• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Według raportu przybrzeżny przemysł energetyczny jest w stanie pokryć 10% zapotrzebowania energetycznego Europy.

  16.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowy raport opublikowany przez Europejskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (EWEA) przewiduje, że europejskie przybrzeżne elektrownie wiatrowe - zarówno te istniejące, jak i planowane - będą wkrótce w stanie dostarczać 10% potrzebnej Europie energii elektrycznej. Raport zatytułowany "Oceans of opportunity" (Oceany szans) zaprezentowano 14 września na konferencji European Offshore Wind 2009 (Europejska Przybrzeżna Energia Wiatrowa) w Sztokholmie.

  Razem wszystkie proponowane i realizowane projekty związane z przybrzeżną energią wiatrową mogą potencjalnie dostarczyć ponad 100 gigawatów (GW) energii elektrycznej dla 18 krajów europejskich, z których 15 to unijne państwa członkowskie. Według stowarzyszenia EWEA 100 GW pozwoli wytworzyć 373 terawatogodziny (TWh) i uniknąć emisji do atmosfery ponad 200 milionów ton dwutlenku węgla (CO2) każdego roku.

  Aby osiągnąć ten cel, raport EWEA wzywa Komisję Europejską, rządy państw członkowskich, organy ustawodawcze, operatorów systemów transmisyjnych oraz branżę energetyki wiatrowej do podjęcia skoordynowanych działań w zakresie wdrażania projektów, a także udzielenia wsparcia sferze badawczo-rozwojowej. Według raportu skoordynowane działanie jest także niezbędne w celu ominięcia przeszkód w zakresie łańcucha zaopatrzenia, opóźniających planowe wdrożenie projektów.

  Stowarzyszenie EWEA proponuje wprowadzenie w europejskim sektorze przybrzeżnej energetyki wiatrowej mechanizmu płatności w formie dobrowolnych działań podejmowanych przez odpowiednie państwa członkowskie i koordynowanych przez Komisję Europejską. Mechanizm ten może przyspieszyć tempo rozwoju technologicznego i przyciągnąć inwestorów.

  Raport stowarzyszenia EWEA podkreśla też, iż niezbędna jest zmiana nastawienia do sieci elektroenergetycznych: ďż˝Należy zaprzestać myślenia o sieciach elektroenergetycznych w kategoriach krajowej infrastruktury i rozpocząć budowę sieci morskich i nadbrzeżnych, umożliwiających handel elektrycznością na skalę europejską".

  Podczas konferencji w Sztokholmie głos na temat przybrzeżnej energii wiatrowej zabrał szwedzki minister ds. przedsiębiorczości i energii Maud Olfsson, przedstawiciel obecnego szwedzkiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej: "Kapitał na inwestycje został zgromadzony, firmy budowlane są gotowe do podjęcia działań. Jeżeli rządy będą gotowe poprzeć tę inicjatywę, możemy zrewolucjonizować przyszłość energetyczną Europy".

  Z kolei komisarz UE ds. Energii Andris Piebalgs zapewnił wszystkich interesariuszy o wsparciu Komisji: "Wykorzystanie energii europejskich wiatrów przybrzeżnych (ďż˝) może stanowić odpowiedź na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi: wyczerpywanie się lokalnych zasobów energetycznych, rosnące ceny paliw oraz prawdopodobieństwo występowania zakłóceń w dostawie energii. Komisja Europejska jest głęboko zaangażowana we wspieranie inicjatyw w zakresie przybrzeżnej energii wiatrowej oraz w działania na rzecz realizacji zaplanowanych projektów".

  W odniesieniu do pierwszego dokumentu Komisji poświęconemu wyłącznie przybrzeżnej energii wiatrowej komisarz Piebalgs powiedział: "Pomimo iż autentyczne polityczne zaangażowanie na szczeblu unijnym w zakresie przybrzeżnej energii wiatrowej jest czymś relatywnie nowym, Komisja Europejska w obecnej kadencji zdążyła już dać jego niezbity dowód w swoich działaniach". Komunikat Komisji "Morska energia wiatrowa: Działania niezbędne do realizacji celów polityki energetycznej w perspektywie roku 2020 i dalszej" został przyjęty pod koniec 2008 roku.

  W maju 2009 r. zostało zatwierdzone zwiększone wsparcie finansowe ze strony Komisji - z budżetu europejskiego planu naprawy gospodarczej na lata 2009 i 2010 na projekty związane z przybrzeżną energią wiatrową przeznaczono 565 mln euro.

  "Wierzę, że to początek istotnego zwiększenia środków finansowych poświęconych na badania niskowęglowych technologii energetycznych" - stwierdził komisarz Piebalgs. "Większe fundusze są ważnym czynnikiem prowadzącym do wzrostu innowacyjności w zakresie wykorzystania energii wiatrów przybrzeżnych, jak również warunkiem dalszej redukcji kosztów oraz utrzymania wiodącej pozycji Europy na tym polu". W celu zapewnienia realizacji projektów komisarz wezwał kraje członkowskie UE do wdrożenia mechanizmów wsparcia zgodnych z krajowymi planami działań w zakresie odnawialnych źródeł energii.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA):
  http://www.ewea.org/offshore/

  Komunikat Komisji "Morska energia wiatrowa: Działania niezbędne do realizacji celów polityki energetycznej w perspektywie roku 2020 i dalszej".
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0768:FIN:PL:PDF

  Źródło danych: Europejskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej; Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji Europejskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej i Komisji Europejskiej

