierdzone edyktem z 17 listopada 1774 przez elektora saskiego Fryderyka Augusta; miało ono na celu pracę nad rozwojem wiedzy ogólnej, w szczególności nad dziejami Polski i Słowiańszczyzny płn. Do celu tego służyć miały corocznie ogłaszane konkursy i przyznawanie autorom nagród za najlepsze opracowanie, pisane wyłącznie w języku łacińskim lub francuskim. Towarzystwo, składające się z dziesięciu uczonych, miało przyznawać nagrody (medale) za prace z trzech dziedzin: matematyki, ekonomii i historii. Kolejność z matematyki określił Jabłonowski ściśle: w pierwszym roku miały być nagradzane rozprawy matematyczne, w drugim fizyczne, w trzecim z zakresu hydrauliki, w czwartym z ekonomii. W tej ostatniej dziedzinie miała być zachowana następująca kolejność: handel, fabryki (budowle), sadownictwo i ogrodnictwo. Zdecydowanie największą wagę Jabłonowski przywiązywał jednak do prac historycznych. Wyróżnione rozprawy były publikowane w "Acta Societatis Jablonovianae". Jarosław Daszkewycz (ur. 13 grudnia 1926 we Lwowie, zm. 25 lutego 2010) - ukraiński historyk, mediewista. Urodził się jako syn Romana Daszkewycza, generała armii Ukraińskiej Republiki Ludowej i Ołeny Stepaniw. W 1949 roku ukończył wydział filologiczny Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego. 10 grudnia 1949 roku został aresztowany jako: syn znanej ukraińskiej nacjonalistki, byłej sotnik strzelców galicyjskich Ołeny Stepaniw oraz za posiadanie i kolportaż kontrrewolucyjnej literatury. Poby w wiezieniu trwał do 1956 roku. W 1957 roku pracował jako bibliograf na Wydziale Historii Ukrainy w Instytucie Nauk Społecznych Akademii Nauk ZSRR. W 1963 obronił pracę kandydata nauk w Erywaniu (Kolonie ormiańskie na Ukrainie w świetle źródeł i literatury od XV do XIX wieku). Od 1980 do 1990 roku był bez pracy. Publikował artykuły z zakresu źródłoznawstwa w czasopismach naukowych wydawanych w Moskwie, Warszawie, Erywaniu, na Harvardzie i w Paryżu. W 1988 roku jego wystąpienie w czasie dyskusji o Mychajle Hruszewskimw kijowskim klubie Spadszczyna wywołało burzę oklasków. Dopiero w 1990 roku został przywrócony do pracy w Instytucie Nauk Społecznych (obecnie Instytut Ukrainoznawstwa). W 1994 roku Daszkewycz otrzymał tytuł doktora nauk za całokształt dorobku naukowego. W roku 1995 został rehabilitowany jako ofiara represji politycznych. Autor ponad tysiąca prac naukowych. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

  Michał Janusz Parczewski (ur. 1946 ) - prof. dr hab., polski archeolog specjalizujący się w archeologii średniowiecza, początkach kultury słowiańskiej w Polsce, wczesnośredniowiecznym osadnictwie w Karpatach. Pracownik Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Instytucie Archeologii UJ. Profesor w Instytucie Archeologii UJ oraz Instytucie Archeologii URz, członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN oraz Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Studia z zakresu archeologii Polski i powszechnej ukończył w roku 1969 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1978 obronił pracę doktorską, następnie w roku 1989 rozprawę habilitacyjną. W roku 1993 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Brał udział w ekspedycjach archeologicznych na terenie Małopolski i Śląska, a także w południowo-zachodniej Bułgarii w latach 1979-1982 oraz na Spitsbergenie w roku 1982. W roku 1996 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Od 2009 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK).

  Dodano: 08.12.2010. 23:04  


  Najnowsze