• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wspólne projekty pobudzają współpracę naukową UE-USA

  26.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dwa nowe projekty finansowane ze środków unijnych, promujące współpracę naukową UE i USA, pomogą obydwu kontynentom poszerzyć ekspercką wiedzę badawczą, rozwinąć stosunki bilateralne i stworzyć większą globalną bazę naukowo-technologiczną zgodnie z celami agendy lizbońskiej.

  Nowe projekty, BILAT-USA (Bilateralna koordynacja rozszerzenia i rozwoju partnerstwa N+T między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki) oraz LINK2US (Sieć współpracy badawczej Unia Europejska-Stany Zjednoczone: kontakt ze Stanami Zjednoczonymi), są finansowane z budżetu "Horyzontalne działania i środki wspierające międzynarodową współpracę" programu Możliwości Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Obydwa rozpoczęły się w październiku 2009 r. i będą realizowane przez 36 miesięcy. Koordynatorem projektów będzie Austriacka Agencja Promocji Badań (FFG) i Amerykańskie Towarzystwo Postępu Naukowego (AAAS). Projekt BILAT-USA, który uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości 500.000 EUR, stworzy trwałą, bio-regionalną platformę dialogu opartą na wiedzy na potrzeby interesariuszy z dziedziny nauki i technologii z państw członkowskich UE, krajów stowarzyszonych oraz USA.

  Jej działalność obejmie wspieranie platform dyskusyjnych poprzez gromadzenie zainteresowanych stron z UE i USA w celu prowadzenia debat na temat najważniejszych obszarów innowacji, na których należy się skoncentrować, w szczególności w nawiązaniu do zagadnień wagi globalnej takich jak zmiany klimatu.

  Istotną częścią prac w ramach projektu BILAT-USA będzie propagowanie doskonałości naukowej poprzez organizowanie warsztatów naukowych, konferencji i sympozjów na tematy przekrojowe i interdyscyplinarne w dziedzinie N+T. Pomoże on również w nawiązaniu nowych partnerstw naukowych poprzez promowanie i rozpowszechnianie informacji o działaniach na rzecz współpracy N+T w UE i USA.

  Projekt LINK2US ma zintensyfikować współpracę UE-USA w zakresie N+T poprzez podnoszenie świadomości problemów i przeszkód w udziale unijnych naukowców lub organizacji badawczych w amerykańskich schematach finansowania badań naukowych.

  Podejmowane działania obejmą uporządkowanie informacji na temat schematów finansowania i możliwości badawczych w USA oraz propagowanie tych informacji wśród unijnych naukowców i instytutów badawczych. Zidentyfikowane zostaną również przeszkody stojące na drodze do udziału unijnych naukowców w amerykańskich schematach naukowych,

  Rezultatem obydwu projektów ma być silniejszy nacisk na najbardziej palące, bieżące zagadnienia naukowe oraz zainspirowanie do owocnej współpracy naukowej UE-USA.

  Nowe projekty stanowią kontynuację innego instrumentu współpracy - Porozumienia UE-USA o nauce i technologii - które zawarto w 1998 r. i odnowiono w 2004 r. na kolejne pięć lat. To ważne narzędzie w rozwijaniu i poszerzaniu współpracy UE i USA w dziedzinach interesujących obydwie strony.

  rdo: CORDIS

  informacji: Austriacka Agencja Promocji Badań (FFG): http://www.ffg.at/content.php Amerykańskie Towarzystwo Postępu Naukowego (AAAS): http://www.aaas.org/ Teksty pokrewne: 30939 Kategoria: Projekty
  Źródło danych: Austriacka Agencja Promocji Badań
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od Austriackiej Agencji Promocji Badań
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Innowacja, transfer technologii; Badania Naukowe RCN: 31398   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji. Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  Współprogramy (ang. coroutines) - Pojęcie współprogramu ma dwie odmienne definicje(!). Obie definicje zgodnie stwierdzają, że współprogram cechuje się posiadaniem ciągu instrukcji do wykonania i ponadto możliwością zawieszania wykonywania jednego współprogramu A i przenoszenia wykonywania do innego współprogramu B. W szczególności można wznowić pracę zawieszonego współprogramu A, a wykonywanie będzie podjęte w miejscu, w którym zostało zawieszone. Tym co różni obie definicje jest zdolność współpracy z rekurencyjnymi procedurami. (Nb. W językach programowania funkcyjnego koncepcja współprogramu istnieje pod postacią kontynuacji - pojęcia wprowadzonego niemal równocześnie z współprogramami. )

  Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd.

  Międzynarodowa Organizacja Nadzorów Emerytalnych ( ang. International Organisation of Pension Supervisors, w skrócie IOPS) – Międzynarodowa Organizacja Nadzorców Emerytalnych powstała w 2004 r. z przekształcenia Międzynarodowego Zrzeszenia Regulatorów Emerytur (INPRS), organizacji działającej pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jest to niezależna organizacja międzynarodowa o ogólnoświatowym zasięgu, skupiająca organy sprawujące nadzór nad systemami emerytalnymi. Obecnie Organizacja zrzesza ponad 70 członków, Komisja Nadzoru Finansowego jest członkiem IOPS od początku jego istnienia. IOPS współpracuje ściśle m.in. z Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nadzorców Ubezpieczeniowych (IAIS) i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Do zadań organizacji należy m.in. ustanawianie standardów, zaleceń i zasad dotyczących nadzoru i regulacji sektora emerytalnego, ułatwianie współpracy międzynarodowej pomiędzy nadzorcami jak i innymi zainteresowanymi stronami, prowadzenie badań i analiz w zakresie systemów emerytalnych i nadzoru nad nimi, wspieranie dystrybucji i komunikacji dorobku naukowego w tej dziedzinie, gromadzenie informacji na ten temat we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi. Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych.

  Dodano: 26.10.2009. 15:12  


  Najnowsze