• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do badania gotowości państw członkowskich do wspólnej, ogólnoeuropejskiej infrastruktury sieciowej usług publicznych

  07.06.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do badania gotowości państw członkowskich do wspólnej, ogólnoeuropejskiej infrastruktury sieciowej usług publicznych.

  Głównym celem badania jest wsparcie Komisji przy opracowywaniu polityki i powiązanych programów prac wdrażania transeuropejskiego szkieletu administracji publicznej.

  Publiczny, transeuropejski szkielet infrastruktury usługowej będzie w stanie zapewnić wysoką prędkość i dołączalność między instytucjami publicznymi w obszarach takich jak administracja, kultura, edukacja i zdrowie publiczne. Ta infrastruktura szkieletowa będzie wsparciem dla usług publicznych o europejskiej wartości poprzez kontrolowaną jakość usług i bezpieczny dostęp. Umożliwi również łączenie zapotrzebowania na dołączalność, osiągając masę krytyczną i redukując koszty.

  Infrastruktura oprze się na istniejącej, internetowej sieci szkieletowej a tam, gdzie to konieczne utworzone zostaną nowe sieci. Złącza będą wykonywane bezpośrednio lub za pośrednictwem infrastruktur zarządzanych na szczeblu krajowym albo regionalnym.

  Włączenie tej podstawowej platformy do europejskich usług publicznych zostanie ułatwione poprzez wdrożenie usług standardowych. Interoperacyjna usługa "przetwarzania w chmurze" zapewni funkcjonalność infrastruktury szkieletowej, w której będzie można zapewnić chmury transeuropejskich usług publicznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komisja Gospodarki Narodowej jest jedną ze stałych komisji senackich utworzonych po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszych: Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury. RailNetEurope (RNE) – stowarzyszenie utworzone w 2004 przez większość europejskich zarządców infrastruktury kolejowej celem umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do europejskiej sieci kolejowej, jak również w celu zwiększenia jakości i efektywności międzynarodowego ruchu kolejowego. 38 członków RailNetEurope z 27 państw wspólnie harmonizują warunki i procedury w zakresie zarządzania międzynarodową infrastrukturą kolejową. Wspólne biuro stowarzyszenia mieści się w Wiedniu. Plan numeracji krajowej - zbiór reguł, ustalany przez organ regulujący funkcjonowanie infrastruktury operatorów, usług i jednostek terytorialnych. W Polsce, zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne, plan numeracji krajowej dla sieci telefonicznych jest określany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego ds. łączności (obecnie Ministra Administracji i Cyfryzacji, wcześniej m.in. Ministra Infrastruktury). Aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz.U. Nr 131, poz. 765 z poźn. zm.). Plan numeracji krajowej powinien uwzględniać zalecenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), w szczególności zalecenia ITU-T E.164.

  E-Government (z ang. e-administracja), według definicji Komisji Europejskiej, jest stosowaniem technologii informatycznych w administracji publicznej. Wiąże się to ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych, które mają poprawić jakość świadczonych przez administrację usług. e-government (z ang. e-administracja) – według definicji Komisji Europejskiej, jest stosowaniem technologii informatycznych w administracji publicznej. Wiąże się to ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych, które mają poprawić jakość świadczonych przez administrację usług.

  Bitstream Access (w skrócie BSA) - termin określający usługę sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (np. dostępu do Internetu), najczęściej za pomocą linii telefonicznej (w technologii xDSL). Usługa świadczona jest przez operatora korzystającego (alternatywnego) na rzecz jego klientów, przy wykorzystaniu infrastruktury sieciowej innego operatora (zazwyczaj dominującego na rynku). W rzeczywistości klient końcowy korzysta więc wyłącznie z infrastruktury właściwego operatora sieci, podczas gdy umowę dostawy usługi zawiera z innym. Ten z kolei, na mocy stosownej umowy ramowej, dzierżawi infrastrukturę właściwego operatora sieci. Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (European Rail Infrastructure Managers – EIM) – jest organizacją branżową reprezentującą europejskich zarządców infrastruktury kolejowej. Stały sekretariat stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli, utrzymuje kontakty z instytucjami zajmującymi się doradztwem w zakresie rozwoju transportu, koordynuje też pracą ekspertów z zrzeszonych firm. Wszyscy członkowie EIM zatrudniają w Europie łącznie ponad 113 000 pracowników.

