• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu roboczego Pomysły 2011 Siódmego Programu Ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologiczne

  30.03.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu roboczego "Pomysły" 2011 Siódmego Programu Ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

  Celem zaproszenia jest zapewnienie środków, aby umożliwić doprowadzenie pomysłów finansowanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych do etapu wstępnej demonstracji, na którym zidentyfikowane zostaną potencjalne możliwości wprowadzenia na rynek.

  Inicjatywa jest motywowana poglądem, że Europa oferuje niewystarczające możliwości finansowania na początkowym etapie innowacji, na którym potencjalna koncepcja handlowa wymaga weryfikacji w postaci testów lub prototypów, poprzez identyfikację potencjalnie odpowiedniego rynku, jak również poprzez stworzenie chronionych praw własności intelektualnej w postaci patentów lub innych form ochrony.

  Z powodu trudności w pozyskiwaniu inwestorów, wiele doskonałych i użytecznych pomysłów o bliskim potencjale rynkowym jest zaprzepaszczanych w okresie przejściowym, kiedy to już zostały uznane za obiecujące, ale są jeszcze zbyt nowe, by potwierdzić swój potencjał handlowy.

  Inicjatywa ma zaradzić tej sytuacji poprzez udostępnienie beneficjentom grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) zasobów na przeprowadzenie "weryfikacji koncepcji", określenie ścieżki rozwojowej i strategii praw własności intelektualnej dla pomysłów powstających w ramach projektów finansowanych przez ERBN.

  Proces wprowadzania na rynek innowacji może znacznie się różnić między poszczególnymi dziedzinami badań/wynalazczości (np. technologie z dziedziny nauk przyrodniczych zwykle potrzebują więcej czasu, aby wejść na rynek niż technologie oprogramowania komputerowego) i być uzależniony od wyboru modelu wdrożeniowego.

  Innowacje mogą być wprowadzane na rynek poprzez licencje dla nowych lub istniejących przedsiębiorstw lub poprzez przedsiębiorstwa typu start-up o kapitale podwyższonego ryzyka, w zależności od charakteru wynalazku/pomysłu, potencjalnych rynków, planów wynalazcy co do przyszłego zaangażowania się we wprowadzanie na rynek i tak dalej.

  ERBN finansuje doskonałe badania w pionierskich dziedzinach wiedzy. Badania pionierskie w pojawiających się dziedzinach mogą często obejmować elementy badań zarówno podstawowych, jak i stosowanych. Oczekuje się zatem, że pomysły finansowane przez ERBN doprowadzą do innowacji społecznych i technologicznych, które w przypadku udanego zastosowania, będą mogły generować znaczące korzyści ekonomiczne i społeczne dla Europy. Uzupełniając lukę w finansowaniu, która może się pojawić na początkowych etapach innowacji, ERBN dąży do pozyskania maksymalnej wartości z badań pionierskich, które finansuje.

  Łączna pula środków przeznaczonych na to zaproszenie wynosi 10 mln EUR.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Dodano: 30.03.2011. 17:37  


  Najnowsze