• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań zmierzających do zamiany na inne formy transportu, działań katalitycznych, działań z

  26.06.2012. 10:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań zmierzających do zamiany na inne formy transportu, działań katalitycznych, działań związanych z autostradami morskimi, działań związanych z unikaniem ruchu oraz wspólnych działań dokształcających w ramach drugiego programu Marco Polo.

  Przesunięcie punktu ciężkości między środkami transportu w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonej strategii rozwoju stanowi rdzeń polityki europejskiej od 2011 r. Aktualne cele strategiczne dążą do optymalizacji wydajności intermodalnych łańcuchów logistycznych, w tym do zwiększenia wykorzystania bardziej energooszczędnych środków. Powinno to doprowadzić do zamiany 30% frachtu drogowego na odległość powyżej 300 km na inne formy, takie jak transport kolejowy czy wodny do 2030 r. i ponad 50% - do roku 2050.

  Drugi program Marco Polo ma pomóc w osiąganiu tych celów strategicznych. Jego realizacja została zaplanowana na lata 2007 - 2013 z łącznym budżetem w wysokości 450 mln EUR. Program wspiera działania zmierzające do zredukowania zatorów drogowych związanych z ruchem frachtowym, aby zmniejszyć oddziaływanie sieci transportowych na środowisko i rozwinąć transport intermodalny, przyczyniając się w ten sposób do budowania wydajniejszego i bardziej zrównoważonego systemu transportu, który zapewni UE wartość dodaną bez negatywnego wpływu na spójność gospodarczą, społeczną czy terytorialną.

  Pokrywanie strat na początkowym etapie, wynikających z transportu frachtowego realizowanego w ramach nowych lub poszerzonych usług intermodalnych bądź też będących następstwem unikania ruchu frachtowego również wpisuje się w cele drugiego programu Marco Polo.

  W 2012 r. program wspomaga pięć odrębnych typów działań:
  - działania zmierzające do zamiany na inne formy transportu;
  - działania katalityczne;
  - działania związane z autostradami morskimi;
  - działania związane z unikaniem ruchu, włączające transport do logistyki produkcji;
  - wspólne działania dokształcające.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Działania powietrznodesantowe – rodzaj działań bojowych charakteryzujący się dużą dynamiką, elastycznością i precyzją działania. Działania – walki zbrojne, ruchy wojsk, wszelkie akcje bojowe, prowadzone przez pododdziały, oddziały, związki taktyczne, operacyjne i strategiczne. Najogólniej rozróżnia się działania bojowe i działania wojenne. Działania polityczne – takim mianem można określić działania ludzi w polityce. Za działania polityczne uważa się racjonalne, kontrolowane i dobrowolne czynności podmiotu realizującego swoje potrzeby i interesy związane w sposób bezpośredni lub pośredni z władzą polityczną. Działania polityczne charakteryzują się tym, że podmiot może świadomie i samodzielnie wybrać czas, miejsce i sposób postępowania. Istotą działań politycznych podmiotu polityki (np. partii politycznej) jest sprawowanie (samodzielnie lub w koalicji) władzy politycznej albo też wywieranie wpływu na ośrodki decyzji politycznych (np. rząd, parlament) w warunkach walki, kompromisów lub współpracy. Działania polityczne są podejmowane przede wszystkim z zamiarem osiągnięcia korzystnych dla danego podmiotu stanów (skutków) w sferze politycznej, ekonomicznej, socjalnej, kulturowej. Działania polityczne mają wiele przejawów w życiu politycznym.

  Łączność współdziałania organizuje się na wszystkich szczeblach dowodzenia na okres wspólnego wykonywania zadania przez różne związki, oddziały i pododdziały. Odpowiedzialność za zapewnienie łączności współdziałania ponoszą: Przeciwdywersyjne działania pościgowe - są to formy działania stosowane w przeciwdywersyjnych działaniach zaczepnych, polegająca na zorganizowanym ruchu wojsk w ślad za wycofującymi się siłami dywersyjnymi w celu nawiązania z nimi styczności ogniowej, ich okrążenia i likwidacji. Do działań pościgowych przechodzi się często w czasie prowadzenia innych form przeciwdywersyjnych działań zaczepnych lub w trakcie działań ochronno-obronnych, głównie wtedy, gdy siły dywersyjne próbują wycofać się po wykonaniu ataku na określony obiekt lub gdy uda się im wyjść z okrążenia, a także kiedy usiłują uniknąć walki z siłami prowadzącymi działania rozpoznawcze.

  Działania taktyczne - to wszelkie działania pododdziałów, oddziałów, związków taktycznych, wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. Działania nieregularne - to rodzaj walki prowadzonej przez przygotowane już w czasie pokoju lub doraźnie tworzone w czasie wojny pododdziały (zgrupowania), stosujące specyficzne sposoby walki w celu zwalczania i dezorganizacji działań przeciwnika na obszarze przez niego opanowanym. Do celów szczegółowych zalicza się: wykrycie i rozpoznanie przeciwnika, osłabianie jego potencjału, zakłócenia funkcjonowania jego systemu dowodzenia, systemu logistycznego a tym samym do zwiększenia liczebności ubezpieczeń kosztem sił mozliwych do użycia na zasadniczym kierunku działania. Do działań nieregularnych przechodzi się w sposób planowy lub nieplanowy czyli wymuszony najczęściej niepowodzeniem realizacji poprzedniego zadania.

  Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki. Farmakodynamika - dział farmakologii zajmujący się mechanizmami działania leków i innych substancji chemicznych na organizm, strukturami wrażliwymi na te działania oraz efektami tego działania (działania pożądane i niepożądane).

  Główny cel działań wojennych - podstawowy, zamierzony efekt, dla którego osiągnięcia prowadzi się (planuje) działania wojenne. We współczesnych warunkach głównym celem działań wojennych jest zniszczenie środków rakietowo-jądrowych i sił bojowych nieprzyjaciela oraz dezorganizacja jego bazy ekonomicznej i systemu kierowania państwem.

  Działania rajdowe – samodzielne, wysoce manewrowe działania bojowe wydzielonych sił związku taktycznego (oddziału) prowadzone w ugrupowaniu przeciwnika bądź na obszarze tylko przez niego kontrolowanym, mające na celu zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków do wykonania zadań przez siły główne.

  Ekonomika transportu - dział ekonomii zajmujący się zagadnieniami związanymi z działalnością gospodarczą w sektorze transportu. Należy ją zaliczyć do dyscyplin określanych ekonomią pozytywną w odróżnieniu od polityki transportowej mającej cechy naukowe ekonomii normatywnej. Jest zarówno zbiorem wiedzy dotychczas spisanej na temat gospodarowania w sektorze transportu, jak i dyscypliną badawczą wielu instytucji naukowych. Porozumienie Organizacji Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu, znane także jako Porozumienie Antykomunistyczne – organizacja społeczna w międzywojennej Polsce, której celem działania było zwalczanie komunistycznej agitacji.

  Dodano: 26.06.2012. 10:17  


  Najnowsze