• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania ofert na umowę ramową - początkową fazę realizacji GMES: usługi mapowania w sytuacji zagrożenia - walidacja

  29.06.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert na umowę ramową - początkową fazę realizacji GMES: usługi mapowania w sytuacji zagrożenia - walidacja.

  Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES) to europejski program budowy europejskiego potencjału w obserwacji Ziemi. Władze wykonawcze, ustawodawcze i publiczne będą w stanie wykorzystywać informacje generowane przez GMES w przedsięwzięciach związanych ze zmianami klimatu i kluczowych decyzjach, które muszą być podejmowane szybko w sytuacjach zagrożenia.

  Podstawowy charakter usług GIO-EMS polega na dostarczaniu terminowych i dokładnych informacji pochodzących z danych sensorycznych obrazów satelitarnych na wszystkich etapach cyklu zarządzania. Informacje wygenerowane przez serwis mogą być wykorzystywane w formie dostarczonej przez wykonawcę (np. w formie map cyfrowych lub drukowanych) lub być kojarzone z innymi źródłami danych (np. jako zbiory cyfrowych zapisów w systemie informacji geograficznej (GIS)) w celu wspomagania analizy i procesów decyzyjnych osób odpowiedzialnych za zarządzanie w sytuacjach zagrożenia.

  Wdrożenie usługi GIO-EMS obejmuje 3 różne moduły:
  - mapowanie szybkie: usługa szybkiego dostarczania na żądanie informacji geoprzestrzennych w celu wsparcia zarządzania w sytuacjach zagrożenia niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji;
  - mapowanie zwykłe: usługa dostarczania na żądanie informacji geoprzestrzennych w celu wsparcia zarządzania w sytuacjach zagrożenia na poszczególnych etapach cyklu takiego zarządzania, niezwiązanych z koniecznością natychmiastowej reakcji;
  - walidacja: usługa przeprowadzania na żądanie weryfikacji próbki materiałów sporządzonych w ramach mapowania szybkiego i zwykłego, która obejmuje zewnętrzną kontrolę jakości.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami. System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS. MEDIC: Jest to narzędzie zarządzania jakością służące do zarządzania usprawnieniami w przedsiębiorstwie. Opracowane i stosowane przez firmę Philips.

  Polityka jakości - część strategii organizacji dotycząca problematyki zarządzania jakością. Najczęściej przez "politykę jakości" rozumie się zwięźle zredagowany zbiór głównych tez związanych z zapewnieniem jakości i jako taki jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością. Jest to dokument zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd we współpracy z pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością. Polityka jakości ukazuje w krótkiej formie zadania realizowane długoterminowo na strategicznym poziomie zarządzania w wieloletniej, często nawet 10-letniej perspektywie. Polityka jakości określa działanie, rozwój i doskonalenie systemu jakości. Sekcja 5.3 normy ISO 9001 definiuje politykę jakości, m.in. wymaga by polityka jakości była sformułowana pisemnie, zakomunikowana i zrozumiała dla każdego pracownika organizacji. Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach.

  Zarządca informacji osobistej (ang. Personal Information Manager) - program do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, jak zadania, kontakty czy terminy. PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem.

  Plan zarządzania nieruchomością – jest opracowaniem specjalistycznym, tworzonym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do zarządzania nieruchomościami, czyli przez licencjonowanych zarządców nieruchomości, w celu: ISO 17025 – system zarządzania jakością opracowany w 1999 roku w celu ujednolicenia wymagań technicznych i wymagań z zakresu zarządzania jakością, przeznaczonych dla laboratoriów badawczych.

  PN 18001 – powszechnie znany skrót dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na, klasycznej dla zarządzania jakością, filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga. W Polsce pierwsza edycja normy pojawiła się w 1999 roku, a w 2004 roku została wydana przez PKN nowelizacja.

  Audyt ekologiczny - oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska, w celu ułatwienia kontroli zarządczej praktyk mogących wywierać wpływ na środowisko oraz oceny zgodności z polityką środowiskową, w tym z celami i zadaniami środowiskowymi organizacji. Audytu ekologicznego dotyczy rozporządzenie UE Nr 761/2001 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw przemysłowych we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskiem i kontroli ekologicznej zakładu.

  Duży Obiekt Znakowy (lub CLOB) jest kolekcją danych znakowych w Systemie zarządzania bazą danych. Obiekty CLOB są najczęściej przechowywane w wydzielonym miejscu, do którego odwołanie znajduje się w tabeli. Przykładowo systemy zarządzania bazą danych Oracle oraz DB2 dostarczają typu nazwanego wprost CLOB. Wiele innych systemów zarządzania bazą danych obsługuje w jakiejś formie ten typ danych często oznaczany jako text lub też long character. Centrum zarządzania kryzysowego – całodobowa dyżurna służba operacyjna ustanowiona z celem utrzymania szybkiego i sprawnego obiegu informacji w razie sytuacji kryzysowej.

  Generacja zarządzania - określona wyższa jakość zarządzania charakteryzująca się rozwojem w dziedzinie jego oprogramowania. Obecnie istnieją cztery główne rodzaje generacji zarządzania, przy czym pierwszy rodzaj generacji zarządzania występuje w krajach słabo rozwiniętych, a natomiast czwarty rodzaj tej generacji występuje w krajach wysoko rozwiniętych. Zarządzanie stresem - znanym i najbardziej obiecującym podejściem do problemu zarządzania stresem w organizacji jest metoda prewencyjnego zarządzania stresem – „filozofia organizacji oraz zbiór zasad, kształtujący konkretne metody, które poświęcono zdrowiu jednostek i organizacji w celu ochrony jednostek i organizacji przed złymi skutkami stresu” Autorzy tej koncepcji opracowali pięć podstawowych zasad, na których powinno być oparte zapobiegawcze zarządzanie stresem.

  Program – struktura organizacyjna utworzona na pewien czas w celu zarządzania zbiorem powiązanych ze sobą projektów.

  Dodano: 29.06.2012. 17:37  


  Najnowsze