• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Węglowodorowe porządki

  20.04.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wiadomości na temat wycieków ropy naftowej z tankowców przypominają nam o olbrzymich zagrożeniach dla naszych cennych środowisk morskich. Nowy projekt finansowany ze środków unijnych ma zbadać, jakim potencjałem oczyszczania skażonych obszarów z toksycznych węglowodorów dysponują zbiorowiska bakterii.

  Projekt MAGICPAH (Molekularne podejście i badania metagenomiczne na rzecz optymalizacji oczyszczania obszarów skażonych WWA [wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi]) otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  MAGICPAH - koordynowany przez Centrum Badań Chorób Zakaźnych im. Helmholtza (HZI) w Niemczech - to projekt współpracy 13 instytucji badawczych i przedsiębiorstw z 9 krajów, których wspólnym celem jest zbadanie właściwości katalitycznych bakterii w usuwaniu zanieczyszczeń WWA i zapobieganiu takim zanieczyszczeniom.

  Węglowodory, które są zbudowane z pierwiastków węgla i wodoru, są jednymi z najważniejszych zasobów energetycznych na Ziemi. Jako podgrupa WWA to często toksyczne węglowodory rakotwórcze, trudne do rozłożenia i z łatwością skażające glebę i inne środowiska. Występujące w olbrzymich ilościach w oleju ciężkim i ropie naftowej, stanowią niezwykle realne zagrożenie dla bogatej i złożonej fauny i flory morskiej.

  Zespól MAGICPAH zbada, w jaki sposób bakterie w środowisku glebowym i morskim mogłyby zostać wykorzystane do rozkładu węglowodorów w razie skażenia. W pierwszej kolejności naukowcy przeprowadzą analizę różnorodności mikrobiologicznej i procesów molekularnych, które mają kluczowe znaczenie dla usuwania WWA z gleby, osadów i wody.

  "Zbiorowiska bakterii rozkładające ropę naftową posiadają znaczny i jak do tej pory niewykorzystany potencjał" - mówi dr Dietmar Pieper z HZI. Jedną z przeszkód, jaką napotyka zespół jest fakt, że niewiele bakterii z ekosystemów glebowych i morskich można hodować w warunkach laboratoryjnych. Dr Pieper wyjaśnia, że możliwości wykorzystania tych gatunków można zbadać wyłącznie na podstawie tak zwanych metod niezależnych od hodowli.

  "Informacje zebrane w ramach różnych systemów doświadczalnych zostaną wykorzystane do zaprojektowania nowych, opartych na wiedzy strategii na rzecz łagodzenia szkód ekologicznych powodowanych przez WWA w różnych siedliskach. Ponadto nasze metody umożliwią bezpośredni dostęp do nowych reakcji metabolicznych, które można wykorzystać w produktach użytecznych w przemyśle" - dodaje dr Pieper.

  Konsorcjum reprezentują partnerzy z siedmiu państw członkowskich UE (Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy i Wlk. Brytania) oraz z Kanady i Kolumbii. Dwóch przedstawicieli sektora przedsiębiorstw to Earth Tech CZ z Czech i Syndial S.p.A Attivita Diversificate z Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bioremediacja - technologia usuwania zanieczyszczeń (głównie substancji ropopochodnych) z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe. W bioremediacji wykorzystywane są naturalne zdolności mikroorganizmów do rozkładu węglowodorów ropy naftowej. Open Global File System (w skrócie OpenGFS, OGFS) jest systemem plików z właściwościami dziennika (journaling), który umożliwia jednoczesny dostęp do wspólnej przestrzeni dyskowej przez wiele węzłów. OpenGFS koordynuje dostępem do urządzeń dyskowych tak aby węzły nie mogły zapisywać jednocześnie w tych samych obszarach urządzenia, jednocześnie zapewniając możliwość równoczesnego odczytu. Węzły maja bezpośredni dostęp do dysków co umożliwia zmniejszenie przeciążenia sieci. Memexp zastąpiono modułem OpenDLM (ang. Distributed Lock Manager). Poprzednia wersja memexp wymagała sporych zasobów obliczeniowych. System OGFS umożliwia rozrastanie się systemów plików oraz dołączanie nowych dysków twardych (poprzez osobny LVM - Logical Volume Manager). Uszkodzenia węzłów obsługiwane są przy pomocy odzyskiwania rejestru i izolowania uszkodzonego węzła. OpenGFS jest lokalnym systemem plików, który można rozszerzyć na rozproszony system plików. Można tak powiedzieć, gdyż OpenGFS wymaga, aby wszystkie nośniki danych (dyski, macierze dyskowe) na których będzie operował OpenGFS były widoczne jako jedno urządzenie, które można adresować w sposób ciągły (bez żadnych luk). Intensyfikacja wydobycia ropy naftowej – metody wydobycia ropy naftowej umożliwiające uzyskanie większej ilości produktu niż przy metodach tradycyjnych. Za pomocą samoczynnego wydobycia z wykorzystaniem energii złożowej można wydobyć ze złoża tylko 10-15% zasobów ropy naftowej. Aby uzyskać większe wydobycie surowca, stosuje się wydobycie wspomagane i wtórne metody wydobycia.

  Geologia naftowa (Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) - dziedzina geologii zajmująca się poszukiwaniem, określaniem zasobów oraz przygotowaniem do eksploatacji złóż węglowodorów, głównie ropy naftowej i gazu ziemnego. Barwienia bakterii – techniki stosowane w mikrobiologii, których celem jest umożliwienie obserwacji bakterii w mikroskopie świetlnym celem oceny ich wielkości, kształtu i niektórych cech morfologicznych. Barwienie jest konieczne ze względu na słaby stopień załamywania promieni świetlnych przez komórki bakterii.

  Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society. Zgorzel, gangrena – rozkład tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne (beztlenowce). Przyczyną gangreny jest obecność ogniska martwicy, dostępnego dla bakterii. Odpowiednie warunki istniejące w ognisku martwicy, takie jak wilgotność i temperatura, sprzyjają rozwojowi beztlenowców. Zgorzel powstaje tylko w tych miejscach organizmu, które mają połączenie ze światem zewnętrznym (przez co stają się dostępne dla bakterii), dlatego występuje głównie:

  Alkeny – organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów nienasyconych, w których występuje jedno podwójne wiązanie chemiczne między atomami węgla (C=C). Razem ze związkami, które posiadają dwa lub więcej wiązań podwójnych (polienami, takimi jak dieny, trieny itd.) oraz z analogami pierścieniowymi (cykloalkenami i cyklopolienami) tworzą grupę olefin. Mają więcej izomerów oraz są też bardziej aktywne niż alkany. Wraz ze zwiększającą się długością łańcucha węglowego maleje ich reaktywność. Można je otrzymać z ropy naftowej, a w laboratorium w reakcji eliminacji fluorowca z halogenków alkilowych lub przez dehydratację alkoholi. Ich wzór ogólny to CnH2n. Metagenomika - bezpośrednie klonowanie, sekwencjonowanie i funkcjonalna analiza materiału ekologicznego izolowanego z różnych nisz ekologicznych.
  W jej skład wchodzi pięć etapów:
  1. Izolacja DNA. Próbka jest pobierana z naturalnego środowiska flory bakteryjnej, zawiera różne typy mikroorganizmów. Komórki bakterii mogą być otwierane za pomocą metod chemicznych, na przykład silnie zasadowe warunki, lub za pomocą metod fizycznych, np. sonifikacja.
  2. Cięcie na mniejsze fragmenty przy pomocy enzymów restrykcyjnych i wklonowanie w wektory.
  3. Wprowadzenie wektorów z insertem z DNA do modelowego organizmu, najczęściej jest to E. coli.
  4. Hodowla komórek na selektywnych mediach. Każda komórka jest początkiem dla kolonii komórek powstałych wskutek podziałów tej pierwszej.
  5. Analiza DNA z metagenomowych bibliotek.

  Zimne wysięki (ang. cold seeps) – strefy dna morskiego, w których przez nieciągłości i szczeliny powstałe w wyniku aktywności tektonicznej dochodzi do przesiąkania gazu ziemnego, ropy naftowej, solanki z głębszych warstw skorupy ziemskiej. W związku z wysoką koncentracją zredukowanych związków chemicznych (siarkowodoru, metanu i innych węglowodorów) stanowią dogodne siedlisko dla rozwoju chemosyntetyzujących bakterii i związanych z nimi zróżnicowanych zespołów organizmów z wyższych pięter troficznych. W biomach tych występuje wiele organizmów endemicznych. Określenie „zimne wysięki” odnosi się do temperatury wysięku, która jest zwykle niewiele wyższa niż temperatura otaczającej wody morskiej. Specyficzna topografia okolic zimnych wysięków jest wynikiem zróżnicowanych procesów geologicznych, fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy wydobywającymi się spod dna substancjami a wodą morską oraz aktywności organizmów. Występowanie zimnych wysięków stwierdzono w wielu akwenach na całym świecie, głównie jednak na stokach kontynentalnych i w okolicach grzbietów śródoceanicznych.

  Lactobacillus plantarum to gatunek mezofilnej bakterii z rodzaju Lactobacillus. Jest to nieruchliwa pałeczka o średnicy 0,9- 1,2 μm i długości 3-8 μm. Jedna z najczęściej spotykanych bakterii mlekowych, spotykana niezwykle często w fermentujących produktach żywnościowych. Prowadzi fermentację mlekową. Po raz pierwszy wyizolowano ją ze śliny. Rozkłada żelatynę.

  Mazut, ciężki olej opałowy – oleista ciecz będąca pozostałością po destylacji niskogatunkowej ropy naftowej w warunkach atmosferycznych (ciśnienie normalne), w temperaturze od 250 do 350 °C. Składa się z węglowodorów wysokocząsteczkowych. Ultramikrobakterie – bakterie, które są znacznie mniejsze od typowych komórek bakteryjnych. Ich średnica waha się w granicach 0,2–0,3 μm. Termin ten został po raz pierwszy użyty w roku 1981 w odniesieniu do występujących w morskiej wodzie ziarenkowców, których średnica była mniejsza niż 0,3 μm. Organizmy te zostały również odnalezione w glebie. Była to mieszanina gatunków zarówno Gram-dodatnich, jak i ujemnych. Wiele, jeśli nie wszystkie, z tych bakterii to uśpione formy większych komórek. Pozwalają one przetrwać w niesprzyjających warunkach środowiska. W tym stanie spoczynku komórki bakteryjne spowalniają swój metabolizm, wstrzymują wzrost i stabilizują DNA, tworząc uśpione, nierosnące komórki, które mogą pozostać żywe przez wiele lat. Takie „formy głodowe” są prawdopodobnie najbardziej typowymi ultramikrobakteriami w wodzie morskiej.

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

  Dodano: 20.04.2010. 18:12  


  Najnowsze