• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące badań celu barcelońskiego

  18.08.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała dwa wstępne ogłoszenia informacyjne dotyczące planowanych zaproszeń do składania ofert na badania dotyczące celu barcelońskiego, zakładającego inwestycje na badania w wysokości 3%.

  Zamówienia będą obejmowały:
  - badanie w celu wsparcia grup ekspertów CREST w zastosowaniu otwartej metody koordynacji (OMC) przy realizacji celu 3% (przewidywany budżet: 75 000 euro);
  - badanie dotyczące szczególnego aspektu polityki związanego z celem 3% (przewidywany budżet: 45 000 euro).

  Planowana data rozpoczęcia procesu przetargowego dla obu badań do 1 czerwca.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej. Wybór ekspertów to procedura, z grupy metod heurystycznych, mająca na celu wyłonienie odpowiedniej grupy ekspertów w celu prowadzenia badań. W procesie prognozowania może brać udział od kilku do kilkuset ekspertów. Młotek neurologiczny – instrument medyczny używany przez lekarzy do badania głębokich odruchów ścięgnistych. Badanie to jest ważną częścią badania neurologicznego mającego na celu wykrycie nieprawidłowości w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.

  Audyt badania klinicznego – oznacza niezależną kontrolę procedur i dokumentacji badania klinicznego prowadzoną przez sponsora, jako element systemu zapewnienia jakości, w celu ustalenia, czy badanie kliniczne jest lub było prowadzone zgodnie z protokołem badania klinicznego, a dane uzyskane w związku z badaniem klinicznym są lub były zbierane, analizowane i raportowane zgodnie z protokołem badania klinicznego oraz procedurami postępowania opracowanymi przez sponsora w celu ujednolicenia sposobu wykonywania określonych czynności związanych z badaniem klinicznym. Komitet Crest (ang. Scientific and Technical Research Committee) – Komitet Badań Naukowo-Technicznych, organ doradczy wysokiego szczebla wspomagający zarówno Radę Unii Europejskiej, jak też Komisję Europejską we wszystkich sprawach dotyczących polityki UE w dziedzinie badań i rozwoju technicznego. Komitet został powołany do życia przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej rozporządzeniem Rady UE 14 stycznia 1974 r.

  Dyrektywa 2001/20/WE – ustrojowy akt prawny z dnia 4 kwietnia 2001 stworzony w celu harmonizacji przepisów dotyczących badań klinicznych w obrębie Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Badanie histopatologiczne – badanie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego.

  Pilotaż badań – w naukach społecznych wstępne badania próbne, stosowane najczęściej w badaniach ankietowych mające na celu: Fistulografia – badanie radiologiczne wykonywane na oddziałach zabiegowych. Polega ono na uwidocznieniu za pomocą środka cieniującego (np. 60% Uropolinum) nieprawidłowo powstałych przestrzeni, takich jak ropień czy przetoka. W tym celu jałowy cewnik wprowadza się przez zewnętrzny otwór (skórny) do badanej przestrzeni. Następnie podaje się środek cieniujący. W celu lepszego uwidocznienia, zdjęcia wykonuje się w różnych ułożeniach chorego. Do tego badania (podobnie jak do innych badań wymagających użycia kontrastu) chory powinien być na czczo.

  Sondaż – badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych mający na celu określenie preferencji danej grupy ludności.

  Badanie przekrojowe, badanie częstości choroby, badanie rozpowszechnienia choroby – rodzaj badania naukowego mającego na celu opis pewnego stanu lub zjawiska w określonym czasie. W badaniu oceniane są jednocześnie narażenie na czynnik ryzyka oraz stan chorobowy wśród przedstawicieli dobrze określonej populacji. W ten sposób otrzymuje się informacje na temat częstości i cech choroby w postaci „zdjęcia” przedstawiającego stan zdrowotny populacji w danym okresie.

  Badania eksperymentalne – obok badań obserwacyjnych należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest ustalenie związków między badaną interwencją kliniczną a miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej (najczęściej ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanej interwencji). Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Dodano: 18.08.2010. 16:17  


  Najnowsze