  Open Government (z ang. otwarty rząd) jest koncepcją zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji. Centrum Danych (ang. Data Center) – budynek lub pomieszczenie przeznaczone do przechowywania działającej infrastruktury informatycznej: serwerów, urządzeń przechowywania danych (storage) oraz infrastruktury sieciowej.

  Budżetowanie brutto – sposób finansowania się (rozliczania się) jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych z budżetem państwa. Budżetowanie brutto polega na tym, że finansowanie ze środków publicznych nie zależy od uzyskiwanych dochodów własnych. Oznacza innymi słowy, że jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a ewentualne dochody odprowadza w całości bezpośrednio na rachunek budżetu państwa lub rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

  Sieci Transeuropejskie (ang. Trans-European Networks (TEN) - program przygotowany przez Unię Europejską mający za zadanie rozbudowę i modernizację sieci europejskiej infrastruktury głównych linii spinających kontynent europejski. Został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht, w którym zapisano, iż Unia Europejska promuje rozwój sieci transeuropejskich jako kluczowego czynnika niezbędnego dla stworzenia wspólnego rynku i zapewnienia spójności gospodarczej i społecznej. Komisja Europejska przygotowała wytyczne, które określiły zakres, priorytetowe obszary i projekty, wraz z harmonogramem ich realizacji. Utworzono również specjalny instrument finansowy, który zapewnia wsparcie realizacji tych projektów.

  Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych. Sieć kolejowa – układ połączonych ze sobą linii kolejowych będących własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzanych przez zarządcę infrastruktury.

  Saldo strukturalne (ang. structural balance) – jest to wielkość szacunkowa, pozwalająca określić, jaka byłaby kondycja finansów publicznych, gdyby gospodarka funkcjonowała przy pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego. Saldo strukturalne jest wynikiem różnicy pomiędzy saldem nominalnym (rzeczywistym) a saldem cyklicznym. Wartość poznawcza salda strukturalnego polega na dostarczeniu informacji o relacji zachodzącej między dochodami a wydatkami budżetu państwa lub sektora finansów publicznych. Mowa będzie wówczas odpowiednio o saldzie strukturalnym budżetu państwa lub saldzie strukturalnym sektora finansów publicznych. Saldo strukturalne pozwala określić, jaka byłaby kondycja finansów publicznych, gdyby gospodarka funkcjonowała przy pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego. Innymi słowy saldo strukturalne (saldo skorygowane o wahania cykliczne) jest wielkością hipotetyczną, informującą o tym, jaka byłaby wielkość salda budżetu/sektora finansów publicznych przy braku wpływu czynników cyklicznych (gdyby rzeczywista produkcja równała się produkcji potencjalnej). Połączenie sieci telekomunikacyjnych to termin prawniczy, którego definicja przewidziana jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego; połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami.

  CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych - IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej - EUPAN). Metoda powstała w 2000 roku, w latach 2002 i 2006 roku przedstawiono kolejne zrewidowane wersje (CAF2002 i CAF2006). Obecnie aktualna wersja to CAF2013, ogłoszona podczas Europejskiego Spotkania Użytkowników CAF w Oslo w roku 2012. W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF[1], które prowadzi szkolenia oraz, we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem Metody. Międzyrządowy Komitet Ekonomiczny - organ WNP podporządkowany Radzie Szefów Państw oraz Radzie Szefów Rządów. Najważniejszym jego celem jest wykonywanie prac na rzecz unii gospodarczej państw członkowskich: rozwijanie infrastruktury, harmonizacja rynków.

  Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) – polska niezależna stała komisja działająca przy ministrze właściwym do spraw transportu (od 2007 roku Ministerstwo Infrastruktury, od 2011 roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych, wykonująca swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu.

  Dodano: 07.06.2012. 17:49  


  Najnowsze