• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Według raportu instytutu WCB wzrasta roczna produkcja fotoogniw

  23.09.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Według raportu Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) Komisji Europejskiej nastąpił znaczny wzrost w światowej produkcji fotoogniw. W 2008 roku produkcja światowa wzrosła w porównaniu z rokiem 2007 o 80%. W nowym raporcie na temat stanu rocznej produkcji fotoogniw uznano, że dzięki wzrostowi wytworzono 7,3 gigawata (GW) energii.

  Liczba wykorzystywanych w Europie ogniw słonecznych pozostaje w zgodzie z ogólną tendencją, chociaż wzrost jest wyraźnie wolniejszy niż w pozostałej części świata: liczba ta zwiększyła się trzykrotnie i wyniosła 4,8 GW. Znaczny wpływ miał na to rynek hiszpański, gdzie poziom energii wytwarzanej przez fotoogniwa wzrósł pięciokrotnie z poziomu 560 megawatów (MW) w 2007 roku do poziomu pomiędzy 2,5 i 2,7 GW w roku 2008. Głównym powodem było pomyślne wdrożenie kilku projektów w tej dziedzinie.

  Do pozostałych wiodących rynków fotoogniw zaliczają się Niemcy (1,5 GW), Stany Zjednoczone (342 MW), Korea Południowa (282 MW), Włochy (258 MW) oraz Japonia (230 MW). Pomimo podanych liczb sektor fotoogniw jest relatywnie małym rynkiem - łącznie stanowił około 0,35% europejskiego zużycia energii elektrycznej w 2008 roku.

  Z powodu kryzysu gospodarczego liczba inwestycji w odnawialne źródła energii oraz wydajność energetyczna uległy zmniejszeniu pod koniec 2008 roku (-23% w czwartym kwartale) i na początku 2009 roku (kolejne -47% w pierwszym kwartale). Jednak w drugim kwartale nastąpiło silne odbicie w porównaniu z początkiem 2009 roku, poziom inwestycji wzrósł o 83%.

  Produkcja ogniw słonecznych wzrosła w Europie z poziomu 1,1 GW do 1,9 GW. Europa znajduje się na drugim miejscu za Chinami, gdzie obecny roczny poziom energii produkowanej za pomocą ogniw słonecznych wynosi 2,4 GW. W raporcie uznano, że jest to wynik znacznego wkładu finansowego rządu chińskiego we wspieranie krajowego przemysłu odnawialnych źródeł energii.

  W raporcie stwierdzono, że chociaż w większości krajów grupy G20 zostały opracowane plany ożywienia gospodarki, których celem jest stymulacja inwestycji ekologicznych, plany te są "małoznaczące w porównaniu do zaproponowanego chińskiego planu rewitalizacji sektora energetycznego. Obecnie Chiny w dużym stopniu wspierają krajowy przemysł energii odnawialnej i jeśli nic się nie zmieni po zakończeniu kryzysu finansowego ich pozycja znacznie się umocni". Autor przewiduje, że w przypadku kontynuacji tej tendencji do roku 2012 w Chinach zostanie wyprodukowanych 32% modułów fotowoltaicznych.

  W ramach planów ożywienia gospodarki państwa grupy G20 przeznaczyły 135 mld euro na wspieranie inwestycji ekologicznych, z czego 25,2 mld euro przeznaczono na odnawialne źródła energii a 15,8 mld euro na badania i rozwój do roku 2013. Z drugiej strony w ramach chińskiego planu rewitalizacji sektora energetycznego przeznaczono 309 mld euro na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz 436 mld euro na inwestycje w inteligentne sieci energetyczne.

  Obecnie 85% modułów fotowoltaicznych produkowanych jest w oparciu o technologię krzemu krystalicznego. Jednakże na rynku wystąpił niedobór krzemu, co wywołało wzrost kosztów produkcji. W raporcie stwierdzono, że w związku z zastosowaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie gotowych linii produkcyjnych, które charakteryzują się mniejszą wydajnością, ale znacznie mniejszymi kosztami produkcji, udział rynkowy cienkowarstwowych ogniw słonecznych wynosi obecnie od 12 do 14%.

  W raporcie podkreślono, że "fotoogniwa są technologią kluczową w procesie odchodzenia od energetyki węglowej". "Zasoby naturalne niezbędne do produkcji ogniw słonecznych występują powszechnie w Europie i na całym świecie, więc żaden kraj nie uzyska monopolu w tej dziedzinie. W przyszłości niezależnie od przyczyn i tempa wzrostu cen ropy naftowej i energii tylko dzięki fotoogniwom i innym odnawialnym źródłom energii zostanie osiągnięta redukcja kosztów".

  Źródło: CORDIS

  Ósma edycja raportu na temat stanu rocznej produkcji fotoogniw jest dostępna na stronie internetowej:
  http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV%20Report%202009.pdf

  Więcej informacji na temat Wspólnego Centrum Badawczego:
  http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

  Źródło danych: Komisja Europejska (Wspólne Centrum Badawcze)
  Referencje dokumentu: Jäger-Waldau A. Raport na temat fotoogniw 2009 - badania, produkcja ogniw słonecznych i zastosowania rynkowe fotoogniw. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2009.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Energetyka słoneczna – gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2012 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 100 GW (wzrost o 41% w stosunku do 2011 roku, 900% od 2007 roku) i zaspokajały one 0,4% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej to stowarzyszenie gmin popularyzujących oraz promujących produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Organizacja powstała w 2008 roku. Zrzesza gminy z 9 województw Polski (stan na luty 2014). Polityka energetyczna to element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są takie strategiczne kwestie, jak m.in.: wielkość i źródła produkcji energii (odnawialne źródła energii/nieodnawialne źródła energii), sposób jej dystrybucji i konsumpcja. Polityka energetyczna może obejmować takie elementy, jak przepisy krajowe, umowy międzynarodowe, zachęty do inwestycji, wytyczne dotyczące oszczędzania oraz efektywności energetycznej, podatki i inne instrumenty związane z polityką publiczną.

  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych.

  Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Ich przeciwieństwem są odnawialne źródła energii. Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne.

  Energetyka słoneczna w Polsce jest nowym sektorem energetyki odnawialnej. Należą do niej dwa sektory: energetyki cieplnej przekształcającej energię słoneczną na ciepło i elektroenergetyki - produkującej energię elektryczną. Na koniec 2012 roku łącznie zainstalowanych i użytkowanych było około 1,2 mln m2 kolektorów słonecznych, co odpowiada 848 MW mocy cieplnej (wzrost o 19% w stosunku do 2011 roku). Całkowita zainstalowana moc kolektorów słonecznych stanowi drugie, po ciepłowniach na biomasę źródło odnawialne wytwarzania „zielonego ciepła” w Polsce. W 2012 roku Polska zajęła drugie miejsce w sprzedaży instalacji słonecznych wśród krajów europejskich (w 2011 - czwarte miejsce). Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) - jest to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii źródeł odnawialnych w Polsce. Jest największą pozarządową organizacją w Polsce zrzeszającą członków działających w poszczególnych obszarach energii ze źródeł odnawialnych.

  Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej.

  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne.

  Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) - stowarzyszenie naukowo-techniczne którego celem jest działańanie na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, w tym optymalnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektywności energetycznej w Polsce. Stowarzyszenie zostało założone 1 kwietnia 2003 roku w Poznaniu, natomiast wpis do rejestru sądowego nastąpił 29 lipca 2003 roku. Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX - impreza targowa poświęcona pozyskiwaniu energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Prezentowane urządzenia i technologie umożliwiają wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii.

  Dodano: 23.09.2009. 15:12  


  Najnowsze