• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania ofert na badanie korzyści z realizacji unijnych celów dotyczących bioróżnorodności oraz określenia brakujących kwali

  16.05.2011. 10:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert na badanie korzyści z realizacji unijnych celów dotyczących bioróżnorodności w perspektywie rynku pracy oraz określenia brakujących kwalifikacji kadr potrzebnych do osiągnięcia tych korzyści i celów.

  Badanie stanowi element szerszej inicjatywy na rzecz zahamowania utraty bioróżnorodności i degradacji usług ekosystemowych w UE do roku 2020 oraz ich odbudowy na tyle, na ile jest to możliwe. Aby sprostać temu zadaniu, jednocześnie tworząc miejsca pracy dla wszystkich oraz budując konkurencyjną i zrównoważoną gospodarkę, Europa potrzebuje wykwalifikowanych kadr potrafiących pracować z naturą. Praca ta obejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zarządzania nim i odbudowywania go.

  Wraz z ruchem ku niskoemisyjności, przechodzenie na gospodarkę, która zachowuje i umacnia "kapitał naturalny" powinno w dłuższej perspektywie mieć neutralny lub pozytywny wpływ na zatrudnienie w UE. Niemniej wpływ tego przejścia będzie się znacznie różnić w zależności od rodzaju działalności, umiejętności i regionu. Wspieranie bioróżnorodności będzie prawdopodobnie opierać się na tradycyjnych zawodach i profesjach, z poszerzeniem ich zakresu, ale najprawdopodobniej będzie się wiązać także z tworzeniem różnych i nowych stanowisk, mogących wnieść istotny wkład w uzdrowienie gospodarki unijnej.

  Celem badania jest ustalenie konsekwencji osiągania celów w dziedzinie różnorodności biologicznej dla istniejących i nowych miejsc pracy, a także wskazanie umiejętności i kwalifikacji, które będą wymagane.

  Ponadto celem badania będzie ustalenie, czy dzisiejsze programy edukacyjne i szkoleniowe są odpowiednie, by pomóc Europejczykom w znalezieniu pracy w niedalekiej przyszłości w branży ochrony kapitału naturalnego Europy. Przedmiotem będzie także określenie korzyści dla unijnego rynku pracy płynących z osiągania celów bioróżnorodności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – jeden z instrumentów finansowych Unii Europejskiej w okresie 2000-2006. Celem inicjatywy wspólnotowej EQUAL było promowanie w drodze współpracy ponadnarodowej nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy (stąd nazwa, ang. equal – równy), zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmował również działania na rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy.

  Analiza pracy to systematyczne zbieranie danych opisujących zadania, które składają się na określoną pracę, oraz opisujących wiedzę, umiejętności, zdolności i inne cechy umożliwiające jednostce wykonanie zadań. Jest jednym z narzędzi służących w naukach o zarządzaniu usprawnianiu procesów wytwórczych. Metoda ta polega na obserwacji pracownika wykonującego czynności na danym stanowisku pracy. Dokładny opis czynności na danym stanowisku (najczęściej produkcyjnym) pozwala na ich optymalizację.

  Planowanie sukcesji – identyfikacja krytycznych stanowisk menedżerskich, obejmujących swoim zakresem poziom organizacyjny od kierownika średniego szczebla do najwyższych stanowisk w organizacji. Plan sukcesji również definiuje, które stanowiska powinny być maksymalnie elastyczne jeżeli chodzi o awanse poziome oraz wraz ze stażem pracy powinien zapewniać uczestnikom planu poszerzanie i rozwijanie umiejętności menedżerskich w bardziej uniwersalne, nawiązujące do celów całej organizacji a nie tylko konkretnego działu. Planowanie sukcesji nie powinno występować jednak bez procesu zarządzania sukcesją. Zarządzanie sukcesją zakłada dynamiczne warunki otoczenia i zmienność rynku a co za tym idzie konieczność dostosowywania polityki personalnej przedsiębiorstwa do strategii biznesowej, zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz wewnątrz firmy.

  Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

  Demoscena – potoczne określenie subkultury użytkowników komputerów i nieformalnego zrzeszenia twórców, zajmujących się kreowaniem tzw. dem – programów demonstrujących ich umiejętności. Ideą demosceny jest niekomercyjne tworzenie, prezentowanie i wymiana dzieł będących owocem wspólnej pracy programistów, muzyków i grafików. Dzieła takie często określane są mianem sztuki komputerowej.

  Urządzenie – przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania określonej pracy mechanicznej, przetwarzania informacji, mający określoną formę budowy w zależności od spełniających parametrów pracy i celu przeznaczenia.

  Dodano: 16.05.2011. 10:17  


  Najnowsze