• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków dot. partnerstwa w zakresie studiów transatlantyckich

  02.12.2010. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących partnerstwa w zakresie studiów transatlantyckich w ramach programu współpracy między UE a Kanadą dotyczącej partnerstw w zakresie wymiany w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkoleń oraz młodzieży.

  Ogólnym celem zaproszenia jest wspieranie wzajemnego zrozumienia między narodami Unii Europejskiej i Kanady, z uwzględnieniem lepszej znajomości ich języków, kultur i instytucji oraz poprawa jakości zasobów ludzkich zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Kanadzie.

  Zaproszenie obejmuje dwa rodzaje działań: transatlantyckie partnerstwa w zakresie wymiany i partnerstwa w zakresie studiów transatlantyckich.

  W przypadku projektów "Transatlantyckie partnerstwa w zakresie wymiany" (TEP) wsparcie przyznawane jest w celu umożliwienia konsorcjom - składającym się z instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji szkoleniowych z UE i Kanady - realizacji wspólnych programów edukacyjnych i szkoleniowych oraz wdrażania mobilności studentów i pracowników. Pomoc obejmuje dofinansowanie na administrację oraz granty dla studentów i pracowników akademickich i administracyjnych. Maksymalny czas trwania projektów TEP wynosi 36 miesięcy.

  W przypadku "Partnerstw w zakresie studiów transatlantyckich" (TDP) wsparcie przyznawane jest w celu tworzenia i wdrażania dwustronnych lub wspólnych programów akademickich. Pomoc obejmuje dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe, administrację oraz granty dla studentów i pracowników akademickich i administracyjnych. Maksymalny czas trwania projektów TDP wynosi 48 miesięcy.

  Współpraca UE-Kanada w dziedzinie szkolnictwa i szkoleń została umożliwiona dzięki umowie o współpracy Kanada-UE z listopada 1995 r. Odnowiona w roku 2000 i następnie poszerzona w 2006 r., obecna umowa obowiązuje do roku 2013. Najnowsza umowa umożliwia kontynuację takich działań jak opracowywanie wspólnych programów studiów, międzynarodowe staże, wymiany i studia za granicą z wzajemnym uznaniem zaliczeń i ocen. Do końca 2009 finansowanie otrzymało w sumie 97 konsorcjów transatlantyckich, w których uczestniczyło ponad 590 instytucji szkolnictwa wyższego i szkoleniowych z UE oraz Kanady, przy udziale ponad 4.400 studentów i uczniów, nauczycieli oraz pracowników.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego – proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego w cel, funkcje i sposób działania instytucji szkolnictwa wyższego. W praktyce proces ten przyjmuje postać budowania strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego na poziomie państwa, władz samorządowych i poszczególnych instytucji, aktywnej polityki pozyskiwania studentów zagranicznych, zagranicznego marketingu uczelnianego, tworzenia międzynarodowych ścieżek studiów, integrowania treści globalnych i międzykulturowych w programy nauczania, dostosowywanie infranstruktury uczelni do potrzeb działania, tworzenia i wdrażania programów wspierających mobilność studencką etc. Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym.

  Studia Europejskie - kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i upowszechniający informacje na temat założeń, przebiegu oraz rezultatów procesów integracji europejskiej. Periodyk jest miejscem prezentacji aktualnego stanu badań w zakresie europeistyki i studiów europejskich. Stanowi forum wymiany myśli i poglądów dla środowisk zajmujących się w Polsce szeroko rozumianą problematyką europejską. Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym "Studiów europejskich" jest Dariusz Milczarek. Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd.

  Lista uczelni w Republice Południowej Afryki obejmuje reformę systemu szkolnictwa wyższego z 2004 roku. Jednym z działań reformatorskich było łączenie małych uczelni w większe instytucje i przemianowanie wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego na "uniwersytety" (wcześniej było kilka rodzajów instytucji szkolnictwa wyższego). Krajowe uczelnie i technika które zostały połączone w większe ośrodki, a więc nie istnieją są wymienione na końcu artykułu. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Erasmus (ang. ERASMUS programme) – program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 obejmujący szkolnictwo wyższe, a mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących przez wspólne opracowanie programów nauczania a także wymiany kadry akademickiej. Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. (BSiPG GAZOPROJEKT S.A.) - polska firma świadcząca usługi w zakresie kompleksowych projektów inżynieryjnych oraz prac studialnych dla sektora gazowniczego oraz paliwowo-energetycznego.

  Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System) – zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. ECTS jest częścią programu Socrates-Erasmus.

  Dodano: 02.12.2010. 15:26  


  Najnowsze