• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Paryżu nagrodzono zwycięzców konkursu dla młodych naukowców

  18.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej 2009 brali udział młodzi ludzie z całego świata. Nazwiska zwycięzców ogłoszono podczas zorganizowanej w tym tygodniu w Paryżu prezentacji wyróżniających się talentów. W sumie wybrano 15 wschodzących gwiazd, którym przyznano nagrody o łącznej wartości przekraczającej 50 tys. euro. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli uczestnicy z Irlandii, Polski i Szwajcarii. Ufundowano również nową nagrodę - za współpracę międzynarodową, którą przyznano dwóm młodym naukowcom z USA.

  Odbywający się co roku konkurs skierowany jest do młodych osób w wieku od 14 do 21 lat. Stanowi część szerszej strategii UE, której celem jest zachęcanie uczniów do rozpoczęcia kariery naukowej. Pomimo ważnej roli, jaką odkrycia naukowe i technologiczne pełnią w rozwiązywaniu niektórych najbardziej palących problemów społecznych, coraz mniejsza liczba młodych ludzi decyduje się na studia naukowe i kontynuację kariery naukowej.

  "Nauka i badania naukowe potrzebują świeżej krwi i świeżych pomysłów", mówi Janez Potocnik, komisarz UE ds. nauki i badań naukowych. "Europa musi zachęcać młode talenty do rozwoju kariery naukowej, a naszym zadaniem jest dążenie do tego, by tego rodzaju kariera stała się atrakcyjna dla przyszłych naukowców".

  Organizowany od 21 lat konkurs został zainicjowany w ramach programu "Nauka w społeczeństwie" prowadzonego przez Dyrekcję Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych, Ekonomii i Społeczeństwa. Prace konkursowe z poprzednich lat dały początek przełomowym odkryciom naukowym i wielu nowym ideom biznesowym.

  Po raz pierwszy konkurs organizowany był przez Sciences l'Ecole oraz Francuską Komisję Energii Atomowej, a ceremonia odbyła się w Palais de la DĂŠcouverte, muzeum założonym w 1937 roku przez zdobywcę Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, Jeana Baptiste Perrina. W ramach jednego z najważniejszych europejskich konkursów dla młodych ludzi zaprezentowano ponad 80 najlepszych projektów, które zwyciężyły w konkursach krajowych.

  Decyzją 17-osobowego jury, którego przewodniczącym był profesor Chris Phillips z Imperial College London, 3 pierwsze nagrody (każda o wartości 7 tys. euro) zdobyli Irlandczycy Liam McCarthy i John D. O'Callaghan za projekt z dziedziny biologii zatytułowany "Tworzenie wygodnej metody zliczania komórek somatycznych i jej znaczenie w produkcji mleka", Polacy Aleksander Kubica i Wiktor Pilewski za projekt z dziedziny fizyki pod tytułem "Spiralne płytki strefowe" oraz Szwajcar Fabian Gafner za projekt z dziedziny fizyki zatytułowany "Dikranos - samolot z biegiem wstecznym".

  Druga i trzecia nagroda w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej 2009 zostały przyznane naukowcom z Francji, Niemiec, Węgier, Izraela, Malty i Hiszpanii za projekty z takich dziedzin jak fizyka, inżynieria, nauka o Ziemi oraz informatyka.

  Nagrodę podkreślającą wagę współpracy międzynarodowej w badaniach naukowych zdobyli Amerykanie Peter Massey i Shaunak Bakshi za projekt w dziedzinie nauk medycznych zatytułowany "Kwas liponowy: nowe kierunki neuroprotekcyjnego leczenia zaburzeń poznawczych w chorobie Alzheimera w ramach modelu Drosophila".

  W konkursie organizowanym w 2009 roku udział wzięli młodzi naukowcy z 38 krajów Europy oraz z Kanady, Chin, Japonii, Nowej Zelandii, Korei Południowej oraz Stanów Zjednoczonych. W czasie pobytu we Francji uczestnicy mieli możliwość spotkania z wybitnymi naukowcami oraz rówieśnikami z różnych krajów, którzy także pasjonują się nauką.