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day) jest światowym wydarzeniem, które odbywa się co roku w dniu 15 czerwca. Jest ono organizowane przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. We współpracy z EWEA i GWEC, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej (np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej) oraz firmy zaangażowane w produkcję energii wiatrowej organizują wydarzenia w wielu krajach na całym świecie. W 2011 roku wiatrowe imprezy zostały zorganizowane w 30 krajach, na 4 kontynentach. Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to m.in. wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, ustawianie turbin demonstracyjnych w miastach, warsztaty wiatrowe i parady wiatrowe. Wiele imprez odbyło się w Światowym Dniu Wiatru (15 czerwca), ale były także wydarzenia przed i po nim. W 2012 było już 250 zdarzeń na całym świecie m.in. z bardzo popularnym konkursem fotograficznym. Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek. Energia dla Wszystkich - to nazwa inicjatywy i partnerstwa - obu zapoczątkowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku. Inicjatywa ma na celu opracowanie metod zapewnienia dostępu do niezawodnych i przystępnych cenowo usług energetycznych oraz wsparcia rozwinięcia ich skali. Obejmuje ona zarówno dostęp gospodarstw domowych do energii elektrycznej wytwarzanej technologiami odnawialnych źródeł energii takich, jak mikro energetyki wodnej, słonecznej, biomasy i małej energetyki wiatrowej, jak również dostęp do czystych paliw do gotowania takich, jak LPG lub biogazu z odchodów zwierzęcych. Natomiast partnerstwo powstało, aby umożliwić różnym podmiotom z branży współpracę w regionie. Jednym z opisanych celów jest zapewnienie dostępu do energii 100 milionom ludzi w regionie do 2015 roku.

  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej.

  Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA, także Euratom) – jedna z trzech Wspólnot Europejskich, powstała na mocy traktatów rzymskich 25 marca 1957 r (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej). Decyzja o powstaniu Euratomu zapadła podczas obrad konferencji mesyńskiej w 1955 roku. Europejska Grupa Regulatorów Energii i Gazu (ang. European Regulators Group for Electricity and Gas - ERGEG) - organ doradczy Komisji Europejskiej, wspierający współpracę i koordynację krajowych urzędów regulacji w celu wspierania rozwoju wewnętrznego (unijnego) rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego.

  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) – organizacja pozarządowa wspierająca i promująca rozwój energetyki wiatrowej. Pod obecną nazwą stowarzyszenie działa od 1999 roku, wcześniej funkcjonowało jako Towarzystwo Wspierania Elektrowni Wiatrowych VIS VENTI. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych.

  Miejsce dostarczania energii elektrycznej (ang. point of supply, supply terminals) MD – umowny punkt, w którym następuje przekazanie (dostawa lub odbiór) energii elektrycznej przez jednego partnera handlowego drugiemu. Miejscem dostarczenia (MD) może być fizyczny punkt w sieci będący umownym punktem granicznym, w którym następuje przekazanie energii elektrycznej. Wielkość energii elektrycznej dostarczonej lub odebranej jest wyznaczana na podstawie pomiarów energii oraz algorytmów wyznaczania ilości energii.

  Komisja Spraw Unii Europejskiej jest stałą komisją senacką, której przedmiotem działania są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Jej zadaniem jest również rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

  Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Konwersja energii jest zamianą jednej jej postaci na inną. W myśl zasady zachowania energii energia całkowita nie ulega zmianie. Jednak poszczególne składniki wchodzące w skład energii całkowitej mogą rosnąć lub maleć. W maszynach i urządzeniach energetycznych występuje zwykle kilka stopni konwersji energii.

  Koszt psychiczny - każde zachowanie człowieka łączy się z wydatkowaniem energii psychicznej. Chodzi tu zarówno o mobilizację energii psychicznej niezbędnej dla procesu intelektualnej analizy jak sukcesywne pobudzanie zachowań w trakcie dochodzenia do realizacji celu. Nakłady energii psychicznej, którą człowiek wydatkuje w trakcie realizacji dowolnych działań określimy mianem kosztu psychicznego tej działalności. Np. koszt psychiczny pracy, psychiczny koszt współdziałania z innymi ludźmi, psychiczny koszt nauki, psychiczny koszt zakupów, psychiczny koszt ruchu drogowego…itp. Ilość osobniczej energii psychicznej jest skończona i wydatkowanie jej w jednej dziedzinie zmniejsza możliwości jej wydatkowania w innych dziedzinach. Wydatkowanie energii psychicznej jest równoznaczne z ponoszeniem kosztów psychicznych. REScoop 20-20-20 – porozumienie zrzeszające kooperatywy energetyczne i grupy obywatelskie z 7 krajów Europy (Włochy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Dania i Francja), wspierane przez Komisję Europejską, którego celem jest przyspieszenie przemian w dziedzinie obywatelskiej energetyki: wzmocnienie społecznej akceptacji dla energii odnawialnej i kontroli nad wytwarzaniem energii, upowszechnienie kooperatyw energetycznych i zwiększenie ich liczby w Europie. Członkowie porozumienia dzielą się wiedzą, upowszechniają narzędzia zarządzania popytem oraz nowe formy własności i systemy finansowania, organizują akcje promujące kooperatywy np. w formie podróżujących po Europie wystaw, a przede wszystkim działają na rzecz zniesienia barier w rozwoju energetyki obywatelskiej, zarówno w poszczególnych krajach jak i na szczeblu unijnym.

  Porozumienie między burmistrzami – popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie i wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Kondycjonowanie energii – to proces mający na celu umożliwienie i optymalizację współpracy źródeł energii elektrycznej i odbiorów, poprzez zmianę parametrów energii.

  Dodano: 16.09.2009. 15:11  


  Najnowsze