• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dla członków komitetu naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej

  04.06.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dla członków komitetu naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

  Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) służy wsparciem przy zapewnianiu ochrony praw podstawowych osób mieszkających na terenie UE. Realizuje swoje zadania poprzez gromadzenie dowodów dotyczących sytuacji praw podstawowych w Unii Europejskiej oraz poprzez oparte na dowodach doradztwo nt. możliwości poprawy sytuacji. FRA informuje także obywateli o przysługujących im prawach podstawowych.

  Komitet naukowy FRA jest organem doradczym, który bierze udział w działaniach badawczych Agencji Jego prace obejmują:
  - gromadzenie, rejestrowanie rozpowszechnianie istotnych, obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji oraz danych dotyczących praw podstawowych;
  - opracowywanie metod i standardów w celu poprawy porównywalności, obiektywności i rzetelności danych dotyczących praw podstawowych na szczeblu europejskim, we współpracy z Komisją Europejską i państwami członkowskimi UE;
  - prowadzenie badań naukowych i sondaży, sporządzanie opracowań przygotowawczych i badań wykonalności w zakresie kwestii związanych z prawami podstawowymi;
  - formułowanie i publikacja opinii na temat szczegółowych zagadnień ze sfery praw podstawowych;
  - publikację rocznych sprawozdań na temat kwestii praw podstawowych, które objęte są zakresem działania Agencji, zawierających przykłady dobrych praktyk;
  - publikację sprawozdań tematycznych opartych na analizach, badaniach i sondażach prowadzonych przez Agencję;
  - opracowywanie strategii komunikacyjnej oraz propagowanie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim w celu podnoszenia świadomości opinii publicznej w zakresie praw podstawowych oraz aktywnego rozpowszechniania informacji o pracach Agencji.

  Komitet naukowy jest organem roboczym, który bierze udział w procesach badawczych Agencji Oznacza to, że od jego członków oczekuje się pełnego zaangażowania czasowego i wnoszenia istotnego wkładu w realizację prac Agencji. Ich wkład ma mieć formę uzasadnionych argumentów dotyczących jakości pracy Agencji, które mogą wymagać szczegółowych opinii pisemnych. Obecnie, poszczególni członkowie komitetu nadzorują co najmniej jeden określony projekt badawczy jako "sprawozdawcy", od chwili powstania pomysłu na projekt po publikację ostatecznych wyników. Decyzje dotyczące "wartości merytorycznej prac Agencji" są jednak podejmowane wspólnie przez członków komitetu naukowego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (ang. The European Union Agency for Fundamental Rights, FRA), dawniej Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC) – niezależna agencja Unii Europejskiej ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku z siedzibą w Wiedniu. Prawo ubogich – pojęcie używane w języku prawniczym na określenie gwarancji (ze strony państwa) świadczeń umożliwiających dostęp do pomocy prawnej dla osób niezamożnych. Konieczność zapewnienia tych świadczeń wynika zarówno z zobowiązań międzynarodowych, w tym z obowiązku zagwarantowania prawa do sądu, wynikającego z art. 6 ust. 2 pkt c Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, potwierdzonego w art. 47 ust. 1 Karty Praw Unii Europejskiej oraz ze standardów wyznaczonych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do nauki – jedno z podstawowych praw człowieka, jego istnienie jest uznane przez artykuł 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, artykuł 14 Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, art. 28 Konwencji o Prawach Dziecka oraz przez inne traktaty międzynarodowe.

  Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – termin odnoszący się do części polityki wewnętrznej Unii Europejskiej, która, w poszanowaniu praw podstawowych oraz różnych systemów i tradycji prawnych państw członkowskich, zapewnia: Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (ang. Charter of Fundamental Rights of the European Union, fr. Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne) – zbiór fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich uchwalony i podpisany w dniu 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w imieniu trzech organów Unii Europejskiej: Parlamentu, Rady UE oraz Komisji, powtórnie, z pewnymi poprawkami, podpisany przez przewodniczących tych organów podczas szczytu w Lizbonie 12 grudnia 2007 r. Moc wiążąca dokumentu została mu nadana przez traktat lizboński podpisany 13 grudnia 2007 roku, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.

  Europejska Organizacja Związków Żołnierzy (EUROMIL) – jest stowarzyszeniem wolnych i demokratycznych organizacji wojskowych, której celem jest: wspieranie podstawowych praw i wolności w siłach zbrojnych krajów Europy, promowanie europejskiej polityki społecznej, a także interesów zawodowych czynnych, byłych żołnierzy i członków ich rodzin. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB, ang. Common Foreign and Security Policy, CFSP) stanowi jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej, który obejmuje wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony. Została powołana na mocy traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku, a następnie rozwinięta przez traktaty z Amsterdamu (1997 r.), z Nicei (2001 r.) oraz z Lizbony (2007 r.). Jej podstawowym zadaniem jest koordynowanie polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności Unii. Współpracując w jej ramach, państwa członkowskie starają się wspólnie skuteczniej wpływać na globalną politykę i umacniać pozycję Europy na arenie międzynarodowej, dbając o pokój, przestrzeganie praw człowieka i rządów prawa na całym świecie.

  Komisja Rodziny i Praw Kobiet – wchodziła w skład stałych sejmowych komisji Sejmu V kadencji. Do zakresu działania Komisji należały sprawy wynikające bezpośrednio z funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań, a także występowania z propozycjami regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień oraz sprawy dotyczące ochrony praw kobiet i zapewnienia im równych szans w życiu zawodowym i społecznym, a także sprawy związane z przestrzeganiem konstytucyjnej zasady równych praw kobiet i mężczyzn. Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa, (CFCA ang. Community Fisheries Control Agency), jedna z niezależnych agencji Unii Europejskiej, utworzona w 2005 r na mocy rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (WE) nr 768/2005 z 26 kwietnia 2005 r. Jej zadaniem jest koordynacja działań w zakresie kontroli i inspekcji połowów w państwach członkowskich, a także nadzór nad skutecznym i jednolitym stosowaniem zasad Wspólnej Polityki Rybołówstwa wszędzie, gdzie prowadzą działalność statki europejskie. Na siedzibę agencji wybrane zostało hiszpańskie miasto Vigo, które należy do najważniejszych portów rybackich w Europie. Obecnie siedzibą agencji jest jeszcze Bruksela.

  Europejska Agencja Obrony (ang. European Defence Agency, EDA) – jedna z agencji Unii Europejskiej, która została powołana do życia przez tzw. wspólne działanie Rady Unii Europejskiej 12 lipca 2004 roku (2004/551/WPZiB), by działać na rzecz poprawy zdolności obronnych Unii Europejskiej, wspierać badania, koordynować zamówienia rządów krajów członkowskich w zakresie uzbrojenia i przemysłu obronnego UE.

  Dodano: 04.06.2012. 16:49  


  Najnowsze