• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie EURIAS do składania wniosków o stypendia 2013 - 2014

  15.03.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ramach finansowanego z funduszy unijnych Programu Stypendialnego Europejskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych (EURIAS) ogłoszono zaproszenie do składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2013 - 2014.

  Program Stypendialny Europejskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych (EURIAS) to międzynarodowy program mobilności naukowców, w ramach którego oferowane są 10. miesięczne staże w jednym z 14 uczestniczących instytutów z siedzibą w: Berlinie (Niemcy), Bolonii (Włochy), Brukseli (Belgia), Bukareszcie (Rumunia), Budapeszcie (Węgry), Cambridge (Wlk. Brytania), Helsinkach (Finlandia), Jeruzalem (Izrael), Lyonie (Francja), Nantes (Francja), Paryżu (Francja), Uppsali (Szwecja), Wiedniu (Austria) i Wassenaar (Holandia).

  Stypendia EURIAS przeznaczone są zasadniczo na badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, niemniej mogą być przyznawane także naukowcom zajmującym się naukami przyrodniczymi i ścisłymi, pod warunkiem że proponowany projekt nie wymaga dostępu do laboratorium oraz posiada wspólną płaszczyznę z naukami humanistycznymi i społecznymi. Zróżnicowany charakter 14 uczestniczących instytucji oferuje naukowcom z całego świata szeroki wybór możliwych kontekstów badawczych w Europie. Wnioskodawcy mogą wybrać do trzech instytutów spoza swojego kraju rodzinnego lub zamieszkania jako możliwe instytucje goszczące.

  W ramach tego zaproszenia EURIAS oferuje w sumie 32 stypendia (16 niższych i 16 wyższych stanowisk naukowych).

  Organizatorzy programu zapraszają do składania wniosków zarówno młodych, obiecujących badaczy, jak i doświadczonych kierowników badań. Poziom konkurencyjności w procesie selekcji EURIAS jest bardzo wysoki. Aby spełnić wymogi programowe, wnioskodawcy powinni przedstawić rzetelnie przygotowaną i innowacyjną propozycję badań, wykazać się zdolnością wyjścia poza swoją specjalizację, wykazać się zaangażowaniem międzynarodowym oraz okazać się wysokiej jakości publikacjami w znaczących wydawnictwach.

  Program Stypendialny EURIAS jest projektem zainicjowanym przez Sieć Europejskich Instytutów Studiów Zaawansowanych, koordynowanym przez Francuską Sieć Instytutów Studiów Zaawansowanych (RFIEA) i współfinansowanym przez Komisję Europejską.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Fundacja Tygodnika "Polityka" - Fundacja powołana przez tygodnik "Polityka" w 2002. Zajmuje się prowadzeniem zapoczątkowanego w roku 2001 programu stypendialnego dla młodych naukowców pod hasłem "Zostańcie z nami!" znanego także jako Stypendia Fundacji Tygodnika "Polityka". W latach 2001-2005 Fundacja zebrała fundusze na 104 stypendia po 25.000 zł, przekazując w sumie młodym polskim naukowcom 2.600.000 zł. Stypendia Fundacji Tygodnika "Polityka" – stypendia dla młodych naukowców przyznawane w ramach akcji "Zostańcie z nami" przez Fundację Tygodnika "Polityka". Akcja Polityki rozpoczęła się raportem "Desperados czyli z życia młodego naukowca", opublikowanym w nr 10 tygodnika z 2001 r., po którym nastąpiła seria artykułów opisujących niepokojąco trudną sytuację młodych i zdolnych polskich naukowców. Stypendia przyznawane są od roku 2001. Institute for Advanced Studies in the Humanities – interdyscyplinarny instytut badawczy założony w 1969 roku przy Uniwersytecie Edynburskim. Głównym zadaniem instytutu jest promowanie badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. W tym celu co roku przyznawane są stypendia wyróżniającym się naukowcom. Od momentu swojego powstania instytut gościł ponad 700 stypendystów z 58 państw.

  Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. E-Podatki- program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego. Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych.

  Makrokierunek - kierunek studiów na uczelniach wyższych, którego program łączy dwie lub więcej tradycyjnych dyscyplin naukowych lub technicznych, lub który kształci na pierwszych dwóch latach w dziedzinie nauk, będących wspólną bazą kilkunastu specjalności, a następnie daje możliwość wyboru jednej z nich jako ostatecznego kierunku dyplomowania. Michael Walzer (ur. 3 marca 1935) − amerykański filozof i intelektualista. Profesor emerytowany w Instytucie Studiów Zaawansowanych (IAS) w Princeton w stanie New Jersey. Jest współwydawcą (wraz z Michaelem Kazinem) magazynu Dissent, z którym jest związany od czasu studiów na Uniwersytecie Brandeis. Jest autorem książek z zakresu wielu dziedzin, w tym dotyczących genezy wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych, nacjonalizmu, grup etnicznych, sprawiedliwości społecznej, krytyki modeli społecznych, radykalizmu, tolerancji oraz zaangażowania politycznego. Jest również redaktorem dwutygodnika The New Republic. Do dzisiaj napisał 27 książek oraz opublikował ponad 300 artykułów, esejów i recenzji książek w magazynach Dissent, The New Republic, The New York Review of Books, The New Yorker, The New York Times, Harpers i wielu innych czasopismach politycznych i filozoficznych.

  Lista uczelni wyższych w Argentynie: Poniższa lista przedstawia uczelnie w Argentynie. Wszystkie uniwersytety zatwierdzone przez CONEAU (Narodową Komisję Akredytacyjną) służą zdobywaniu kwalifikacji naukowych i zawodowych. Programy studiów trwają zazwyczaj 5 lat. Szkolnictwo wyższe w Argentynie jest jedną z najbardziej zaawansowanych i postępujących w Ameryce Łacińskiej. Argentyńskie uniwersytety odnotowały w ostatnich latach znaczący postęp w rankingach międzynarodowych.

  LLM (łac. Legum Magister, ang. Master of Laws) – tytuł nadawany po uzupełniających studiach prawniczych (dwuletnich, lub- rzadziej- rocznych). By zostać przyjętym na program LLM trzeba być absolwentem studiów prawniczych (wyjątkiem są London School of Economics oraz Europa-Institut w Saarbruecken). Program daje podstawową wiedzę o prawodawstwie danego kraju lub przybiera formę studiów specjalizacyjnych (np. z zakresu prawa europejskiego czy międzynarodowego). W USA w wielu stanach wystarcza, by przystąpić do egzaminu adwokackiego/radcowskiego (tzw. bar exam).

  École des hautes études en sciences sociales (Wyższa szkoła nauk społecznych, dosłownie: Szkoła wyższych studiów w naukach społecznych, EHESS) – francuska uczelnia wyższa, z siedzibą w Paryżu. Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Research Triangle Institute (RTI) – organizacja (think tank), która oferuje innowacyjne usługi badawcze i rozwojowe w dziedzinie farmaceutyki, zaawansowanych technologii, badań i statystyki, edukacji i szkoleń, ekonomicznego i społecznego rozwoju oraz środowiska.

  Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych jest jednym z instytutów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Dodano: 15.03.2012. 16:37  


  Najnowsze