  Oprócz nagród głównych przyznano dwie nagrody honorowe: 1. udział w ceremonii rozdania Nagród Nobla w 2009 r. i spotkanie z laureatami Nagrody Nobla oraz 2. udział w intensywnym dwutygodniowym letnim festiwalu nauki w 2010 r. Kolejnych 25 nagród, jakie zostały ufundowane, to 5-dniowa wizyta w Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium w Niemczech oraz tygodniowy pobyt u każdego z 7 członków EIROforum, do których należą Europejska Agencja Kosmiczna i Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
  http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

  Program Unii Europejskiej "Nauka w społeczeństwie":
  http://cordis.europa.eu/fp7/sis/home_en.html

  Źródło danych: Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji prasowej Komisji Europejskiej IP/09/1325

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists, w skrócie EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych. Noc Naukowców, Europejska Noc Naukowców (ang. European Researchers Night) – cykliczna od 2005 r., coroczna impreza popularnonaukowa finansowana z budżetu Unii Europejskiej. Noc Naukowców zainicjowana została w 2005 roku przez Komisję Europejską, odbywa się zawsze w ostatni piątek września, równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Komisja Spraw Unii Europejskiej jest stałą komisją senacką, której przedmiotem działania są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Jej zadaniem jest również rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów. program EAST (ang. European Assistance for Science and Technology) Program Pomocy Europejskiej w Dziedzinie Nauki i Technologii - program Unii Europejskiej, którego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Zainicjowany przez Radę Europy w lipcu 1990 r. na wniosek Komisji Europejskiej z dziedziny nauki i technologii skierowany został jako program przedakcesyjny do krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej.

  Extreme Light Infrastructure - wspólna inicjatywa Unii Europejskiej budowy lasera dużej mocy, finasowana ze środków Komisji Europejskiej. Moc: 200 petawatów. W projekcie ma wziąć udział ponad 300 naukowców z 50 placówek badawczych z 13 krajów. Prace przygotowawcze w latach 2008-2011 pochłoną 6 mln euro. Planowane uruchomienie – w roku 2013. Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej podporządkowane Komisji Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Urząd przygotowuje i rozpowszechnia publikacje urzędowe, takie jak Dziennik Urzędowy UE, Budżet UE oraz Raport Generalny na temat działalności UE (przewidziane przepisami Unii), a także inne biuletyny informacyjne. Urząd prowadzi także kilka portali internetowych związanych z działalnością Unii (EUR-Lex, TED, EU Bookshop, CORDIS) oraz ma własną internetową księgarnię.

  Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, powołana do życia przez Parlament Europejski na mocy decyzji z 18 grudnia 2006 roku. Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, by promować tolerancję i wzajemny szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. Formuła "Europejskiego Roku" powstała w 1983 roku, który to rok ogłoszono Europejskim Rokiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła. Od tamtego czasu, co roku Komisja Europejska wyznacza zagadnienia, którym poświęcone będą kolejne lata. Ich zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej na problemy społeczeństwa

  Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Przegląd Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego organizowany jest przez Filharmonię Podlaską w Białymstoku od 1994 roku co cztery lata. Pierwsze trzy jego edycje ograniczone były do obszaru Polski. Czwarty Konkurs w 2006 roku odbył się już jako impreza o charakterze międzynarodowym, co było możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Konkurs ten, będący jedynym w Polsce tego typu konkursem dla młodych dyrygentów, ma na celu prezentację i promocję młodych dyrygentów wchodzących na scenę życia muzycznego poprzez konfrontację wykonań dzieł orkiestrowych. Młodzi artyści walczą o złote, srebrne i brązowe Klucze wiolinowe oraz związane z tym nagrody pieniężne. Laureaci konkursu otrzymują jednocześnie kwalifikację do udziału w Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Prezydencja Rady Unii Europejskiej – okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten, zapoczątkowany jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 roku. The Explorers Club (ang.), czyli Klub Odkrywców – stowarzyszenie, założone w USA w 1905, które nastawione jest na promocję i postęp w badaniach terenowych, eksploracji naukowej oraz podtrzymania idei eksploracji. Oprócz tego działania Klubu obejmują dziedziny edukacji i służby publicznej, przez co zachęcają młodych ludzi do zajmowania się szeroko pojętą eksploracją nowych dziedzin.

  Proces z Kolonii inaczej dialog makroekonomiczny - instrument Unii Europejskiej mający na celu koordynację polityki strukturalnej w dziedzinie wzrostu gospodarczego i polityki zatrudnienia , przyjęty w 1999 przez Radę w Kolonii, realizowany głównie poprzez spotkań (2 w roku) o charakterze poufnym, w spotkaniach w ramach dialogu makroekonomicznego biorą udział: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska , przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego i partnerów społecznych.

  Dodano: 18.09.2009. 15:11  


  Najnowsze