• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków do programu międzynarodowej wymiany pracowników naukowych Marie Curie

  25.10.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków do programu międzynarodowej wymiany pracowników naukowych Marie Curie w ramach programu prac "Ludzie" 2011 Siódmego Programu Ramowego.

  Celem programu międzynarodowej wymiany pracowników naukowych Marie Curie jest zacieśnianie partnerstwa badawczego poprzez wymianę pracowników i działania sieciujące pomiędzy europejskimi ośrodkami badawczymi i organizacjami badawczymi z krajów, z którymi Unia Europejska ma podpisane umowy o współpracy naukowo-technologicznej (N+T) lub jest w trakcie ich negocjowania oraz z krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa.

  Wśród krajów, które mają podpisaną umowę o współpracy N+T z UE znajdują się: Afryka Południowa, Algieria, Argentyna, Australia, Brazylia, Chile, Chiny, Egipt, Indie, Japonia, Jordania, Kanada, Korea, Maroko, Meksyk, Nowa Zelandia, Rosja, Tunezja, Ukraina i USA.

  Kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa (ENP) to: Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Mołdawia, Syria, Tunezja, Ukraina i tereny pod kontrolą palestyńską.

  Inaczej niż działania Marie Curie na rzecz poszczególnych osób, ta inicjatywa zapewnia wsparcie organizacjom badawczym w zakresie nawiązywania i zacieśniania długoterminowej współpracy naukowej poprzez skoordynowany, wspólny program wymiany pracowników naukowych na krótsze okresy.

  W ramach tego działania partnerstwo musi być utworzone przez co najmniej dwóch niezależnych uczestników, działających w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich lub krajach stowarzyszonych oraz przez co najmniej jedną organizację badawczą z państwa trzeciego, które może wziąć udział na wcześniej wskazanych warunkach. W przypadku organizacji z państw członkowskich i krajów stowarzyszonych mobilność musi być skierowana do państwa trzeciego i odwrotnie. Okres wymiany każdego pracownika naukowego lub technicznego/kadry zarządzającej wynosi maksimum 12 miesięcy.

  Orientacyjny budżet przeznaczony na to zaproszenie sięga 30 mln EUR.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  TAIEX - Biuro Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (ang. Technical Assistance and Information Exchange Office) - instytucja doradczo-informacyjna udzielająca krótkoterminowej pomocy technicznej przy wprowadzaniu zmian przystosowujących przepisy prawne do prawa wspólnotowego. Poza krajami kandydującymi do Unii Europejskiej pomaga takim państwom jak: Maroko, Algieria, Tunezja, Syria, Liban, Egipt, Jordania, Izrael, Autonomia Palestyńska, Mołdawia, Ukraina, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja i Rosja. Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, proces barceloński – platforma współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 12 państw basenu Morza Śródziemnego (Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Autonomia Palestyńska, Liban, Jordania, Syria, Turcja) zainicjowana w Barcelonie w 1995 roku. Współpraca obejmuje trzy dziedziny:
  1) kwestie polityczne i bezpieczeństwo
  2) gospodarkę i finanse
  3) partnerstwo społeczne, kulturalne i humanitarne.
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy. Erasmus (ang. ERASMUS programme) – program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 obejmujący szkolnictwo wyższe, a mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących przez wspólne opracowanie programów nauczania a także wymiany kadry akademickiej.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu. Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System) – zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. ECTS jest częścią programu Socrates-Erasmus.

  Europejska Polityka Sąsiedztwa (ang. European Neighbourhood Policy, ENP) - oficjalna polityka Unii Europejskiej wobec krajów z nią sąsiadujących. Komisja Europejska po raz pierwszy zaprezentowała Europejską Politykę Sąsiedztwa w 2003, a bardziej szczegółowe opracowanie pojawiło się w maju 2004. Dokument ten przedstawia konkretne warunki na jakich UE współpracuje z krajami sąsiadującymi.

  Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych.

  program RECITE (ang. Regions and Cities for Europe - Recite) - program Regiony i Miasta dla Europy wspólnotowy program z zakresu polityki regionalnej i strukturalnej, którego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Zainicjowany został rozporządzeniem Komisji Europejskiej w 1991 r. Głównym celem programu jest zacieśnianie współpracy między regionami i miastami Unii Europejskiej, które liczą powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Program wspiera wymianę doświadczeń między władzami regionalnymi oraz ma na celu poprawę funkcjonowania samorządów lokalnych i regionalnych. Wspiera także projekty, które są specyficzne dla danego miasta lub regionu. Ma na celu także zaawansowaną wymianę informacji pomiędzy regionami i miastami oraz ochronę środowiska naturalnego w obszarach mocno zurbanizowanych. Pierwsza edycja programu zakończona została w 1997 r. Euret (ang. European Transport - EURET) - program przygotowany przez Unię Europejską, a przyjęty przez Komisję Europejską w 1990 dotyczący polityki transportowej na terenie krajów członkowskich. Program wspiera opracowanie i wprowadzenie w życie wspólnej polityki transportowej. Ogólnym założeniem programu jest optymalizacja systemów transportu we Wspólnocie za pośrednictwem prowadzonych badań, które mają przyczynić się do rozwoju i integracji bardziej sprawnego systemu transportowego i jego optymalizacji. Działalność badawcza obejmuje zarówno kwestie polityki ogólnej, jak i różne poziomy geograficzne (europejski, krajowy, regionalny, miejski).

  Dodano: 25.10.2010. 16:17  


  Najnowsze